Navigacija

Organi i tela

Organi Akreditacionog tela Srbije (ATS-a) su: Upravni odbor, direktor i Nadzorni odbor.

Upravni odbor odlučuje o poslovanju, utvrđuje poslovnu politiku i prati njeno sprovođenje a ujedno predstavlja i mehanizam za očuvanje nepristrasnosti.

Članovi Upravnog odbora su: Nedeljko Pantić, predsednik, dipl. pravnik; članovi: Andrija Jokić, dipl. inženjer saobraćaja; Miloš Petrović, dipl. ekonomista; mr Snježana Pupavac, magistar poljoprivrednih nauka; mr Natalija Jovičić Zarić, dipl. mašinski inženjer.

Direktor rukovodi radom i odgovara za zakonitost rada i poslovanja ATS-a.

V.d. direktora ATS-a je prof.dr Aco Janićijević.
Nadzorni odbor vrši nadzor nad zakonitošću rada organa ATS-a. U Nadzorni odbor imenovani su: predsednik Vladimir Lučić, dipl. pravnik, za članove: Svetomir Petrović i Jovan Simić, dipl. ekonomista.

Tela Akreditacionog tela Srbije (ATS) su: Savet za akreditaciju i tehnički komiteti.

Savet za akreditaciju je stručno savetodavno telo ATS-a koje daje stručna mišljenja u pogledu razvoja sistema akreditacije, daje inicijative za proširenje oblasti delovanja ATS-a i zauzima stavove prema drugim stručnim pitanjima. Za članove Saveta biraju se istaknuti stručnjaci i naučni radnici iz oblasti koje su značajne za obavljanje poslova iz nadležnosti ATS-a, kao predstavnici zainteresovanih strana (organi državne uprave i imaoci javnih ovlašćenja, fakulteti i instituti, privredna društva, preduzetnici, komore, udruženje potrošača; udruženje proizvođača i akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti).

Članovi Saveta za akreditaciju su: dr Miloš Jelić, predsednik Saveta; članovi: Mile Mitrović, prof. dr Vladimir Popović, prof. dr Ivanka Popović, dr Ljubomir Dimitrov, prof. dr Snežana Janković, prof. dr Zoran Punoševac, prof. dr Ivan Gržetić, prof. dr Miroslav Ćirković, dr Jelena Pantelić Babić, dr Ana Mišović.

Tehnički komiteti su stručna tela koja obavljaju poslove ekspertize za određene oblasti akreditacije. ATS ima tri stalna tehnička komiteta prema vrstama akreditacije (laboratorije, kontrolna tela i sertifikaciona tela). Zadaci tehničkih komiteta su da: daju mišljenja o primeni zahteva i dokumenata međunarodnih organizacija u pojedinim vrstama i oblastima ocenjivanja usaglašenosti i akreditaciji; daju mišljenja o predlozima dokumenata EA, ILAC-a i IAF-a; pružaju pomoć ATS-u na poslovima proširenja aktivnosti; učestvuju u utvrđivanju kriterijuma za utvrđivanje kompetentnosti ocenjivača u pojedinim oblastima ocenjivanja usaglašenosti.