Navigacija

Istorijat

25. godina od osnivanja ATS-a

2023. godina je godina u kojoj ATS slavi 25. rođendan s obzirom da je osnovan 1998. godine kao Jugoslovensko akreditaciono telo (JUAT), Uredbom o obrazovanju Jugoslovenskog akreditacionog tela. Od 1998. do 2000. godine JUAT je poslove akreditacije obavljao kao kolegijalni državni organ u sastavu tadašnjeg Saveznog ministarstva za razvoj, nauku i životnu sredinu SR Jugoslavije. Prva akreditacija je dodeljena 28. juna 2000. godine te je Statutom ATS-a ovaj datum definisan kao Dan akreditacije u Republici Srbiji.

U periodu od 2000. do 2003. godine JUAT je radio kao kolegijalni organ izvan sastava ministarstava. Od juna 2003. do juna 2006. godine, JUAT postaje Akreditaciono telo Srbije i Crne Gore i nalazi se u sastavu Ministarstva za unutrašnje ekonomske odnose Srbije i Crne Gore.

Odlukom o osnivanju, koju je usvojila Vlada Republike Srbije, akreditaciono telo dobija status pravnog lica, odnosno nezavisne i neprofitne organizacije u skladu sa Zakonom o akreditaciji („Službeni list SCG“, br. 44/2005) čija je primena počela od 01.01.2006. godine.

Nakon stupanja na snagu Zakona o akreditaciji, 20. oktobra 2010. godine, ATS se registruje kao ustanova, a na pitanja osnivanja, organizacije, položaja i delatnosti ATS-a primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju javne službe. ATS je jedini u Republici Srbiji kome se ovim zakonom poverava obavljanje poslova akreditacije. 

Englesku verziju naziva ATS dobija 2011. godine i ona glasi „Accreditation Body of Serbia“ umesto nekadašnje: „Accreditation Board of Serbia“.

Prečišćen tekst Zakona o akreditaciji je u primeni od 18. maja 2021. godine