Navigacija

Prigovori i žalbe

Postupak rešavanja prigovora i žalbi upućenih ATS je utvrđen u ATS-PR 16, Rešavanje prigovora i žalbi.

Prigovor predstavlja izraz nezadovoljstva, drugačiji od žalbe, koji je akreditacionom telu uputila bilo koja osoba ili organizacija u vezi sa aktivnostima akreditacionog tela ili akreditovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti, a na koji se očekuje odgovor.

Žalba predstavlja zahtev tela za ocenjivanje usaglašenosti za razmatranje svake nepovoljne odluke o akreditaciji koja se odnosi na željeni status akreditacije.

Na odluke o akreditaciji može se podneti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke. O žalbi odlučuje Komisija za žalbe koja donosi odluku o žalbi u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.