Navigacija

Revizija nacionalnog akcionog plana za razvoj organske proizvodnje u Srbiji

Saradnja

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i poljoprivrede u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) započelo je reviziju Nacionalnog akcionog plana za razvoj organske proizvodnje u Srbiji. Prva radionica je održana u Zrenjaninu, 3. i 4. novembra 2011. godine, na kojoj su učestvovali predstavnici resornog ministarstva, poljoprivrednih instituta i fakulteta, lokalne samouprave, komunalnih i trgovinskih organizacija, udruženja organskih proizvođača i drugih nacionalnih asocijacija, kao i predstavnici sertifikacionih tela,  akreditovanih laboratorija, Akreditacionog tela Srbije (ATS) i USAID agrobusiness projekta.

Tokom 2009. godine urađen je prvi nacrt pomenutog dokumenta, kojim je definisano 12 ciljeva, kao i mere i aktivnosti za razvoj organske poljoprivrede u Republici Srbiji za period od 2010. do 2015. godine. Kako su se od tog perioda do danas određene aktivnosti realizovale, kao i da se pojavila potreba za definisanjem novih značajnih aktivnosti i mera u okviru postojećih ciljeva, došlo se do zaključka da je potrebno izvršiti reviziju Nacionalnog akcionog plana. Iz tog razloga je i održana dvodnevna radionica na kojoj su svi relevantni čionioci u oblasti organske proizvodnje imali priliku da usaglase stavove i pripreme radnu verziju izmene plana. Kako bi se ostvarili primarni ciljevi akcionog plana, neophodno je uzeti u obzir  interese svih strana u organskoj proizvodnji, kao i povećati svest o značaju organske proizvodnje za poboljšanje zdravlja i održivo korišćenje resursa. Organska proizvodnja predstavlja šansu za srpske proizvođače koji bi se susreli sa značajnom potražnjom na domaćem i evropskom tržištu kroz proizvodnju veće količine sertifikovane hrane visokog kvaliteta i ispunjavanje zdravstenih i bioloških standarda. S druge strane, organska proizvodnja ima značajnu ulogu u razvoju ruralnih područja, jer omogućava ekonomski razvoj, diverzifikaciju aktivnosti, privlačenje finansijskih resursa, ali i predstavlja integralni deo strategije za ruralni i poljoprivredni razvoj.

Imajući u vidu značaj organske proizvodnje, krajnji cilj prvobitnog akcionog plana je bio da se do 2014. god. poveća ukupna površina obradivog zemljišta kao organski sertifikovanog ili u procesu konverzije do 50.000 ha, dok je u oblasti infrastrukture kvaliteta cilj uspostavljanje operativnog i usaglašenog sistema kontrole u organskoj proizvodnji u skladu sa standardima EU. To podrazumeva da Srbija ima uspostavljen sistem ocenjivanja usaglašenosti i kontrole  u organskoj poljoprivredi koji je usaglašen sa standardima EU i koji se efektivno i primenjuje: kompetentno telo (nadležno Ministarstvo) u potpunosti ispunjava sve aktivnosti iz svoje nadležnosti; ustanovljen je registar organskih proizvođača koji je javno dostupan i redovno se ažurira; uspostavljen je sistem kontrole kroz aktivnosti ovlašćenih akreditovanih sertifikacionih tela i kompetentnog tela; Republika Srbija je na listi EU „trećih zemalja“; domaća sertifikaciona tela su na listi EU priznatih sertifikacionih tela. 

ATS predstavlja deo sistema kontrole kvaliteta, imajući u vidu da sertifikaciona tela u ovoj oblasti moraju biti akreditovana u skladu sa SRPS EN 45011 standardom (prvo sertifikaciono telo akreditovano je sredinom 2010. godine). Kroz saradnju sa GIZ-om ATS je tokom ove i prošle godine radio na unapređenju svojih kapaciteta kako bi odgovorio na nastale potrebe za akreditacijom tela za ocenjivanje usaglašenosti u okviru organske proizvodnje kroz organizovanje obuka ocenjivača ATS-a, koji će ocenjivati sertifikaciona tela u oblasti organske proizvodnje u skladu sa standardom SRPS EN 45011. Projektom je predviđeno i pružanje pomoći u osposobljavanju ATS-a za pripremu izveštaja sa ocenjivanja  sertifikacionih tela (Assessment Report) u skladu sa Uredbom (EC) No. 1235/2008 i Smernicama EU za uvoz organskih proizvoda.

U nacrtu izmene nacionalnog akcionog plana predviđa se i značajnija podrška svim učesnicima u sistemu ocenjivanja usaglašenosti, počev od ATS-a, sertifikacionih tela do laboratorija za ispitivanje, kako bi im se pružile neophodne obuke (upoznavanje sa zahtevima Evropske komisije za aplikaciju sertifikacionih tela za EU listu priznatih sertifikacionih tela, unapređenje rada sertifikacionih tela u oblasti uspostavljanja sistema sakupljanja podataka o organskoj proizvodnji, dobra laboratorijska praksa – vodič za metode ispitivanja u oblasti organskih proizvoda).

Radionici je ispred ATS-a prisustvovala Jasna Stojanović.
 


Atmosfera sa skupa


Marina Cvetković, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede