Navigacija

„Uporedni prikaz zahteva SRPS ISO 15189:2008 i SRPS EN ISO 15189:2014”

Obaveštenja

Akreditaciono telo Srbije je izradilo dokument „Uporedni prikaz zahteva SRPS ISO 15189:2008 i SRPS EN ISO 15189:2014” u kojem je dat prikaz zahteva standarda SRPS EN ISO 15189:2014 (EN ISO 15189:2012) Medicinske laboratorije-zahtevi za kvalitet i kompetentnost koji nisu, odnosno koji su delimično sadržani u prethodnoj verziji ovog standarda SRPS ISO 15189:2008  (ISO 15189:2007).

Ovaj dokument je namenjen medicinskim laboratorijama, koje su akreditovane prema standardu SRPS ISO 15189:2008, radi lakšeg usaglašavanja sa novom verzijom standarda SRPS EN ISO 15189:2014.

Dokument je dostupan u rubrici Smernice/medicinske laboratorije.

Takođe, prestao je da važi dokument ATS-UP 11, Zahtevi koje treba da ispune medicinske laboratorije akreditovane prema SRPS ISO/IEC 17025:2006 da bi se akreditovale prema SRPS ISO 15189:2008.