Navigacija

Obaveštenje za sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta zaštitom životne sredine

Obaveštenja

Evropska organizacija za akreditaciju (EA) je 14. maja 2017. godine objavila obavezujući dokument EA-7/04 M:2017 „Legal Compliance as a part of Accredited ISO 14001:2015 Certification" za sertifikaciona tela (ST) za sertifikaciju sistema menadžmenta zaštitom životne sredine koji je dostupan na sajtu EA (www.european-accreditation.org).

Ovim dokumentom je zamenjen dokument EA-7/04 M:2007, a revizija dokumenta je napravljena zbog usklađivanja sa zahtevima standarda ISO 14001:2015, ISO/IEC 17021-1:2015 i ISO/IEC TS 17021-2:2012.

Akreditaciono telo Srbije (ATS) obaveštava akreditovana ST za sertifikaciju sistema menadžmenta zaštitom životne sredine, da su u obavezi, da bez odlaganja primenjuju dokument EA-7/04 M:2017, pri obavljanju poslova sertifikacije sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema standardu SRPS ISO 14001:2015, dok za obavljanje poslova sertifikacije sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema SRPS ISO 14001:2005 treba i dalje da koriste prethodnu verziju dokumenta EA-7/04 M:2007.

ATS će proveriti i oceniti primenu zahteva nove verzije navedenog dokumenta tokom prvog sledećeg ocenjivanja i nadalje će ga koristiti kao referentni dokument za ocenjivanje sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta koja pružaju usluge sertifikacije sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema standardu SRPS ISO 14001:2015.

U skladu sa Pravilima akreditacije potrebno je da akreditovana ST za sertifikaciju sistema menadžmenta dostave ATS-u do 10.09.2017. godine sva dokumenta sistema menadžmenta koja su izmenjena i dopunjena zbog odgovora na zahteve iz EA-7/04 M:2017, sa jasnom identifikacijom izmena i dopuna.