Navigacija

Obaveštenje ST za sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane

Obaveštenja

Tehnička specifikacija ISO/TS 22003:2013, Food safety management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems, objavljena je 15. decembra 2013. godine. Njom je zamenjena dotadašnja tehnička specifikacija ISO/TS 22003:2007, a sadrži izmenjene i nove zahteve za proveru sistema menadžmenta bezbednošću hrane, koju obavlja treća strana, kao i zahteve za kompetentnost osoblja uključenog u proces sertifikacije.

Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) je objavio je informativni dokument IAF ID 8:2014, koji je dostupan na sajtu IAF-a, u kojem je, pozivanjem na odgovarajuću rezoluciju Generalne skupštine IAF-a, utvrđen prelazni period od 3 godine, počevši od 15. decembra 2013. godine, kada je objavljena tehnička specifikacija ISO/TS 22003:2013 za prelazak sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane na akreditaciju prema navedenoj tehničkoj specifikaciji.

Institut za standardizaciju Srbije je 30. oktobra 2015. godine objavio tehničku specifikaciju SRPS ISO/TS 22003:2015, Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane – Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane, kojom je preuzeta tehnička specifikacija ISO/TS 22003:2013 i kojom je zamenjena dotadašnja tehnička specifikacija SRPS ISO/TS 22003:2010.

Pošto su se stekli uslovi za prelazak sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane, akreditovanih od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) prema SRPS ISO/IEC 17021:2011 i SRPS ISO/TS 22003, na akreditaciju prema SRPS ISO/IEC 17021:2011 i SRPS ISO/TS 22003:2015, ATS obaveštava zainteresovane strane i svoje klijente o sledećem:

Posle 15. decembra 2015. godine ATS neće prihvatati prijave za akreditaciju sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane prema standardu SRPS ISO/IEC 17021:2011 i tehničkoj specifikaciji SRPS ISO/TS 22003:2010.

Posle 15. maja 2016. godine ATS će dodeljivati nove akreditacije samo prema tada važećem standardu SRPS ISO/IEC 17021 i prema tehničkoj specifikaciji SRPS ISO/TS 22003:2015.

Sva akreditovana sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane treba da pripreme plan prelaska na akreditaciju prema SRPS ISO/TS 22003:2015. Planom treba da budu utvrđene promene u sistemu menadžmenta i vremenski rokovi za sprovođenje tih promena koje su potrebne da bi se postigla usklađenost sa zahtevima nove tehničke specifikacije. Plan treba da se dostavi ATS-u najkasnije do 15. decembra 2015. godine.

Prelazak na tehničku specifikaciju SRPS ISO/TS 22003:2015 može da zahteva izmene u procedurama, sprovođenje obuka ili drugih aktivnosti, koje zahtevaju duži vremenski period, posebno imajući u vidu neophodnost uspostavljanja procesa i sistema u cilju utvrđivanja kompetentnosti osoblja sertifikacionog tela.

ATS će, nakon dobijanja i ocene plana prelaska na akreditaciju prema SRPS ISO/TS 22003:2015, proveriti primenu zahteva nove tehničke specifikacije u sedištu sertifikacionog tela, tokom početnog ocenjivanja, redovnog nadzornog ocenjivanja ili ponovnog ocenjivanja. Sva ocenjivanja posle 15. februara 2016. godine uključiće i ocenjivanje usaglašenosti sa zahtevima nove tehničke specifikacije.

Ukoliko se tokom ocenjivanja utvrde neusaglašenosti, sertifikaciono telo je u obavezi da ih, u skladu sa pravilima i procedurama ATS-a, otkloni pre kraja prelaznog perioda kako bi mogla biti doneta odgovarajuća odluka o akreditaciji.

Do kraja prelaznog perioda, odnosno do 15. decembra 2016. godine, sva akreditovana sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane, moraju biti usaglašena sa tehničkom specifikacijom SRPS ISO/TS 22003:2015, što će biti iskazano u njihovom Obimu akreditacije. Sertifikacionim telima za sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane, koja do 15. decembra 2016. godine ne pređu na akreditaciju prema tehničkoj specifikaciji SRPS ISO/TS 22003:2015, biće smanjen obim akreditacije za deo koji se odnosi na sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane.

Imajući u vidu kategorije lanca hrane, kako je navedeno u tabeli A.1 u Aneksu A SRPS ISO/TS 22003:2010, kategorije lanaca hrane su grupisane u sledeće klastere:

1. poljoprivredna proizvodnja (Farming) (A+B)
2. prerada i proizvodnja hrane za životinje (Food and Feed Processing) (C+D)
3. ketering (Catering) (E)
4. distribucija, transport i skladištenje (Retail, Transport and Storage) (F+G)
5. prateća industrija (Auxiliary Industries) (H+I+J)
6. (bio)hemijska proizvodnja ((Bio) Chemicals) (K)

Nakon obavljenih ocenjivanja i donošenja odluka o prelasku na novu verziju tehničke specifikacije, biće ažuriran Obim akreditacije sertifikacionog tela u skladu sa klasterima i kategorijama nove verzije tehničke specifikacije. U principu, trenutno važeći obim akreditacije (iskazan prema kategorijama) će biti predefinisan u (nove) klastere i kategorije shodno Tabeli 1 (u prilogu).

Ako u trenutno važećem obimu akreditacije sertifikaciono telo nema sve kategorije određenog klastera, ono će odlučiti da li:

-    želi da pruža usluge sertifikacije u celom klasteru (SRPS ISO/TS 22003:2015) i u tom slučaju mora da se prijavi za proširenje obima akreditacije ili

-    želi da nastavi da pruža usluge sertifikacije u trenutnim kategorijama, ali u okviru (novog) klastera i u tom slučaju će obim akreditacije biti samo preuređen u cilju ograničavanja na kategorije unutar određenog klastera.

TABELA 1

Obim akreditacije u skladu sa SRPS ISO/TS 22003:2010 Obim akreditacije u skladu sa SRPS ISO/TS 22003:2015
Oznaka Kategorija Klaster Kategorija
A Poljoprivredna proizvodnja 1 (Životinje) Poljoprivreda A Životinje
B Poljoprivredna proizvodnja 2 (Bilje) Poljoprivreda B Bilje
C Prerada 1 (Kvarljiva roba životinjskog porekla) uključujući sve aktivnosti nakon poljoprivredne proizvodnje, npr. klanje Proizvodnja hrane i  stočne hrane C Proizvodnja hrane
D Prerada 2 (Kvarljiva roba biljnog porekla) Proizvodnja hrane i stočne hrane C Proizvodnja hrane
E Prerada 3 (Proizvodi sa dugim rokom trajanja na sobnoj temperaturi) Proizvodnja hrane i stočne hrane C Proizvodnja hrane
F Proizvodnja stočne hrane Proizvodnja hrane i stočne hrane D Proizvodnja stočne hrane
G Ugostiteljstvo Ugostiteljstvo E Ugostiteljstvo
H Distribucija Prodaja, transport i skladištenje F Distribucija
I Usluge Pomoćne usluge H Usluge
J Transport i skladištenje Prodaja, transport i skladištenje G Pružanje usluga transporta i skladištenja
K Proizvodnja opreme Pomoćne usluge J Proizvodnja opreme
L (Bio)hemijska proizvodnja (Bio)hemikalije K Proizvodnja (bio)hemikalija
M Proizvodnja materijala za pakovanje Pomoćne usluge I Proizvodnja pakovanja za hranu i materijala za pakovanje

Za početna ocenjivanja ATS će dodeliti akreditaciju samo ukoliko je ocenjivanje obuhvatilo i barem jedno osvedočenje u svakom traženom klasteru, sa barem jednim osvedočenjem za kompletnu proveru (faza 1 i faza 2).

ATS je planirao i u narednom periodu će preduzeti sve aktivnosti (izmene dokumenata sistema menadžmenta, obuka ocenjivača i osoba koje učestvuju u postupku odlučivanja, ažuriranje planova nadzornih aktivnosti) u cilju usaglašavanja postupka ocenjivanja sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta prema zahtevima tehničke specifikacije SRPS ISO/TS 22003:2015 i dokumenta IAF MD16.