Navigacija

Najčešća pitanja

O akreditaciji

Šta je akreditacija?

Akreditacija je utvrđivanje od strane nacionalnog tela za akreditaciju da li telo za ocenjivanje usaglašenosti ispunjava zahteve za obavljanje određenih poslova ocenjivanja usaglašenosti, koji su utvrđeni u odgovarajućim srpskim, odnosno međunarodnim i evropskim harmonizovanim standardimaa, i kada je primenljivo, sve dodatne zahteve definisane za pojedine oblasti, uključujući i zahteve utvrđene u relevantnim sektorskim šemama za ocenjivanje usaglašenosti.

Detaljne informacije pogledajte na stranici 'O akreditaciji'.

Za koje poslove ocenjivanja usaglašenosti mogu da se akreditujem ?

Oblasti ocenjivanja usaglašenosti u kojima ATS obavlja akreditaciju utvrđene su u dokumentu ATS-PA08, Oblasti aktivnosti ATS-a.

Detaljne informacije pogledajte na stranici 'Delokrug rada'.

Kako da pronađem akreditovano telo za ocenjivanja usaglašenosti ?

Spisak svih tela za ocenjivanje usaglašenosti, akreditovanih od strane ATS-a, nalazi se na internet stranici ATS-a ('Registar akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti')  i može se pretraživati prema vrstama akreditacije, akreditacionom broju ili po nazivu ili adresi TOU ili po bilo kojoj reči koja se nalazi u obimu akreditacije.

Prema kojim standardima se akredituju tela za ocenjivanje usaglašenosti?

Detaljne informacije pogledajte na stranici 'Vrste akreditacije'.

Koje su prednosti i koristi od akreditacije?

Detaljne informacije pogledajte na stranici 'Prednosti od akreditacije'.

Koja je razlika između akreditacije i sertifikacije?

Akreditacijom se dokazuje kompetentnost za obavljanje određenih ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja ili sertifikacije.

Sertifikacijom se dobija potvrda o usklađenosti sistema menadžmenta, proizvoda ili osoba sa zahtevima određenim tehničkim propisom, standardom ili specifikacijom.

Proces akreditacije

Kako se podnosi Prijava za akreditaciju ?

Ukoliko želite da se akreditujete za određenu vrstu poslova ocenjivanja usaglašenosti, nameru o akreditaciji iskazujete podnošenjem prijave za akreditaciju sa pratećim dokumentima koji su navedeni u prijavi i koji su specificirani za svaku vrstu akreditacije ponaosob.

Koji su koraci u toku procesa akreditacije ?

Detaljne informacije o procesu akreditacije potražite u odeljku 'Postupak akreditacije'.

Koliko iznose troškovi postupka i održavanja akreditacije ?

Troškovi akreditacije, koje snose podnosioci prijave za akreditaciju i akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti, utvrđeni su u 'Odluci o visini troškova akreditacije'.

Proširenje obima akreditacije 

Koji su koraci u toku procesa proširenja akreditacije ?

Za proširenje obima akreditacije akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti se može prijaviti u bilo koje vreme tokom važenja akreditacije, podnošenjem prijave za proširenje obima akreditacije i dostavljanjem odgovarajuće dokumentacije koja se zahteva istom. Ocenjivanje u svrhu proširenja obima akreditacije se može realizovati kroz samostalan postupak ili zajedno sa redovnim ocenjivanjem u ciklusu akreditacije.

Ostala pitanja

Gde mogu da kupim odgovarajući standard ?

Standardi, u kojima su dati zahtevi za određene vrste akreditacije, mogu se kupiti u Institutu za standardizaciju Srbije.

Da li imate drugačiju vrstu pitanja ?

Ukoliko vam je potreban odgovor na pitanje, koje nije navedeno u ovom odeljku, molimo vas da nam se obratite putem kontakt forme, a mi ćemo vam odgovoriti u što kraćem roku.