Navigacija

Novousvojena regulativa u EU

Zakoni i propisi

Novousvojena regulativa u EU - o kretanju roba na jedinstvenom tržištu, akreditaciji i nadzoru na tržištu

 

SAVET EVROPSKE UNIJE
Luksemburg, 23.juni 2008.
11062/08 (Pres 186)

Savet usvojio pravila za poboljšanje slobodnog kretanja roba u EU

Savet je danas  usvojio zakonodavni paket namenjen olakšanju slobodnog kretanja roba u okviru jedinstvenog unutrašnjeg tržišta, uklanjanjem preostalih barijera trgovini i povećanju konkurentnosti i bezbednosti potrošača.

Paket se sastoji iz 3 pravna instrumenta koji se odnose na princip ''uzajamnog priznavanja'' i sistem ''novog pristupa''.

Uzajamno priznavanje

Propis/regulativa kojim se utvrđuju procedure koje se odnose na primenu nekih tehničkih propisa za proizvode koji se legalno stavljaju na tržište neke druge zemlje članice (3613/08)  i doprinećeolakšanju pristupa slobodnoj trgovini time što će razlučiti određene prepreke na koje se nailazi u primeni principa ''uzajamnog priznavanja'' u neharmonizovanoj oblasti roba.

Princip uzajamnog priznavanja nalaže da zemlje EU destinacije ne mogu na svojoj teritoriji da zabrane prodaju proizvoda koji se legalno prodaju na tržištima drugih zemalja EU, a koji ne podležu harmonizaciji Zajednice.

Propisom se utvrđuje procedura koju treba da slede državni organi vlasti kada nastoje da nametnu nacionalni tehnički propis (t.j. u slučajevima u kojima se ne primenjuje uzajamno priznavanje).

On takođe prenosi ''teret dokaza'' sa privrednika na administraciju, otežavajući time zemlji članici da odbije stavljanje na tržište onih proizvoda koji su već prihvaćeni u drugoj zemlji članici.

Šta više, on omogućava osnivanje kontakt mesta za proizvode u zemljama članicama.

Ovim propisom se ukida Odluka Saveta 3052/95/EC kojom je utvrđena procedura za razmenu informacija o merama na nacionalnom nivou koje počivaju na principu slobodnog kretanja roba unutar Zajednice.

 
Revizija sistema ''novog pristupa''

- Propis kojim se utvrđuju zahtevi za akreditaciju, tržišni nadzor i kontrolisanje proizvoda koji ulaze na tržište Zajednice (3614/08); i

- Odluka kojom se utvrđuje zajednički okvir za stavljanje proizvoda na tržište (3615/08).

Ovi instrumenti preispituju, ažuriraju i jačaju sistem ''novog pristupa'' koji je osnovan 1985. Ovaj ''novi pristup'' je postavio sistem koji omogućava Komisiji da obavezuje Evropske organizacije za standardizaciju da izrađuju tehničke specifikacije, kako bi se usaglasile sa harmonizovanim nivoom bezbednosti koji se zahteva za proizvode.

Propis je naročito namenjen jačanju mehanizama tržišnog nadzora i osiguranju da proizvoidi koji se kreću kroz EU poštuju visok nivo zaštite javnih interesa.

Odluka o stavljanju proizvoda na tržište pruža instrumente za buduću tehničku harmonizaciju omogućavanjem sektorskih prilagođavanja. Ove novine će takođe povećati jasnoću obeležavanja EC znakom kao i usaglašenost proizvoda.

Novousvojena regulativa u EU - o kretanju roba na jedinstvenom tržištu, akreditaciji i nadzoru na tržištu