Navigacija

Upoznavanje sa direktivom Novog pristupa koja se odnosi na bezbednost mašina

Seminari

U organizaciji Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja (MERR), u okviru EU Tvining projekta za jačanje kapaciteta MERR-a u formulaciji, pregovorima i implementaciji trgovinske politike i pregovorima trgovinskih sporazuma, u prostorijama Ministarstva održan je dvodnevni seminar (17. i 18. septembra) o EU direktivi o bezbednosti mašina – Machinery directive – 98/37/EC, odnosno njene revizije 2006/42/EC.

Seminar je otvorila Jelena Popović, pomoćnik ministra MERR-a, kao i Martin Reisser, tvining savetnik Projekta za jačanje kapaciteta MERR-a u formulaciji, pregovorima i implementaciji trgovinske politike i pregovorima trgovinskih sporazuma, a seminaru su prisustvovali i mr Borislava Jakšić iz Sektora za konkurentnost i infrastrukturu kvaliteta MERR, kao i Dušan Vučković.

Seminaru su prisustvovali još i predstavnici nadležnih ministarstava, privrede i institucija infrastrukture kvaliteta.

Ispred Akreditacionog tela Srbije seminaru su prisustvovali dr Dejan Krnjaić, direktor Akreditacionog tela Srbije, Radivoje Nikoličić, pomoćnik direktora za razvoj i kvalitet i mr Milica Jovčić, menadžer predmeta akreditacije.

Prisutni su upoznati sa planom Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja da, obrazuje posebnu radnu grupu sastavljenu od svih interesnih grupa (nadležnih ministarstava, privrede, institucija infrastrukture kvaliteta), čiji je cilj transponovanje navedene direktive, kako bi se ispunile obaveze koje proizilaze iz Nacionalnog programa integracije Republike Srbije u Evropsku uniju (NPI), posebno u oblasti slobodnog kretanja roba.

Eksperti (g-din Harald Riekeles, g-din Edwin Schmitt i g-din Stephan Helmprobst) su upoznali prisutne sa principima Novog pristupa i osnovnim zahtevima Direktive. Nakon dobijanja osnovnih informacija, otvorena je diskusija čiji je cilj bio se prisutni upoznaju i sa iskustvima drugih zemalja prilikom transponovanja Direktive, kao i o ulozi svih zainteresovanih strana prilikom njene implementacije.

Seminar je završen dogovorom da se aktivnosti na edukaciji svih zainteresovanih subjekata nastave kako bi svako od zainteresovanih dao odgovarajući doprinos.

Technical Seminar EU – Technical Regulations in the sector Machinery, Belgrade, 17.-18. 09. 2008, complementary slides by Harald Riekeles

CE Marking of Machinery - Introduction - Edwin Schmitt, Stephan Helmprobst

CE Marking of Machinery - Machinery Directive 2006/42/EC -Edwin Schmitt, Stephan Helmprobst

Transposition of Machinery Directive - Edwin Schmitt, Stephan Helmprobst

Ukokoliko imate pitanja na ovu temu možete se obratiti Martinu Reisseru, tvining savetniku Projekta za jačanje kapaciteta MERR-a u formulaciji, pregovorima i implementaciji trgovinske politike i pregovorima trgovinskih sporazuma u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja na m.reisser@gmx.net


mr Borislava Jakšić, Sektor za konkurentnost i infrastrukturu kvaliteta i Jelena Popović, pomoćnik ministra u MERR

Harald Riekeles, tvining ekspert, mr Borislava Jakšić, MERR i Jelena Popović, pomoćnik ministra MERR