Navigacija

Četvrti sastanak u okviru RTV projekta

Saradnja

U okviru RTV projekta Nemačkog metrološkog instituta „Promotion of regional cooperation in South East Europa in the field of quality instrastructure“ 9. i 10. juna 2010. godine održan je u Tirani četvrti sastanak.

Učesnici sastanka su bili predstavnici akreditacionih tela zemalja jugoistočne Evrope uključujući i predstavnike akreditacionih tela Grčke (ESYD) i Turske (TURKAK). Domaćin sastanka je bilo akreditaciono telo Albanije Drejtoria e Akreditimit (DA).


Uvodni deo sastanka bio je posvećen prezentaciji i analizi najčešćih neusaglašenosti koje se identifikuju tokom kolegijalnih ocenjivanja EA, koju je pripremila Maria Papatzikou, predstavnica ESYD-a. Neusaglašenosti se najčešće odnose na nepristrasnost akreditacionih tela, odnos sa povezanim telima, ukoliko ista postoje, poštovanje planova realizacije nadzornih ocenjivanja, nepostojanje dokumentovanog postupka za izbor reprezentativnog uzorka za osvedočenje prilikom realizacije ocenjivanja, kompetentnost ocenjivača koji učestvuju u postupku ocenjivanja, poštovanje planova za praćenje ocenjivača u definisanim periodima vremena, kao i nedostatak učešća u odgovarajućim šemama međulaboratorijskih poređenja i PT šemama.


Kratak pregled aktivnosti koje će biti realizovane u okviru regionalnog projekta EU IPA 2008 prezentovao je David Norris, vođa projekta, dok je Tilman Denkler prezentovao D-A-CH training system, sistem priznavanja obuka za ocenjivače koji se koristi na nivou tri zemlje: Austrija, Nemačka i Švajcarska. Ovim sistemom priznavanja obuka smanjuju se troškovi obuka, razmena ocenjivača je olakšana i povećana je efikasnost saradnje između akreditacionih tela ove tri zemlje (isto govorno područje).

U nastavku sastanka diskutovalo se o realizaciji projektnih aktivnosti, kao i o aktivnostima koje slede u narednih godinu dana:
- u okviru projekta biće formirana regionalna baza ocenjivača koja će svim akreditacionim telima biti dostupna na web strani RTV-a; početna baza sadrži preko 70 ocenjivača izabranih na osnovu uspostavljenih zajedničkih kriterijuma i delegiranih od strane svakog akreditacionog tela ponaosob;
- izrađen je nacrt dokumenta koji se odnosi na zajedničke kriterijume za ocenjivače; u okviru radne grupe, koja će biti naknadno formirana, analiziraće se mogućnost za njegovu primenu na nivou svih akreditacionih tela regiona;
- obuke za zaposlene akreditacionih tela i ocenjivače započinje od septembra 2010. godine i biće organizovane u tri dela:
a) dve radionice u kojima će učestvovati zaposleni akreditacionih tela: jedna za menadžere kvaliteta akreditacionih tela posvećena zadovoljavanju pojedinih zahteva ISO/IEC 17011 i druga posvećena realizaciji procesa akreditacije;
b) obuke za ocenjivače koje će biti realizovane osvedočenjem u rad timova tokom ocenjivanja laboratorija, sertifikacionih tela, kontrolnih organizacija i PT provajdera; domaćini ovih obuka su Hrvatska, Turska i Grčka;
c) specijalizovani seminari za ocenjivače: tehnički zahtevi za laboratorije u oblasti hemijskih i mikrobioloških ispitivanja (mesto održavanja: Beograd, februar 2011. godine), uzorkovanje u oblasti životne sredine (mesto održavanja: Skoplje, novembar 2010. godine) i sledivost u laboratorijama za ispitivanje, uključujući interno etaloniranje (mesto održavanja: Grčka, mart 2011. godine).