Navigacija

Zajedničko saopštenje IAF-ILAC-ISO

Obaveštenja

Međunarodni forum za akreditaciju, Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija i Međunarodna organizacija za standardizaciju (IAF-ILAC-ISO) su, na zahtev ILAC-ovog Komiteta za kontrolna tela (ILAC Inspection Committee), izdali zajedničko saopštenje o zahtevima standarda ISO 9001 i zahtevima sistema menadžmenta, koji su inkorporirani u standard ISO/IEC 17020,  kako bi bilo objašnjeno da kontrolna tela, koja su akreditovana prema standardu ISO/IEC 17020:2012, zadovoljavaju i zahteve vezane za sistem menadžmenta:

„Kada kontrolno telo ispunjava zahteve standarda ISO/IEC 17020:2012, to znači da kontrolno telo zavodoljava i zahteve koji se odnose na tehničku komptentnost i zahteve, koji se odnose na sistem menadžmenta, što je neophodno za doslednu isporuku validnih rezultata kontrolisanja. Zahtevi sistema menadžmenta, koji su dati u standardu ISO/IEC 17020:2012 (tačka 8), ne samo da su napisani jezikom, koji je u skladu sa aktivnostima kontrolnih tela, nego su i u skladu sa odgovarajućim zahtevima standarda ISO 9001.“

https://www.ilac.org/documents/2013