Navigacija

21. Generalna skupština EA u Talinu, Estonija

Aktuelnosti

21. generalna skupština Evropske kooperative za akreditaciju (EA GA) održana je od 28. do 29. maja 2008. u Talinu u Republici Estoniji, čije je nacionalno akreditaciono telo bilo domaćin ovog skupa. U radu skupštine učestvovalo je preko stotinu delegata nacionalnih akreditacionih tela koja su punopravni članovi ili potpisnici ugovora o saradnji sa EA, predtavnici međunarodnih organizacija za akreditaciju (ILAC i IAF), standardizaciju (ESO-CEN/CENELEC, ISO/CASCO), metrologiju (EURAMET, WELMEC), predstavnici organizacija za akreditaciju drugih regiona (APLAC, PAC, IAAC, SADCA), predstavnici EUROLAB, EURACHEM, CEOC kao i predstavnici akreditacionih tela MEDA zemalja.

Akreditaciono telo Srbije, koje je potpisnik ugovora o saradnji sa EA, na ovoj generalnoj skupštini predstavljali su dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a i mr Vida Živković, pomoćnik direktora za poslove akreditacije.

Zasedanje ove generalne skupštine bilo je posebno značajno jer su razmatrana pitanja i teme neposredno vezane za budući razvoj evropske akreditacije u skladu sa novom EU regulativom koja se odnosi na protok roba na EU jedinstvenom tržištu, kojom se poseban značaj daje akreditaciji i tržišnom nadzoru.

Ključne teme o kojima se raspravljalo obuhvatile su: strateška i politička pitanja EA, razvojne projekte za jačanje EA koji se odnose se na harmonizaciju procesa ocenjivanja i ocenjivanja notifikovanih tela (potvrđivanje horizontalnog pristupa i izrada EA uputstava za ocenjivanje i akreditaciju notifikovanih tela), razmenu znanja i razvoj informacionih baza podataka, komunikaciju sa nacionalnim regulatornim organima i izradu smernica ("Best Practice Guide"), odnose sa Evropskom komisijom (ES) i jačanje postupka kolegijalnog ocenjivanja u okviru EA MLA procesa.

Tokom zasedanja generalne skupštine EA razgovaralo se i o novoj regulativi EU koja se odnosi na protok roba, posebno na aspekte za dalji razvoj, status i novu organizacionu strukturu Evropske organizacije za akreditaciju i jačanje značaja same akreditacije, odnosima EA sa EC, EFTA i kompetentnim nacionalnim autoritetima, inicijativi za poboljšanje vrednosti i kredibiliteta akreditovane setrifikacije sistema menadžmenta, kao i o doprinosu EA ka uspostavljanju jedinstvenog fronta svetske akreditacije.

Skupština je prihvatila EA dokumenta ( EA-2/14 Procedura za regionalna ILCs kao podrška EA MLA, EA kriterijumi za fleksibilni obim akreditacije i sl.), a diskutovano je i o saradnji sa ILAC i IAF i drugim regionalnim organizacijama za akreditaciju, sdandardizaciju i metrologiju, kao i o operativnim pitanjima uključujući izveštaje predsedavajućih EAAB i komiteta MAC, CPC, LC, IC i CC.

EA je podržala paket nove legislative koji se odnosi na protok roba i koji je usvojen od strane Evropskog parlamenta u februaru ove godine i koji posebno opredeljuje sve značajniju ulogu akreditacije i Evropske organizacije za akreditaciju. U tom smislu EA je odredila niz radnih grupa i projektnih timova čiji zadatak je da istraže najbolju organizacionu strukturu, radne postupke i potrebne resurse koji bi omogućili da EA ispuni očekivanja i zadatke definisane u pomenutoj legislativi, a tiču se evropske akreditacione infrastrukture. Generalna skupština je donela ključne odluke koje će omogućiti da EA bude spremna za to do 1. janura 2010. godine.

Važno je istaći diskusiju koja je obuhvatzila članove 4.1, 4.2 i 7.1 nove EU regulative koji se odnose na angažovanje stranih akreditacionih tela u slučaju kada domaće nema uslova da ponudi specificiranu uslugu akreditacije u skladu sa EA ''cross-frontier police''. Na zasedanju su iskazane brojne sumnje i zabrinutost u vezi sa ovim pitanjem. Na primer, kako odrediti takve usluge i koji bi kriterijumi bili za to, kao i i pitanje zemalja koje nisu članice, a koje imaju ACAA sporazum ili neki drugi bilateralni sporazum.

Na ovoj Generalnoj skupštini, nakon veoma sadržajne rasprave doneti su zaključci i usvojene Rezolucije značajne za dalje funkcionisanje sistema akreditacije u Evropi. Potpisan je memorandum o razumevanju sa libijskim LNCSM. Novi potpisnik EA MLA je MSA (Malta) za laboratorije za ispitivanje, a TUNAK (Tunis) je potpisao bilateralni sporazuma sa EA za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje.