Navigacija

Uloga akreditacije u implementaciji CSRD-a

OpšteZakoni i propisi

Zakon EU zahteva da sve velike kompanije otkriju kako vide rizike i prilike koji proizilaze iz društvenih i ekoloških pitanja, kao i uticaja njihovih aktivnosti na ljude i životnu sredinu.

EU prepoznaje da su transparentnost tih kompanija i izveštavanje o životnoj sredini, socijalnim pitanjima, ljudskim pravima i sličnim pitanjima ključni za održivi razvoj.

Ovo pomaže investitorima, organizacijama civilnog društva, potrošačima i drugim zainteresovanim stranama da procene održivost kompanija kao deo Evropskog zelenog dogovora. 

Evropski zeleni dogovor predstavlja strategiju održivog razvoja EU za 21. vek. Centralni problem kojim se bavi ova strategija su životna sredina i klimatske promene - kako razvijati privredu EU bez ubrzavanja klimatskih promena. Evropska komisija ovu strategiju definiše kao "novu strategiju rasta sa ciljem da se EU transformiše u pravedno i bogato društvo, sa modernom i konkurentnom ekonomijom koja efikasno koristi resurse, uz neto emisije gasova sa efektom staklene bašte ravnim nuli do 2050. godine, i ekonomski rast koji je odvojen od ekspoatacije resursa”.

Direktiva o izveštavanju o korporativnoj održivosti (CSRD) stupila je na snagu 5. januara 2023. godine. Ovaj novi zakon EU ima za cilj da istakne rastuću svest o faktorima zaštite životne sredine, društvenim faktorima i faktorima upravljanja (ESG faktori). Jedan od načina je prelazak objavljivanja informacija o društvenoj i ekološkoj odgovornosti firmi iz dobrovoljnog u obavezno.

Ono što je važno sa stanovišta akreditacije jeste da su procesi provere i izveštavanja precizno određeni u CSRD i uključuju mogućnost priznavanja akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) kao nezavisnih pružaoca usluga od poverenja.

Osnova za priznavanje TOU prema CSRD bila bi akreditacija kako je definisano Uredbom (EZ) br. 765/2008.

Provere održivosti zahtevaju odgovarajuće tehničko znanje. Akreditovana TOU poseduju stručnost u relevantnim oblastima zaštite životne sredine, održivosti, kvaliteta i zdravlja i bezbednosti na radu.

Relevantne teme, kao što su održivi lanci snabdevanja, upravljanje klimatskim promenama, zaštita ljudskih prava, usklađenost i ukupno društveno angažovanje, trebalo bi da se integrišu u svakodnevne poslovne procese kompanije kroz standardizovan postupak u skladu sa referentnim tačkama EU.

TOU već godinama proveravaju izveštaje o održivosti svojih klijenata u skladu sa standardima za izveštavanje koji su odobreni u okviru NFRD (Direktiva o nefinansijskom izveštavanju). Tako da će za kompanije biti efikasno da dodaju još aspekata održivosti svojim već postojećim (sertifikovanim) sistemima kako bi imale koristi od rezultirajućih sinergijskih efekata. TOU mogu da provere takve izmene/dopune unutar skupa odobrenih procedura.

Nacionalna tela za akreditaciju redovno ocenjuju TOU i stoga demonstriraju potrebnu kompetentnost svojih zaposlenih, uključujući poznavanje industrije i zahteva za usklađenost. Ovaj nivo sigurnosti i potvrda kompetentnosti je neophodan za dobro utemeljen postupak provere i trebalo bi ga koristiti kako bi se obezbedio sveobuhvatan i vredan rezultat provere.

Od 2020. godine, postoji standard akreditacije koji se primenjuje za verifikaciju i validaciju, koji se uklapa u CSRD a to je EN ISO/IEC 17029:2020 - Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti principi i zahtevi za tela za validaciju i tela za verifikaciju.

S obzirom da je ATS prepoznao važnost uvođenja ovog novog standarda u svoj sistem rada ka cilju proširenja na novu oblast akreditacije, u proteklom periodu je održana obuka prema ovom standardu. O ovome smo pisali OVDE

Opširnije o ovoj temi možete pročitati OVDE.