Јавни позив за оцењиваче

                  

Република Србија
Акредитационо тело Србије

Акредитационо тело Србије (АТС) је национално тело надлежно за обављање послова утврђивања компетентности тела за оцењивање усаглашености које је основала  Републикa Србијa као једино национално тело коме се Законом о акредитацији поверавају послови акредитације. АТС акредитује следећа тела за оцењивање усаглашености:

  • лабораторије за испитивање,
  • лабораторије за еталонирање,
  • медицинске лабораторије,
  • контролна тела и
  • сертификациона тела.

У процесу акредитације стручни тимови, састављени од оцењивача и техничких експерата из АТС-а и/или екстерно ангажованих стручних лица (водећих и техничких оцењивача и техничких експерата), оцењују поменута тела у односу на захтеве референтних стандарда за акредитацију. Ангажовање екстерних стручњака за потребе акредитационих оцењивања се обавља на бази уговора које АТС закључује са стручним лицима.

Због повећања обима посла и развоја система акредитације,

Акредитационо тело Србије обавештава заинтересоване стручњаке

да ће вршити попуну листе оцењивача и техничких експерата за области дефинисане у пријави за оцењиваче и техничке експерте.

Општи критеријуми за избор оцењивача и техничких експерата су следећи (дефинисани у процедури АТС-ПР02 Избор оцењивача и техничких експерата и праћење перформанси):

образовање: оцењивачи (водећи и технички) и технички експерти морају имати високу стручну спрему у области природно-математичких, друштвено-хуманистичких, медицинских или техничко-технолошких наука. Додатно, технички оцењивачи и технички експерти, који оцењују сертификациона тела која спроводе сертификацију у области органске производње, морају да имају завршен факултет који одговара категорији, односно групи производа из обима акредитације (нпр. дипломирани инжењер пољопривреде, дипломирани инжењер прехрамбене технологије, доктор ветеринарске медицине и сл.);

професионално искуство:

технички оцењивачи и технички експерти треба да имају:

        а) најмање четири године радног искуства у одређеној области која је предмет акредитације, од тога не мање од две године за одређену врсту акредитације које је стечено у периоду не дужем од пет година у односу на датум пријављивања; додатно, технички оцењивачи и технички експерти, који оцењују сертификациона тела која спроводе сертификацију у области органске производње у складу са референтним документима и мерама контроле који су еквивалентни са ЕУ регулативом, морају да поседују и адекватна знања о ЕУ прописима којима се уређује органска производња и Codex Alimentarius CAC/GL 32-1999, као и да поседују искуство у надзору и/или оцењивању у трећим земљама;

водећи оцењивачи треба да имају: 

      а) најмање четири године радног искуства у одређеној области, која је предмет акредитације, од тога не мање од две године у систему менаџмента за одређену врсту акредитације ако нису запослени у АТС-у;

      б) запослени у АТС-у треба да имају најмање четири године одговарајућег радног искуства стеченог у АТС-у, односно најмање четири године претходно стеченог радног искуства у одређеној области, која је предмет акредитације, од тога не мање од две године у систему менаџмента за одређену врсту акредитације;

кандидати за оцењиваче у области оцењивања сертификационих тела за сертификацију система менаџмента квалитетом и система менаџмента заштитом животне средине морају имати радно искуство у области менаџмента квалитетом (нпр. менаџер квалитета, област планирања производње, услуге), односно радно искуство у области менаџмента заштитом животне средине (нпр. менаџер квалитета, члан тима за поступање у случају опасности, искуство у превенцији загађења).

личне особине: оцењивачи и технички експерти морају бити, у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 19011, комуникативни, поштени, искрени, дискретни, тактични, аналитични, способни да разликују суштинске и важне од мање важних тачака, способни да прикупе објективне доказе и да их коректно и објективно оцене, упорни, непристрасни, поуздани, поверљиви и др.;

познавање одговарајућих стандарда, прописа и поступка акредитације:

оцењивачи морају познавати, разумети и, на адекватан начин, примењивати критеријуме и стандарде који се користе за акредитацију ТОУ, прописе из области акредитације, правила акредитације, процедуре и упутства АТС-а, одговарајуће смернице ЕА, ILAC-а и IAF-а, као и других међународних и националних организација, праксу и технике оцењивања;

технички експерти треба да разумеју основе стандарда за акредитацију и политику АТС-а;

водећи оцењивачи морају добро познавати, разумети и примењивати захтеве система менаџмента за одређену врсту акредитације и поседовати потврду о обучености на курсевима или другим обукама;

водећи оцењивачи треба додатно да имају знање и способност за припрему и планирање оцењивања, организовање и вођење тима за оцењивање, доношење одлука и закључака везаних за оцењивања, писање извештаја о оцењивању;

технички оцењивачи морају добро познавати, разумети и примењивати техничке захтеве за одређену врсту акредитације, а технички оцењивачи и технички експерти  морају имати техничко знање за област оцењивања усаглашености;

кандидати за техничке оцењиваче у области оцењивања сертификационих тела за сертификацију система менаџмента квалитетом и система менаџмента заштитом животне средине морају имати завршене обуке у примени метода управљања квалитетом, односно обуке о вредновању перформанси животне средине или интерну обуку о складиштењу, мешању, коришћењу и одбацивању материјала и њиховом утицају на животну средину (управљање отпадом) или обуку за план поступања у случају опасности;

кандидати за оцењиваче у области оцењивања сертификационих тела за сертификацију система менаџмента квалитетом и система менаџмента заштитом животне средине треба да имају завршену обуку за оцењиваче/интерне оцењиваче или обуку за менаџере квалитета, као и четири комплетне провере са укупно 20 дана провере у последње три године.

Поред општег јавног позива, отвореног током целе године, АТС обавештава заинтересоване стручњаке да се указала потреба и за ангажовањем већег броја техничких експерата за потребе оцењивања сертификационих тела за сертификацију система менаџмента (сертификација система менаџмента квалитетом, сертификација система менаџмента заштитом животне средине, сертификација система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду, сертификација система менаџмента безбедношћу хране).

Уз  пријаву је, поред докумената који се истом траже, потребно доставити и доказе којима се потврђује испуњење прописаних критеријума за одређеног експерта, као и информацију о евентуалним досадашњим ангажовањима на пословима у раду сертификационих тела за сертификацију система менаџмента.

Критеријуми за техничког експерта који учествује у оцењивањима сертификационих тела према SRPS ISO/IEC 17021:

образовање: висока стручна спрема у области техничко-технолошких, природно-математичких, медицинских и биотехничких наука;

радно искуство: најмање четири године радног искуства од тога не мање од две године на пословима у техничким областима према одговарајућим ЕА кодовима и областима према кодовима категорије ланца исхране;

изворно знање и вештина: познавање закона и прописа који се односе на процесе и/или производе;

специфично знање и вештина за систем менаџмента квалитетом/систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду/менаџментом животне средине: за QMS и ОHSAS: добро познавање процеса и производа, укључујући и услуге (нпр. радно искуство на планирању производње или у подручју услуга, искуство у контроли квалитета, развоју, пројектовању и сл.); за ЕМS: искуство у превенцији загађења и/или познавање техничких аспеката и аспеката животне средине (нпр. завршена обука о складиштењу, коришћењу и одбацивању материјала и њихов утицај на животну средину, завршена обука или искуство у тиму за поступање у случају опасности).

Такође, указала се потреба за проширењем листе оцењивача и техничких експерата за потребе оцењивања лабораторија за еталонирање према стандарду SRPS ISO/IEC 17025.

Критеријуми за оцењиваче и техничке експерте за оцењивање лабораторија за еталонирање (у складу са општим критеријумима):

- образовање: висока стручна спрема у области техничко-технолошких и природно-математичких наука;

- професионално искуство: најмање четири године радног искуства у одређеној области, која је предмет акредитације, од тога не мање од две године за одређену област еталонирања које је стечено у периоду не дужем од пет година у односу на датум пријављивања;

- познавање метода и техника еталонирања за област/и за које се врши пријављивање;

- познавање прорачуна мерне несигурности за пријављену област/и еталонирања;

- познавање домаћих и међународних стандарда и прописа везаних за пријављене области еталонирања.

Области еталонирања, за које се траже технички оцењивачи/технички експерти, су:

Убрзање, брзина и померај;
Акустика и ултразвук;
Хемија (рН метри, анализатори гасова...);
Густина и вискозност;
Димензије;
Електротехника, DC и LF;
Електротехника, HF;
Проток (укључујући и брзину течности);
Сила и снага;
Тврдоћа;
Влажност;
Јонизујуће зрачење и радиоактивност;
Магнетизам;
Маса;
Оптика;
Притисак и вакуум;
Референтни материјали;
Температура;
Време и фреквенција;
Запремина.

Због повећаног броја пријава за акредитацију, као и активности на проширењу области рада АТС-а, указала се потреба за проширењем листе оцењивача и техничких експерата из следећих области:

- испитивања у области електромагнетне компатибилности (ЕМС), личне заштитне опреме, UV заштите;

- испитивања и контролисања из области ADR-a;

- оцењивање усаглашености према Правилнику о електричној опреми за употребу у оквиру одређених граница напона („Сл. гласник РС“ бр.13/2010) и Правилнику о електромагнетској компатибилности („Сл.гласник РС“ бр.13/2010);

- оцењивање усаглашености према Правилнику о машинама („Сл.гласник РС“ бр.13/2010);

- оцењивање усаглашености према Правилнику о личној заштитној опреми („Сл.гласник РС“ бр.100/2011), као и

- оцењивање усаглашености према Правилнику о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама („Сл.гласник РС“, бр.1/2013).

Напомена: Критеријуми за оцењиваче/техничке експерте су у складу са напред наведеним општим критеријумима.

Позивају се стручна лица, заинтересована за обављање послова oцењивача и техничких експерата  у поступку акредитације и за друге области, да преузму образац Пријаве за оцењиваче и техничке експерте и доставе попуњену пријаву и Curriculum Vitae у писаној форми на адресу:

Акредитационо тело Србије
Влајковићева 3, V спрат
11000 Београд 6
поштански фах 92
Србија

или их могу лично предати у просторијама АТС-а у канцеларији 148 сваког радног дана од 7.30 до 15.30

и

у електронској форми на адресу: office@ats.rs

На основу приспелих пријава, Комисија АТС-a за избор и праћење перформанси оцењивача и техничких експерата ће извршити избор кандидата према важећој процедури АТС-ПР02  (Избор оцењивача и техничких експерата и праћење перформанси) и тренутним потребама АТС-а и о томе обавестити одабране кандидате. Након избора кандидата за оцењиваче, односно техничке експерте, АТС ће обавити планирану обуку.

За додатне информације можете се обратити Лидији Мијовић na e-mail mijovic.lidija@ats.rs или путем телефона 011/313 09 60.