Navigacija

Obaveštenje za sertifikaciona tela koja sertifikuju sisteme menadžmenta

Promena dokumentacije

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je izmenilo Pravila za korišćenje simbola akreditacije, pozivanje na akreditaciju i pozivanje na status ATS-a kao potpisnika EA MLA, ILAC MRA i IAF MLA sporazuma, ATS-PA04. Pravila su usaglašena sa izmenama međunarodnih dokumenata ILAC-R7:05/2015, Rules for the Use of the ILAC MRA Mark, IAF ML 2:2016, General principles on the use of the IAF MLA mark i EA-1/19 A:2015, Rules for Use of the EA Logo, kao i rezolucijama IAF-a (IAF Resolution 2015-14, Agenda Item 10 i IAF Resolution 2016-17, Agenda Item 9).

U skladu sa Rezolucijom Generalne skupštine IAF-a (IAF Resolution 2015-14, Agenda Item 10) akreditovana sertifikaciona tela (kada koriste simbol akreditacije i/ili kombinovane znakove ili tekstualno pozivanje na akreditaciju, u zavisnosti šta je primenjivo) ne mogu izdavati isprave o usaglašenosti bez istaknutog simbola akreditacije / pozivanja na akreditaciju / IAF MLA znaka (u zavisnosti šta je primenjivo) za oblasti za koje su akreditovani u skladu sa izdatim Obimom akreditacije.

Na osnovu Rezolucije Generalne skupštine IAF-a (IAF Resolution 2016-17, Agenda Item 9) smatraće se da su dokumenta sertifikacije za sisteme menadžmenta izdata pod akreditacijom odnosno da su akreditovana ukoliko se na njima nalazi simbol akreditacije i/ili kombinovani znak (ako je primenjivo) ili je navedeno tekstualno pozivanje na akreditaciju:

  1. sertifikaciona tela koja sertifikuju sisteme menadžmenta moraju da preduzmu potrebne radnje da dokumenti o sertifikaciji izdati pod akreditacijom ATS-a prilikom donošenja odluke o resertifikaciji sadrže simbol akreditacije i/ili kombinovani znak (ako je primenjivo) i/ili pozivanje na akreditaciju, a najkasnije do 6. novembra 2019. godine;
  2. sertifikaciona tela koja sertifikuju sisteme menadžmenta dužna su da nakon dobijanja odluke o početnoj akreditaciji, u roku od godinu dana od donošenja iste, zamene prethodno izdata važeća dokumenta sertifikacije novim (sa početkom važenja od dana akreditacije) tako da sadrže simbol akreditacije i/ili kombinovani znak (ako je primenjivo) i/ili pozivanje na akreditaciju.

Napomena: Ukoliko postoji izuzeće od prethodnog stava, odnosno ukoliko klijent sertifikacionog tela koje sertifikuje sisteme menadžmenta želi da mu se izdaju dokumenta o sertifikaciji bez izdatog simbola akreditacije, on mora opravdati izuzeće sertifikacionom telu, odnosno ATS-u preko sertifikacionog tela, i ukoliko se postigne saglasnost od strane oba tela predmetna sertifikacija će se smatrati da je pod akreditacijom.