Navigacija

Novi pravilnik o uslovima higijene hrane

Obaveštenja

U Službenom Glasniku Republike Srbije broj 72 od 8.10.2010. objavljen je Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa, koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a koji se primenjuje od 1.6.2011. godine. Pravilnikom su definisani mikrobiološki kriterijumi za hranu, uključujući metode ispitivanja i interpretaciju rezultata ispitivanja. Akreditaciono telo Srbije će u narednom periodu definisati aktivnosti i rokove koji se odnose na iste u cilju prelaza sa stare na novu regulativu iz ove oblasti.