Навигација

Органи и тела

Органи Акредитационог тела Србије (АТС-а) су: Управни одбор, директор и Надзорни одбор.

Управни одбор одлучује о пословању, утврђује пословну политику и прати њено спровођење а уједно представља и механизам за очување непристрасности.

Чланови Управног одбора су: председник: Дарко Митровић, дипл. правник; чланови: Славиша Лакићевић, дипл. правник; Радован Ђаловић, из реда акредитованих тела за оцењивање усаглашености; Владан Лапчевић, из реда акредитованих тела за оцењивање усаглашености, Радомир Лекић, дипл. економиста.

Директор руководи радом и одговара за законитост рада и пословања АТС-а.

ДИРЕКТОР АТС-а је мр Драган Пушара.

Надзорни одбор врши надзор над законитошћу рада органа АТС-а. У Надзорни одбор именовани су: председник Тања Петровић, дипл. правник, за чланове: Бранислав Ракетић, магистар пољопривредних наука, Јован Симић, дипл. економиста, Светомир Петровић, из реда акредитованих тела за оцењивање усаглашености, Бошко Гавовић, из реда акредитованих тела за оцењивање усаглашености.

Тела Акредитационог тела Србије (АТС) су: Савет за акредитацију и технички комитети.

Савет за акредитацију је стручно саветодавно тело АТС-а које даје стручна мишљења у погледу развоја система акредитације, даје иницијативе за проширење области деловања АТС-а и заузима ставове према другим стручним питањима. За чланове Савета бирају се истакнути стручњаци и научни радници из области које су значајне за обављање послова из надлежности АТС-а, као представници заинтересованих страна (органи државне управе и имаоци јавних овлашћења, факултети и институти, привредна друштва, предузетници, коморе, удружење потрошача; удружење произвођача и акредитована тела за оцењивање усаглашености).

Чланови Саветa за акредитацију: председник Савета; Зоран Бакић : чланови: др Наташа Радосављевић - Стевановић; Данијела Пршић; др Немања Кашиковић; др Бојан Бонџић; др Весна Ж.Ђорђевић; Младен Алфировић; Ана Јеремић; др сци. вет мед Сара Савић; Љубица Живанић; др Милош Јелић.

Технички комитети су стручна тела која обављају послове експертизе за одређене области акредитације. АТС има три стална техничка комитета према врстама акредитације (лабораторије, контролна тела и сертификациона тела). Задаци техничких комитета су да: дају мишљења о примени захтева и докумената међународних организација у појединим врстама и областима оцењивања усаглашености и акредитацији; дају мишљења о предлозима докумената ЕА, ILAC-а и IAF-а; пружају помоћ АТС-у на пословима проширења активности; учествују у утврђивању критеријума за утврђивање компетентности оцењивача у појединим областима оцењивања усаглашености.