Navigacija

Istorijat

Jugoslovensko akreditaciono telo (JUAT) osnovano je 1998. godine Uredbom o obrazovanju Jugoslovenskog akreditacionog tela. Od 1998. do 2000. godine JUAT je poslove akreditacije obavljao kao kolegijalni državni organ u sastavu tadašnjeg Saveznog ministarstva za razvoj, nauku i životnu sredinu SR Jugoslavije. Prva akreditacija je dodeljena 28. juna 2000. godine.

Od 2000. do 2003. godine JUAT je radio kao kolegijalni organ izvan sastava ministarstava. Od juna 2003. do juna 2006. godine, JUAT postaje Akreditaciono telo Srbije i Crne Gore i nalazi se u sastavu Ministarstva za unutrašnje ekonomske odnose Srbije i Crne Gore.

Odlukom o osnivanju, koju je usvojila Vlada Republike Srbije, akreditaciono telo dobija status pravnog lica, odnosno nezavisne i neprofitne organizacije u skladu sa Zakonom o akreditaciji („Službeni list SCG“, br. 44/2005) čija je primena počela od 01.01.2006. godine.

Nakon stupanja na snagu novog Zakona o akreditaciji, 20. oktobra 2010. godine, Akreditaciono telo Srbije se registruje kao ustanova, a na pitanja osnivanja, organizacije, položaja i delatnosti ATS-a primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju javne službe. ATS je jedini u Republici Srbiji kome se ovim zakonom poverava obavljanje poslova akreditacije.

Odlukom o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije, koja je stupila na snagu 24. februara 2011. godine, dotadašnja engleska verzija naziva ATS-a „Accreditation Board of Serbia“ je promenjena u „Accreditation Body of Serbia“.