Navigacija

Javni poziv za ocenjivače

Konkursi

Zbog povećanog broja prijava za akreditaciju, kao i aktivnosti na proširenju oblasti rada ATS-a, ukazala se potreba za proširenjem liste ocenjivača i tehničkih eksperata za potrebe ocenjivanja iz sledećih oblasti:

  • ispitivanje u oblasti elektromagnetne kompatibilnosti (EMS), lične zaštitne opreme, UV zaštita;
  • ispitivanja i kontrolisanja iz oblasti ADR-a;
  • ocenjivanje usaglašenosti prema Pravilniku o električnoj opremi za upotrebu u okviru određenih granica napona („Sl.glasnik RS“ br.13/2010) i Pravilniku o elektromagnetskoj kompatibilnosti („Sl.glasnik RS“ br.13/2010);
  • ocenjivanje usaglašenosti prema Pravilniku o mašinama („Sl.glasnik RS“ br.13/2010);
  • ocenjivanje usaglašenosti prema Pravilniku o ličnoj zaštitnoj opremi („Sl.glasnik RS“ br.100/2011), kao i
  • ocenjivanje usaglašenosti prema Pravilniku o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama („Sl.glasnik RS“, br.1/2013).

Napomena: Kriterijumi za ocenjivače/tehničke eksperte su u skladu sa opštim kriterijumima koje možete pronaći ovde.