Navigacija

Obaveštenje o prelasku na novo izdanje standarda SRPS ISO 14001:2015

Obaveštenja

Obaveštavamo sve zainteresovane strane da je Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) izdao informativni dokument IAF ID10:2015, koji je dostupan na sajtu IAF-a, u kome je za sva akreditovana sertifikaciona tela prema ISO/IEC 17021:2011 utvrđen prelazni period od 3 godine, od datuma objavljivanja standarda ISO 14001:2015, u okviru koga ona treba da se pripreme za sertifikaciju sistema menadžmenta zaštitom životne sredine po novom izdanju standarda.

U zadatom prelaznom periodu Akreditaciono telo Srbije (ATS) će, tokom redovnog nadzornog ocenjivanja ili tokom ponovnog ocenjivanja akreditovanih sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta, a na zahtev sertifikacionog tela, obaviti ocenjivanje radi prelaska na sertifikaciju sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema standardu SRPS ISO 14001:2015. Izuzetno, na zahtev sertifikacionog tela ATS može, zbog ubrzanja postupka, obaviti posebno ocenjivanje radi potvrđivanja navedenog prelaska na novo izdanje standarda pre planiranog redovnog nadzornog ocenjivanja ili ponovnog ocenjivanja.

Shodno preporukama iz dokumenta IAF ID10:2015 akreditacija sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2005 će važiti najkasnije do 14. septembra 2018. godine. Akreditovanim sertifikacionim telima za sertifikaciju sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2005, kojima do 14. septembra 2018. godine ne bude potvrđen prelazak na sertifikaciju po novom izdanju standarda, biće smanjen obim akreditacije za deo koji se odnosi na sertifikaciju sistema menadžmenta zaštitom životne sredine.

Akreditovana sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta, zainteresovana za prelazak na akreditaciju za sertifikaciju sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015, mogu ATS-u od 23. novembra 2015. godine da podnesu zahtev za prelazak na novo izdanje standarda.

Uz zahtev, potrebno je da akreditovana sertifikaciona tela dostave ATS-u:

 • sopstveni plan prelaska na sertifikaciju sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015 sa planiranim rokovima obavljanja potrebnih aktivnosti provera i sertifikacije prema zahtevima novog izdanja standarda, koji treba da je sačinjen korišćenjem uputstava iz informativnog dokumenta IAF ID10:2015 koja se odnose na sertifikaciona tela;
 • informacije o komunikaciji sertifikacionog tela sa svojim klijentima u vezi prelaska na novo izdanje standarda (npr. da li su i u kom broju klijenti spremni za sertifikaciju prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 14001:2015 i informacije o planovima potrebnih izmena i dopuna sistema menadžmenta klijenata);
 • informacije u vezi procesa i aranžmana prelaska klijenata na novo izdanje standarda, koje minimalno treba da uključe:

  -    planirani način provera (jedna poseta ili poseta u etapama) radi prelaska na novo izdanje standarda;
  -    planiranje konkretnih provera, uključujući i način na koji je u planovima provera predviđena provera primene zahteva novog izdanja standarada;
  -    plan razmatranja razlika između DIS, FDIS i konačnog izdanja standarda i sprovođenja dodatnih aktivnosti (ukoliko su pojedine aktivnosti npr. obuke osoblja realizovane po DIS ili FDIS verzijama standarda);
  -    načini postupanja sa dokumentima o sertifikaciji, uključujući datume isticanja i prelazni period;
 • sva dokumenta sistema menadžmenta koja su izmenjena i dopunjena zbog prelaska na sertifikaciju po novom izdanju standarda sa jasnom identifikacijom izmena;
 • uspostavljene kriterijume za kompetentnost osoblja (odgovarajuće veštine i znanja identifikovane od strane sertifikacionog tela na osnovu zahteva novog izdanja standarda) i dokaze o kompetentnosti osoblja, uključujući i ažurne zapise o vrednovanju kompetentnosti relevatnog osoblja i informaciju o tome da li je novo izdanje standarda eventualno uticalo na tehničke oblasti za koje je osoblje kompetentno, a po potrebi i materijale sa obavljenih obuka.

Ocenjivanje ATS-a će obuhvatiti minimalno pregled dostavljene dokumentacije, jedno osvedočenje i ocenjivanje na licu mesta.

Obavljeno osvedočenje će predstavljati sastavni deo osvedočenja predviđenih redovnim nadzornim aktivnostima, odnosno potrebnih osvedočenja pri ocenjivanju za obnavljanje akreditacije, pa neće predstavljati dodatnu aktivnost/trošak za akreditovano sertifikaciono telo. Za osvedočenje će biti odabrane organizacije - klijenti sertifikacionog tela koji su primenili standard SRPS ISO 14001:2015.

Akreditovana sertifikaciona tela moraju da obezbede da datumi isticanja serifikacije na izdatim dokumentima o sertifikaciji nakon obavljene početne ili resertifikacione provere prema staroj verziji standarda budu usklađeni sa datumom završetka prelaznog perioda.

Akreditovana sertifikaciona tela mogu dodeliti sertifikaciju prema standardu SRPS ISO 14001:2015, tek nakon što ATS donese odluku o njihovom prelasku na sertifakciju po novom izdanju standarda i ako je organizacija, čiji sistem menadžmenta zaštitom životne sredine sertifikuje, demonstrirala usklađenost sa standardom SRPS ISO 14001:2015.

Sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta, koja se nalaze u postupku početne akreditacije za sertifikaciju sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema standardu SRPS ISO 14001:2005, a zainteresovana su za akreditaciju za sertifikaciju prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015, su u obavezi da dostave zahtev ATS-u za izmenu traženog obima akreditacije. Shodno tome, ATS će pojedinačno sa svakim sertifikacionim telom uskladiti naredne aktivnosti u zavisnosti od faze postupka akreditacije u kojoj se telo nalazi.