Navigacija

Smernice za iskazivanje obima akred. sertif. tela za sertif. sistema menadžmenta

Promena dokumentacije

Uputstvo  ATS-UP12: Smernice za iskazivanje obima akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta stupilo je na snagu 29. juna. Ovim dokumentom daju se preporuke za iskazivanje obima akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom, sistema menadžmenta zaštitom životne sredine, sistema menadžmenta bezbednošću hrane, sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu i sistema menadžmenta bezbednošću informacija, a dokument se primenjuje prilikom definisanja obima akreditacije podnosioca prijave za akreditaciju.