Navigacija

IPA 2008 projekat ispitivanja osposobljenosti (PT šeme)

Saradnja

U okviru regionalnog projekta za infrastrukturu kvaliteta IPA 2008 Proficiency testing, u periodu od 8. do 12. novembra 2010. godine u Sloveniji (Bled), realizovan je Post-PT training kao završni trening za laboratorije i nacionalna akreditaciona tela.

Učesnici Post-PT training su zemlje zapadnog Balkana uključujući i Tursku. Nosilac projekta je Laboratorija za metrologiju i kvalitet, Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Ljubljani.

U okviru projekta realizovano je sedam PT šema i to za sledeće oblasti: oblast etaloniranja (temperatura) i oblasti ispitivanja (buka u životnoj sredini, ispitivanje parametara otpadne vode, kvalitet vazduha, ispitivanje pasterizovanog mleka, ispitivanje cementa i asfalta).

Pilot laboratorije, koje su u saradnji sa ekspertima iz laboratorija u Ljubljani, bile nosioci i organizatori međulaboratorijskih poređenja iz svake od oblasti, prezentovale su rezultate međulaboratorijskih poređenja uključujući i analizu postignutih rezultata.

Pilot laboratorija iz Srbije kao nosilac međulaboratorijskog ispitivanja u oblasti fizičko hemijskih parametara ispitivanja cementa bila je Laboratorija za ispitivanje materijala Instituta IMS, Beograd, koja je prezentovala postignute rezultate u ovoj šemi međulaboratorijskog ispitivanja.

Ostale laboratorije učesnice, koje su ispred Srbije učestvovale u drugim oblastima PT šema, su: Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd (oblast etaloniranja - temperatura); AD Zaštita na radu i zaštita životne sredine i Laboratorija za buku, vibracije i sudove pod pritiskom (oblast ispitivanja - buka u životnoj sredini); Republički hidrometeorološki zavod Srbije, Beograd (oblast ispitivanja – kvalitet vazduha); Jugoinspekt-Beograd AD, Zavod Točider i Laboratorija za ispitivanje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti proizvoda, Beograd (oblast ispitivanja – pasterizovano mleko); Građevinski fakultet, Laboratorija za kolovozne konstrukcije, Beograd (oblast ispitivanja – asfalt). Zaključeno je da su postignuti rezultati laboratorija učesnica sasvim zadovoljavajući. Takođe, odabrane laboratorije, učesnice projekta, prezentovale su i svoje biznis planove u okviru programa treninga.

Učešće u ovom projektu su uzela i nacionalna akreditaciona tela iz regiona, jer zahtevi koje ona postavljaju pred svoje akreditovane organizacije jesu i obavezna učešća u odgovarajućim šemama ispitivanja osposobljenosti i međulaboratorijskim poređenjima. Rezultati ispitivanja osposobljenosti su značajan pokazatelj poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja/etaloniranja koje obavljaju akreditovane organizacije. Nacionalna akreditaciona tela imala su priliku tokom treninga da predstave i aktuelno stanje u ovim oblastima u sistemima akreditacije svojih zemalja.

Završnom treningu koji je realizovan na Bledu ispred Akreditacionog tela Srbije prisustvovale su Ljiljana Markićević, šef odseka za laboratorije i Dušanka Santovac, viši savetnik za poslove akreditacije.