Navigacija

Završna konferencija projekta EU

Saradnja

U petak 17. decembra 2010. godine je u prostorijama Privredne komore Srbije održana završna konferencija projekta EU „Tehnička pomoć institucijama infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“. 

Cilj projekta je promovisanje zakonskih institucionalnih reformi u oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji u skladu sa pravnim tekovinama EU i uslovima za stupanje u članstvo u STO.

Izvođač projekta je Konzorcijum AFNOR - Francuska asocijacija za standardizaciju, Danski fond za akreditaciju i metrologiju (DANAK), Institut za kvalitet i metrologiju Slovenije (SIQ) i Laboratorija za metrologiju i kvalitet Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Projekat je objedinio 4 ključne komponente: Sektor za infrastrukturu kvaliteta i ocenjivanje usaglašenosti u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja (MERR), Institut za standardizaciju Srbije (ISS), Akreditaciono telo Srbije (ATS) i Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM).

Skup je otvorila Jelena Popović, pomoćnik ministra, MERR, koja je tom prilikom predstavila rezultate postignute tokom implementacije projekta (septembar 2008 – decembar 2010.) čime je povećana konkurentnost naše privrede i industrije. Nakon njenog izlaganja prisutnima se obratio Hoze Antonio Gomez, šef Operativnog odseka Delegacije EK u Republici Srbiji, koji se tom prilikom zahvalio MERR-u i Privrednoj komori Srbije i izrazio zadovoljstvo što su svi ciljevi projekta ispunjeni. Gomez je rekao da infrastruktura kvaliteta ima značajno mesto u Evropi kada je reč o slobodnom kretanju roba, ali je i napomenuo da su odgovori na pitanja iz Upitnika, čije je popunjavanje jedan od uslova za sticanje statusa kandidata za članstvo u EU, već pripremljeni (Poglavlje 3 – Slobodno kretanje roba). Cilj ovog projekta, koji finansira Evropska unija, je unapređenje kapaciteta i stručnosti u oblasti infrastrukture kvaliteta, ali i usklađivanje sa pravnom tekovinom EU.

Značaj projekta i njegov uspeh su potvrdili predstvavnici institucija koje su bile korisnici projekta – ATS, DMDM i ISS. Dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a, na početku svog izlaganja je istakao značaj saradnje između ključnih učesnika projekta (MERR, ISS, DMDM i ATS) i koliko je bilo važno izmeniti originalan tekst Projektnog zadatka (Komponente 3) kako bi se uzela u obzir činjenica da je situacija, u odnosu na period kada je Projektni zadatak pisan, izmenjena. Dr Krnjaić je naglasio da je zahvaljujući projektu sistem menadžmenta kvalitetom ATS-a postao efikasniji, jer su i procedure ATS-a unapređene. Ovim je olakšana priprema za „kolegijalno ocenjivanje“ koje će sprovesti tim za ocenjivanje Evropske organizacije za akreditaciju (EA) na proleće 2011. godine. Ukoliko nalazi tima za ocenjivanje EA budu pozitivni, doćiće do potpisivanja sporazuma o međusobnom priznavanju (MLA) kako bi sertifikati, izdati u Republici Srbiji, bili priznati u celoj Evropi. Po rečima dr Krnjaića poseta Akreditacionom telu Grčke (ESYD), kao potpisniku MLA sporazuma, je u mnogome pomogla zaposlenima u ATS-u da se pripreme za pomenuto kolegijalno ocenjivanje i unaprede način rada. Zahvaljujući ekspertima, koji su radili na projektu, sprovedene su neophodne obuke zaposlenih i eksternih ocenjivača ATS-a, a izrađeni su i novi propisi u ovoj oblasti (od kojih je najvažniji Zakon o akreditaciji). Na kraju svog izlaganja dr Krnjaić se zahvalio zaposlenima na projektu i Delegaciji EK na pruženoj tehničkoj podršci i ostvarenim rezultatima.

Boris Laštro, pomoćnik direktora DMDM-a, predstavio je rezultate postignute u oblasti metrologije i istakao da su zahvaljujući međulaboratorijskim poređenjima utvrđeni pravi kapaciteti laboratorija od kojih su dve laboratorije (jedna za etaloniranje i jedna za ispitivanje) započeli proces akreditacije koji bi trebalo da se završi u januaru 2011. godine.

ISS-u su tom prilikom uručeni sertifikati o usaglašenosti uspostavljenog integrisanog sistema menadžmenta sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 (SRPS ISO 9001:2008) i ISO/IEC 27001:2005 (SRPS ISO/IEC 27001:2009), koji je uspostavljen zahvaljujući pomoći koju je ISS primio u okviru ovog projekta. Prema dostupnim informacijama, ISS je najverovatnije prva nacionalna organizacija za standardizacija u svetu koja je uspostavila i sertifikovala sistem menadžmenta sigurnošću informacija prema standardu ISO/IEC 27001:2005. Mr Ivan Krstić, direktor ISS-a je predstavio i druge sprovedene aktivnosti u okviru projekta kao što je dizajn i postavljanje modernog vebsajta. On je istakao da je u mnogome izvršena priprema ISS-a za stupanje u punopravno članstvo u međunarodnim organizacijama za standardizaciju - CEN i CENELEC, kao i da je odnos ISS-a prema korisnicima i zainteresovanim stranama u znatnoj meri unapređen. Na kraju svog izlaganja mr Krstić je uručio plakete predstavnicima Delegacije EK i AFNOR-a, kao i vođi projekta (dr George Tsorbatzoglou) i ekspertu iz Instituta za standardizaciju Bugarske (Ivelin Burov) u znak zahvalnosti zbog postignutih rezultata u oblasti standardizacije.
.   
George Tsorbatzoglou, vođa tima projekta, je dao sumarni pregled tehničkih podataka, vezanih za projekat, i ostvarenih rezultata i naglasio koliko je dobra saradnja i komunikacija sa korisnicima projekta bila važna za nesmetanu implementaciju ciljeva projekta. Takođe je istakao da je nakon izrade Uvodnog izveštaja broj ekspert dana morao da se poveća za 20% kako bi svi ciljevi projekta bili ostvareni.

Konferenciju je zatvorio Miodrag Dugandžija, koji se obratio prisutnima u ime MERR-a, i tom prilikom se zahvalio na donaciji, koju je EU izdvojila za implementaciju projekta, ali i doprinosima svih zaposlenih na projektu. 

 


Jelena Popović, MERR, Hoze Antonio Gomez, Delegacija EK i Biljana Popović,  Delegacija EK

Vitomir Fister, George Tsorbatzoglou i Ivelin Burov

dr Dejan Krnjaić, mr Bojan Laštro i mr Vida Živković

dr Dejan Krnjaić