Navigacija

Informacija sertif. telima koja sertifikuju sisteme menadžmenta kvalitetom

Obaveštenja

Nova verzija međunarodnog standarda ISO 9001:2008 je objavljena novembra 2008 godine. Istog meseca je Institut za standardizaciju Srbije objavio srpsku verziju standarda SRPS ISO 9001:2008 identičnu sa međunarodnim standardom ISO 9001:2008.

Da bi se akreditovanim sertifikacionim telima olakšao prelazak na sertifikaciju prema ISO 9001:2008, Međunarodni forum za akreditaciju-IAF i Međunarodna organizacija za standardizaciju-ISO doneli su zajedničko saopštenje koje sadrži pravila za prelazak na novu verziju standarda.

U ovoj zajedničkoj izjavi istaknuto je da nova verzija ISO 9001:2008, u odnosu na prethodnu (ISO 9001:2001), ne sadrži nove zahteve već samo pojašnjenja postojećih zahteva na osnovu dugogodišnje prakse i promene sa namerom da se poboljša konzistentnost sa standardom  ISO 14001:2004.

Pravila za prelazak na ISO 9001:2008, odnosno SRPS ISO 9001:2008, sastoje se u  sledećem:

- sertifikat o usaglašenosti sistema menadžmenta prema ISO 9001:2008, odnosno SRPS ISO 9001:2008, akreditovana sertifikaciona tela će izdavati posle 15. novembra 2008. kao rezultat početne, nadzorne ili ponovnjene provere sertifikovanih organizacija obavljene prema ISO 9001:2008, odnosno SRPS ISO 9001:2008;

- posle 15. novembra 2009, odnosno dvanaest meseci nakon objavljivanja međunarodnog standarda ISO 9001:2008, svi novi sertifikati moraju se izdati prema ovoj verziji standarda, odnosno prema SRPS ISO 9001:2008;

- posle 15. novembra 2010, odnosno dvadesetčetiri meseca nakon objavljivanja međunarodnog standarda ISO 9001:2008, nijedan sertifikat izdat prema ISO 9001:2001, odnosno SRPS ISO 9001:2001 neće više imati važnost.

Na internet stranicama ove dve organizacije www.iso.org i www.iaf.nu  može se pronaći ovo zajedničko saopštenje u celini.

Akreditaciono telo Srbije (ATS), odnosno tim za ocenjivanje ATS-a, će u toku ocenjivačke posete (početno, nadzorno ili ponovno ocenjivanje) proveravati:

- da li je i na koji način sertifikaciono telo koje sertifikuje sistem menadžmenta kvalitetom informisalo svoje korisnike o promenama i prelasku na sertifikaciju u odnosu na novu verziju standarda SRPS ISO 9001:2008 (zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17021:2007, t.8.6.2),

- da li je sertifikaciono telo izvršilo potrebno prilagođavanje svojih dokumenata sistema menadžmenta,

- da li je sertifikaciono telo obavilo obuku svojih proveravača i

- da li sertifikaciono telo izdaje sertifikate u skladu sa navedenim pravilima.