Navigacija

Sadržaj izveštaja o ispitivanju/uverenja o etaloniranju

Obaveštenja

Informacija u vezi sadržaja izveštaja o ispitivanju/uverenja o etaloniranju u slučaju da laboratorija daje izjavu o usklađenosti sa specifikacijama

(zasnovano na ILAC-G8:03/2009, Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification)

Informacija je namenjena ocenjivačima Akreditacionog tela Srbije i laboratorijama koje imaju potrebu da u svojim izveštajima o ispitivanju/uverenjima o etaloniranju navedu i izjavu o usklađenosti sa odgovarajućim specifikacijama.

Navodi dokumenta ILAC-G8:03/2009, Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification omogućavaju/objašnjavaju doslednu primenu pojedinih zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17025 i to:

- laboratorije za ispitivanje (SRPS ISO/IEC 17025, t. 5.10.3.1 b) kojom se zahteva da „izveštaji o ispitivanju, kada je to potrebno za tumačenje rezultata ispitivanja, sadrže..., ako je važno izjavu o ispunjavanju/ neispunjavanju zahteva i/ ili specifikacija;

- laboratorije za etaloniranje (SRPS ISO/IEC 17025, t.5.10.4.2) kojom se zahteva da „ako se daje izjava o usklađenosti sa specifikacijom, uverenje o etaloniranju mora da identifikuje ispunjene i neispunjene zahteve specifikacije“.

Izjave o usklađenosti sa zahtevima i/ili specifikacijama ne smatraju se mišljenjima i tumačenjima u smislu standarda SRPS ISO/IEC 17025. S tim u vezi, kada laboratorija u svojim izveštajima o ispitivanju/uverenjima o etaloniranju daje takve izjave, onda to mora biti označeno na odgovarajući način (npr. izjava o usklađenosti sa specifikacijom, zaključak ili slično, ali ne „mišljenje“, „tumačenje“, kao ni „mišljenje i tumačenje“).

Kada u svojim izveštajima o ispitivanju/uverenjima o etaloniranju laboratorija navodi izjavu o usklađenosti sa zahtevima i/ili specifikacijama, izveštaj o ispitivanju/uverenje o etaloniranju mora, između ostalog, da sadrži:

 • rezultat ispitivanja/etaloniranja sa izraženom proširenom mernom nesigurnošću;
 • nivo poverenja za proširenu mernu nesigurnost;
 • napomenu da se izjava o usklađenosti ili neusklađenosti odnosi samo na predmet ispitivanja/etaloniranja (kako bi se izbeglo navođenje na način koji može dovesti u zabunu da se radi o kontrolisanju ili sertifikaciji proizvoda) i
 • izvor specifikacije.

Kada specifikacija navodi interval s gornjom i donjom granicom, izjava o usklađenosti ili neusklađenosti može se dati samo u slučaju kada je odnos intervala proširene merne nesigurnosti i intervala specifikacije razumno mali i prikladan za namenu (u smislu da je laboratorija sposobana da zadovolji potrebe korisnika).

Ponekad se rezultat merenja može navoditi bez merne nesigurnosti i to samo u onim slučajevima gde specifikacija ili zakonski propis to izričito naglašava (npr. gde se napominje da je merna nesigurnost uračunata pri određivanju granica).

Navođenje Izjave o usklađenosti sa specifikacijom za pojedinačnu veličinu 

 
Kad se rezultat merenja koji uključuje proširenu mernu nesigurnost, poredi sa intervalom specifikacije (donjom i gornjom granicom specifikacije), mogu se razlikovati 4 slučaja (Slika 1):
 • 1. slučaj: rezultat merenja s proširenom mernom nesigurnošću nalazi se ispod gornje granice specifikacije, odnosno iznad donje granice specifikacije;
 • 2. slučaj: rezultat merenja nalazi se ispod gornje granice specifikacije, odnosno iznad donje granice specifikacije, ali interval proširene merne nesigurnosti prelazi granicu specifikacije;
 • 3. slučaj: rezultat merenja nalazi se iznad gornje granice specifikacije, odnosno ispod donje granice specifikacije, ali interval proširene merne nesigurnosti obuhvata deo intervala specifikacije;
 • 4. slučaj: rezultat merenja s proširenom mernom nesigurnošću nalazi se iznad gornje granice specifikacije, odnosno ispod donje granice specifikacije.

Slika 1. Usklađenost sa specifikacijom za gornju i donju granicu

U 1. slučaju može se jasno dati izjava o usklađenosti sa specifikacijom - na primer: Usklađeno – rezultat merenja s proširenom mernom nesigurnošću nalazi se unutar (ispod gornje ili iznad donje) granice specifikacije sa nivoom poverenja od 95% za proširenu mernu nesigurnost. U 4. slučaju može se jasno dati izjava o neusklađenosti sa specifikacijom - na primer: Neusklađeno – rezultat merenja s proširenom mernom nesigurnošću nalazi se izvan (iznad gornje ili ispod donje) granice specifikacije sa nivoom poverenja od 95% za proširenu mernu nesigurnost. 

 
U 2. i 3. slučaju ne može se dokazati ni usklađenost ni neusklađenost. Prihvatljiva izjava u 2. slučaju bi bila da nije moguće potvrditi usklađenost sa nivoom poverenja od 95% za proširenu mernu nesigurnost, iako je rezultat merenja ispod gornje granice. Samo ukoliko postoji jasan zahtev za izjavom o usklađenosti/neusklađenosti (npr. propisano zakonskom regulativom), onda se u 2. slučaju može navesti „Usklađeno – uz napomenu da se usklađenost ne može potvrditi sa nivoom poverenja od 95% za proširenu mernu nesigurnost, što znači da postoji mogućnost da se rezultat merenja nađe i izvan (iznad gornje ili ispod donje) granice specifikacije“, a u 3. slučaju „Neusklađeno – uz napomenu da se neusklađenost ne može potvrditi sa nivoom poverenja od 95% za proširenu mernu nesigurnost, što znači da postoji mogućnost da se rezultat merenja nađe unutar (ispod gornje ili iznad donje) granice specifikacije“.
 
Ako se dobije rezultat merenja, koji je jednak granici specifikacije, tada se postupa kao za slučaj 3. Ukoliko laboratorija koristi nivo poverenja drugačiji od 95%, onda se izjava o usklađenosti/ neusklađenosti sa specifikacijom mora uskladiti s obzirom na korišćeni nivo poverenja.
 
Navođenje Izjave o usklađenosti sa specifikacijom za više veličina
 
Ako vrednovanje usklađenosti sa specifikacijom obuhvata više merenih veličina, svaka merena veličina treba da se vrednuje nezavisno jedna od druge. Rezultat svakog pojedinačnog vrednovanja treba da se navede posebno.
 
Celokupno vrednovanje usklađenosti sa zahtevima ili specifikacijom može se izraziti na jedan od sledećih načina ili njihovom kombinacijom:
 • „Sve izmerene vrednosti su u skladu su sa granicom (granicama) specifikacije“ ili „Predmet/uzorak je u skladu sa zahtevima“. Ovo obuhvata slučajeve u kojima su sva merenja u skladu sa specifikacijom (1. slučaj, Slika 1);
 • „Za neke od izmerenih vrednosti nije moguće dati izjavu o usklađenosti sa specifikacijama“. Ovo obuhvata slučajeve u kojima za neka nije moguće potvrditi usklađenost/ neusklađenost sa specifikacijom (2. i 3. slučaj, Slika 1);
 • „Neke izmerene vrednosti nisu u skladu sa specifikacijama“ ili „Predmet/uzorak nije u skladu sa zahtevima“. Ovo obuhvata slučajeve u kojima jedno ili više merenja nije usklađeno sa specifikacijom (4. slučaj, Slika 1).