Navigacija

Završna rasprava – transponovanje evropskih tehničkih propisa

Zakoni i propisi

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR) – Sektor za infrastrukturu kvaliteta i tehničke propise, EU tvining projekt „Jačanje kapaciteta MERR u oblasti trgovinske politike“ i Privredna komora Srbije organizovali su juče završnu raspravu na temu – transponovanje evropskih tehničkih propisa iz oblasti mašina, niskonaponske električne opreme i elektromagnetske kompatibilnosti u pravni sistem Republike Srbije.

Radne verzije predloga pravilnika kojima se transponuju evropske direktive: Direktiva o mašinama 2006/42/EC- MD, Direktiva o nisko-naponskoj električnoj opremi 2006/95/EC-LVD i Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/EC-EMC objavljene su na sajtu MERR-a od 27. jula i dostupne su svim zainteresovanim stranam za dostavljanje mišljenja, predloga i sugestrija. Skup je organizovan sa ciljem upoznavanja stručne javnosti sa osnovnim rešenjima navedenih tehničkih propisa, kao i sa predlozima podzakonskih akta za primenu Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti i omogućavanje unapređenja ponuđenih rešenja kroz razmenu mišljenja i dostavljanje sugestija.

Završnu raspravu otvorila je u Privrednoj komori Srbije Jelena Popović, pomoćnik ministra za Sektor za infrastrukturu kvaliteta i tehničke propise koja je govorila o značaju i ulozi nadležnih ministarstava u harmonizaciji tehničkog zakonodavstva Republike Srbije sa tehničkom regulativom EU. Tom prilikom je pomoćnik ministra pozvala privredne subjekte – proizvođače, uvoznike, distributere da se uključe u proces donošenja pravilnika, kako bi kao posledica primene direktiva proizvod koji se stavlja na tržište bio bezbedan i kvalitetan, a same direktive bile primenjene u trenutku kada je postignuta spremnost privede za to.

Harmonizacija tehničkog zakonodavstva u funkciji unutrašnjeg tržišta doprinosi slobodi kretanja roba, visokom nivou bezbednosti  proizvoda na tržištu i uklanjanju tehničkih barijera u trgovini, rekla je Jelena Popović i dodala da je harmonizacija  tehničkog zakonodavstva Republike Srbije sa zakonodavstvom EU, odnosno samo transponovanje direktiva preduslov za plasiranje bezbednog proizvoda na tržište, uklanjanje tehničkih barijera (postepeno će van snage biti stavljeni nepotrebni pravilnici, MERR će ukinuti 48 pravilnika o obaveznom atestiranju...), povećanje izvoza i konkurentnost srpske privrede i njen nastup kao ozbiljan akter na evropskom i svetskom tržištu.

„Transponovanje ove tri direktive samo je početak procesa EU integracije Srbije, a očekuje se od nadležnih ministarstva da iz svojih oblasti transponuju ostale direktive i donesu tehničke propise“, naglasila je Jelena Popović i objasnila da će se harmonizacija zakonodavstva obavljati kroz transponovanje evropskih direktiva u formi pravilnika i uredbi, a osnovni elementi tehničkih propisa sadržaće tehničke zahteve za proizvode, postupke ocenjivanja usaglašenosti – modularni princip, sa ili bez  prisustva treće strane, isprave o usaglašenosti, znakove i načine označavanja proizvoda kao i pakovanje i obeležavanje.

Na pitanje  šta preduzeti radi ostvarenja željenih ciljeva pomoćnik ministra je odgovorila da je MERR pokrenuo inicijativu za zajedničku akciju od strane svih resornih ministarstva uz poštovanju obaveza iz Nacionalnog programa integracije (NPI) za transponovanje tehničkog zakonodavstva EU što podrazumeva pored neophodnih kapaciteta i saradnju resornih ministarstva kroz NPI podgrupu za slobodan protok roba, kao i sa MERR, koji će vršiti notifikaciju tehničkih propisa prema EU i STO. MERR će prema njenim rečima, takođe, inicirati i unapređenje saradnje svih ministarstava radi koordiniranog i celovitog uređenja neharmonizovanog područja, a u skladu sa principima iz članova  28-30. Ugovora o osnivanju EZ.

Prisutnima su se ukratko u uvodnom delu obratili i Matin Reisser, kao predstavnik tvining projekta i Biljana Popović, predstavnica Delegacije EK u Srbiji.

Harald Riekeles, ekspert sa tvining projekta koji realizuje nemačko Ministarstvo ekonomije i tehnologije upoznao je prisutne sa značajem evropske tehničke regulative i direktivama Novog pristupa za uklanjanje tehničkih barijera u prometu roba. Kasnije tokom rasprave,  Harald Riekeles je govorio o značaju transponovanja EU direktiva o mašinama, nisko-naponskoj električnoj opremi i elektromagnetskoj kompatibilnosti i drugih kompatibilnih evropskih direktiva kao preduslova za zaključivanje Ugovora o cenjivanju usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda sa EU- ASAA ugovora.

Predstavnici MERR-a mr Borislava Jakšić, rukovodilac grupe za ocenjivanje usaglašenosti, Tanja Dimitrijević, samostalni savetnik za bezbednost proizvoda u elektro industriji i Zoran Bakić, šef odseka za proizvode mašinske i elektro industrije predstavili su osnovna rešenja iz Predloga pravilnika o bezbednosti mašina, Predloga pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona i Predloga pravilnika o elektromagnetnoj kompatibilnosti.

Najviše interesovanja izazvalo je izlaganje Dušana Vučkovića, načelnika odeljenja za tehničke propise i ocenjivanje usaglašenosti u MERR-u, koji je predstavio dosadašnji rad MERR na izradi propisa za primenu Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti, odnosno predstavio je osnovna rešenja iz Predloga uredbe o načinu imenovanja i ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti, Predloga uredbe o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti i Predloga uredbe o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti, koje su važne za primenu Zakona. Sam Zakon je “krovni zakon” za propisivanje tehničkih zahteva za sve proizvode i donošenje tehničkih propisa, osim za proizvode za koji su ti zahtevi propisani posebnim (“sektorskim”) zakonima i propisima donetim na osnovu tih zakona. Njime se omogućava jedinstvena primena zakona za sve proizvode u delu kojim se uređuje centralizovano vođenje registara, prijavljivanja imenovanih i ovlašćenih tela za ocenjivanje usaglašenosti i prijavljivanje tehničkih propisa u pripremi u skladu sa međunarodnim obavezama (MERR), kao i decentralizacija u donošenju tehničkih propisa, imenovanju i ovlašćivanju tela za ocenjivanje usaglašenosti i priznavanju važenja inostranih isprava i znakova usaglašenosti.

Ponuđenim predlozima uredbi bitno je naglašena uloga i značaj akreditacije, kao i zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti da bi moglo da biti imenovano odnosno ovlašćeno, a akt o akreditaciji  je pretpostavka ispunjenosti zahteva za imenovanje, odnosno ovlašćivanje  u meri obuhvaćenoj obimom akreditacije.

Nakon predstavljanja osnovnih rešenja iz pomenutih uredbi i pravilnika, otvorena je diskusija čiji je cilj bio se unaprede ponuđena rešenja saradnjom ministarstava, svih zainteresovanih strana, kao i drugih institucija iz oblasti nadležnosti i korišćenjem iskustava drugih zemalja prilikom transponovanja direktiva, koje je preneo g. Harald Riekeles.

Učesnici završne rasprave usaglasili su se da je u budećem radu tokom transponovanja i ostalih direktiva neophodno učešće svih relevantnih faktora u radu radnih grupa, kako i u seminarima tako i u javnim raspravama.

Javnoj raspravi je ispred Akreditacionog tela Srbije prisustvovao mr Bratislav Milošević, pomoćnik direktora za poslove akreditacije.
 


Dušan Vučković, Martin Reisser, Slavica Popović, Jelena Popović, Borislava Jakšić i Harald Riekeles

Jelena Popović

Slavica Popović, Jelena Popović i Borislava Jakšić

Predstavnici privrede i ministarstava

Dušan Vučković

Harald Riekeles