Navigacija

Prigovori i žalbe

Postupak rešavanja prigovora i žalbi upućenih ATS je utvrđen u ATS-PR 16, Rešavanje prigovora i žalbi.

Prigovor predstavlja izraz nezadovoljstva upućen akreditacionom telu od strane bilo koje osobe ili organizacije u vezi sa aktivnostima akreditacionog tela ili akreditovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti na koji se očekuje odgovor.

Žalba predstavlja zahtev tela za ocenjivanje usaglašenosti akreditacionom telu da ponovo razmotri bilo koju, po telo za ocenjivanje usaglašenosti, nepovoljnu odluku akreditacionog tela, a koja se odnosi na željeni status akreditacije.

Na odluke o akreditaciji može se podneti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke. O žalbi odlučuje Komisija za žalbe koja donosi odluku o žalbi u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.