Navigacija

Delokrug rada

Akreditacijom se utvrđuje kompetentnost tela za ocenjivanje usaglašenosti za obavljanje poslova:

 1. ispitivanja (uključujući medicinske laboratorije);
 2. etaloniranja;
 3. kontrolisanja;
 4. sertifikacije proizvoda, procesa i usluga;
 5. sertifikacije sistema menadžmenta;
 6. sertifikacije osoba;
 7. ispitivanja osposobljenosti (PT provajderi).

U Republici Srbiji akreditacija je dobrovoljna, osim ukoliko posebnim (sektorskim) zakonima nije utvrđeno da je akreditacija obavezna.

Oblasti ocenjivanja usaglašenosti u kojima ATS obavlja akreditaciju utvrđene su u dokumentu ATS-PA08, Oblasti aktivnosti ATS-a.

Kriterijumi za sticanje i održavanje akreditacije su utvrđeni u:

 • Zakonu o akreditaciji („Službeni glasnik RS", broj 73/2010,47/2021)
 • srpskim standardima kojima su preuzeti međunarodni, odnosno evropski harmonizovani standardi, koji sadrže opšte kriterijume, odnosno zahteve koje treba da ispune tela za ocenjivanje usaglašenosti za pojedine vrste akreditacija;
 • dokumentima sa obaveznom primenom kao što su smernice za primenu evropskih i međunarodnih standarda i uputstava iz oblasti akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti koje su izdali EA, IAF i ILAC;
 • pravilima akreditacije.

Uputstvom ATS-UP01 utvrđena je lista dokumenata koji sadrže zahteve koje treba da ispuni podnosilac prijave za akreditaciju i akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti.

Telo za ocenjivanje usaglašenosti plaća odgovarajuće troškove akreditacije u skladu sa potpisanim ugovorom kojim se regulišu međusobna prava i obaveze, kao i Odlukom o visini troškova akreditacije.