Прелазак на рад према новом издању Правилника о мерилима

Правилник о мерилима („Службени гласник РС“ бр.3/18) је ступио на снагу 20. јануара 2018. године. Ступањем на снагу наведеног правилника престао је да важи Правилник о мерилима („Службени гласник РС“, бр. 63/13 и 95/16), као и метролошка упутства и правилници за одговарајуће врсте мерила.

На сајту Дирекције за мере и драгоцене метале, www.dmdm.rs објављено је Тумачење у вези са применом Правилника о мерилима.

Правилник о мерилима („Службени гласник РС“ бр.3/18) (у даљем тексту нови Правилник) не доноси измене које би утицале на промене активности у телима за оцењивање усаглашености која обављају послове контролисања. С тим у вези, а у циљу преласка на рад према новом Правилнику, АТС ће поступити на следећи начин:

- сва акредитована контролна тела која у обимима акредитације имају Правилник о мерилима („Службени гласник РС“, бр. 63/13 и 95/16) потребно је да АТС-у доставе документацију којом доказају да су свој рад прилагодили захтевима новог Правилника;
- на основу достављене документације АТС ће верификовати настале промене/ усаглашавања оценом достављене документације и донети одговарајућу одлуку о акредитацији;
- за сва акредитована контролна тела која у својим обимима акредитације имају правилнике и метролошка упутства, биће извршена техничка корекција обима акредитације везивањем поменутих документа са ставом 6. члана 26. новог Правилника.

Такође, објављено је и ново издање Правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли („Сл.гласник РС“, бр. 13/2018) према коме ће за оверавање појединих врста мерила на даље бити задужена Дирекција за мере и драгоцене метале. Мерила за чије оверавање је сада задужена Дирекција за мере и драгоцене метале егзистираће у Обимима акредитације контролних тела док им не истекне важеће решење о овлашћивању.

Акредитована контролна тела су обавезна да, без одлагања, доставе важеће Решење о овлашћивању АТС-у, како би АТС на време реализовао активности у вези доношења одговарајуће одлуке о акредитацији и надзорним активностима.