Навигација

Позив за оцењиваче

Обавештења

АТС обавештава заинтересоване стручњаке да се указала потреба за ангажовањем:

А: оцењивача за потребе оцењивања сертификационих тела за сертификацију система менаџмента (сертификација система менаџмента квалитетом, сертификација система менаџмента заштитом животне средине, сертификација система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду, сертификација система менаџмента безбедношћу хране). Изабрани ће бити у обавези да заврше АТС обуку за оцењиваче по модулима за обуку за оцењивање према SRPS ISO/IEC 17021-1.

Потенцијални кандидати за оцењиваче морају да испуњавају, поред осталог, следеће критеријуме:

ОБРАЗОВАЊЕ: високо образовање:

- на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

у области природно-математичких, друштвено-хуманистичких, медицинских или техничко-технолошких наука.

РАДНО ИСКУСТВО/опште: најмање четири године радног искуства у области образовања, од тога не мање од две године на пословима у вези са системом менаџмента квалитетом (нпр.менаџер квалитета, област планирања производње, услуге) /системом менаџмента заштитом животне средине (нпр. менаџер квалитета, члан тима за поступање у случају опасности, учесник у пројектном тиму)/ системом менаџмента безбедношћу и здрављем на раду (нпр. лице за безбедност и здравље на раду) које је стечено у периоду не дужем од пет година у односу на датум пријављивања;

односно најмање четири године радног искуства у области образовања односно у прехрамбеној индустрији или сличном сектору, од тога не мање од две године на послвима обезбеђења квалитета и безбедности хране за област сертификације система менаџмента безбедношћу хране.

ПРЕДУСЛОВНЕ ОБУКЕ: завршена обука* за оцењиваче/интерне оцењиваче, као и четири комплетне провере са укупно 20 дана провере које су обављене у задње три године.

*обука се мора састојати од најмање 40 сати, од којих је 16 везано за методе провере и 24 за захтеве релевантног стандарда (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001**, односно ISO 22000 или за захтеве неке друге шеме FSMS (IFS, BRC и сл.)).

**за ISO 45001 може бити призната и транзициона обука у трајању од 8 сати.

ДОДАТНО: познавање прописа из области безбедности и здравља на раду односно релевантних прописа у области животне средине у одређеном кластеру односно прописа из одговарајуће категорије ланца хране

Б: техничких експерата за потребе оцењивања лабораторија за еталонирање

Потенцијални кандидати за експерте морају да испуњавају, поред осталог, следеће опште критеријуме:

ОБРАЗОВАЊЕ: високо образовање:

- на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

у области природно-математичких или техничко-технолошких наука.

РАДНО ИСКУСТВО/опште: најмање четири године радног искуства у одређеној области која је предмет акредитације, од тога не мање од две године за одређену област еталонирања које је стечено у периоду не дужем од пет година у односу на датум пријављивања.

ДОДАТНО:

- познавање метода и техника еталонирања за област/и за које се врши пријављивање;

- познавање прорачуна мерне несигурности за пријављену област/и еталонирања;

- познавање домаћих и међународних стандарда и прописа везаних за пријављене области еталонирања.

Области еталонирања од интереса су: акустика и ултразвук; димензије; електротехника, DC и LF односно HF; проток; сила; тврдоћа; влажност; маса; притисак; температура; време и фреквенција; запремина.

В: техничких експерата за потребе оцењивања контролних и сертификационих тела у следећим областима:

- оцењивање усаглашености у области ADR, ADN и RID;

- оцењивање усаглашености у области безбедности машина, ЕМС, LVD, ATEX;

- оцењивање усаглашености у области личне заштитне опреме;

Напомена: Критеријуми за техничке експерте су у складу са напред наведеним општим критеријумима.

Кандидати за оцењиваче и техничке експерте се могу пријавити писаним путем подношењем попуњене Пријаве за оцењиваче и техничке експерте у електронској форми на адресу: atsocenjivaci@ats.rs.

На основу приспелих пријава, Комисија АТС-a за избор и праћење перформанси оцењивача и техничких експерата ће извршити избор кандидата и све остале активности прописане процедуром АТС-ПР02 (обука, семинар, информативни разговор и др.).

За додатне информације можете се обратити Бранки Ракоњац на e-mail: branka.rakonjac@ats.rs или путем телефона 011/313 0376.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/742/meeting-4019730_1920.jpg