Navigacija

Seminar - Obezbeđivanje pristupa jedinstvenom evropskom tržištu

Seminari

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije nastavila je u četvrtak i petak, 27. i 28. novembra, u palati Srbija, realiazaciju seminara u okviru programa "Srbija i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) sa Evropskom unijom“, koji se organizuje u saradnji sa Ministarstvom za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke, Agencijom InWEnt i Institutom za evropsku politiku (IEP) iz Berlina. Cilj ovog programa je pružanje podrške primena SSP-a, a seminar je posvećen sledećoj temi: Obezbeđivanje pristupa jedinstvenom evropskom tržištu - sistem infrastrukture kvaliteta.

Princip slobodnog kretanja robe podrazumeva da je u okviru jedinstvenog evropskog tržišta trgovina proizvodima slobodna. Da bi to bilo obezbeđeno, razvijen je usklađen pravni okvir koji definiše uslove i ključne zahteve koji moraju biti ispunjeni da bi industrijski proizvodi mogli biti plasirani u čitavoj Evropi. Zbog toga je potrebno da zemlje koje su potencijalni kandidati usklade svoje nacionalno zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU da bi obezbedile pristup svojih proizvoda jedinstvenom evropskom tržištu.

Pored toga, razvoj adekvatnih administrativnih kapaciteta kao i funkcionalan sistem infrastrukture kvaliteta je neophodan da bi se primenile horizontalne i proceduralne mere u oblastima kao što su standardizacija, ocenjivanje usaglašenosti, akreditacija, metrologija i nadrzor nad tržištem.

Seminar je ispred Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Srbije (MERR) otvorila Jelena Popović, pomoćnik ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja za sektor za konkurentnost i infrastrukturu kvaliteta, koja je predstavila trenutno stanje u Srbiji u odnosu na usklađivanje sa pravnim tekovinama EU u oblasti slobodnog kretanja robe i tehničkih standarda. Govoreći o postojećem stanju i tekućim aktivnosti MERR-a, Jelena Popović je iznela postojeći pravni okvir, predstavila zakonodavne aktivnosti za dva zakona koja su u proceduri: Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode (ZOTZ) i Zakon o standardizaciji, kao i planove za transponovanje evropskih direktiva i pripremu Akcionog plana izrade tehničkih propisa sa merama za njihovu primenu.

Usvajanje Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode donelo bi kao pravni osnov za donošenje podzakonskih akata i tehničkih propisa sledeće: akte za sprovođenje zakona (horizontalni podzakonski akti, 3 uredbe koje će doneti Vlada, 1 pravilnik koji će doneti ministar) i tehničke propise (vertikalni podzakonski akti kojima će se transponovati gotovo sve direktive Novog pristupa – 22,  i većina od 1000 sektorskih direktiva Starog pristupa), pravilnike koje će doneti MERR: 8 direktiva novog pristupa (mašine, niskonaponska oprema, elektromagnetna kompatibilnost, liftovi, lična zaštitna oprema, merni instrumenti ...), sektorske direktive koje se odnose na drvo, tekstil, obuću... , ostali tehnički propisi za proizvode iz neharmonizovanog područja na nivou EU i svi pravilnici koje će doneti ostala Ministarstva.

Pomoćnik ministra je istakla da će Akcioni plan izrade tehničkih propisa sa merama za njihovu primenu (AP) imati za cilj:

*- uspostavljanje jedinstvenog registra svih važećih tehničkih propisa tj. stvaranje uslova za efikasno pružanje informacija o zahtevima koje je potrebno ispuniti da bi se proizvod plasirao na tržište - Informativni centar prema zahtevima STO i EU -Informativni centar za domaće privredne subjekte i tržišnu inspekciju
*- preuzimanje nadležnosti za sprovođenje, praćenje i predlaganje izmena tehničkih propisa („vlasništvo nad propisom”) tj. određivanje ministarstva u čijem delokrugu je materija uređena važećim tehničkim propisima i standardima sa obaveznom primenom, nasleđenim sa nivoa federalne države ili državne zajednice (uz utvrđivanje prvonadležnog ministarstva za tehničke propise koji su u delokrugu dva ili više ministarstava);
*- ispunjavanje zahteva STO tj. Sporazuma o tehničkim preprekama u trgovini (TBT) u pogledu ukidanja obavezne primene standarda, ali uz istovremeno zadržavanje neophodnog nivoa bezbednosti proizvoda donošenjem tehničkih propisa;
*- preispitivanje relevantnosti svih važećih tehničkih propisa i standarda sa obaveznom primenom, radi izrade i donošenja neophodnih novih tehničkih propisa;  
*- uspostavljanje jedinstvenog registra ovlašćenih tela za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima;
*- doprinos realizaciji Nacionalnog programa integracija-NPI (priprema uslova za sveobuhvatnu analizu postojeće regulative radi harmonizacije sa evropskim zakonodavstvom - transponovanje direktiva).

Očekivani rezultati AP su:

- Nedvosmisleno uređen sistem tehničkih propisa, što podrazumeva:
jasno ustanovljene nadležnosti:

  1.  stavljeni van snage nerelevantni i kontradiktorni tehnički propisi
  2.  uspostavljen informativni/notifikacijski centar à  informacije o tehničkim propisima i ocenjivanju usaglašenosti dostupne na jednom mestu (u MERR)

- Primena svih standarda je dobrovoljna:

  1. ukidanje obavezne primene preko 8.000 standarda odredbama ZOTZ
  2.  izdvajanje standarda sa obaveznom primenom čiji zahtevi treba da ostanu obavezujući (stav nadležnih ministarstava )
  3. donošenje tehničkih propisa koji se na ekskluzivan način pozivaju na standarde - svega oko 5%  standarda sa obaveznom primenom

- Stvorene pretpostavke za  efikasno prenošenje direktiva EU u skladu sa dinamikom definisanom u NPI.

Radi ostvarivanja koordiniranih aktivnosti resornih ministarstava i blagovremenog i celovitog ostvarivanja ciljeva Akcionog plana, predloženo je formiranje Koordinacionog tela za realizaciju Akcionog plana, istakla je Jelena Popović.

Realizacijom Akcionog plana i uspostavljanjem pravnog okvira usklađenog sa pravnim sistemom Srbije i pravilima STO (doneti Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti i Zakon o standardizaciji sa podzakonskim aktima) stvoriće se uslovi za sistemsko uređenje tržišta u pogledu  bezbednosti  proizvoda, naglasila je pomoćnik ministra otvarajući skup i poželevši dobrodošlicu i uspešan rad svim učesnicima.

Seminar je bio fokusiran na razvoj i funkcionisanje sistema infrastrukture kvaliteta. Gosti Jan Rekman iz Instituta za evropsku politiku, dr Joakim Tiele, član Sekretarijata Akreditacionog saveta Nemačke i dr Peter Vrtačnik iz Ministarstva ekonomije Republike Slovenije razmotrili su i prezentovali koncepte i perspektive  pravnih tekovina EU uz analiziranje primera, kako iz „starih“ tako iz „novih“ članova EU (Nemačke i Slovenije). Učesnici skupa su upućeni u iskustva Slovenije sa usklađivanjem tehničkog zakonodavstva u predpristupnoj fazi, kao i iskustva Nemačke u oblasti akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti.

Dr Joakim Tiele, član Sekretarijata Akreditacionog saveta Nemačke, detaljno je upoznao prisutne sa sistemom akreditacije u Nemačkoj, ulozi akreditacije u sistemu ocenjivanja usaglašenosti i svim koracima koje Nemačka preduzima u cilju harmonizacije svog sistema sa novom regulativopm EU. Prezentovana je nova regulativa EU u vezi akreditacije, a detaljno su izneti principi CE i P označavanja proizvoda.

Dr Peter Vrtačnik iz Ministarstva ekonomije Republike Slovenije izneo je iscrpne informacije o iskustvima Slovenije na transponovanju i implementaciji EU regulativa, kao i o procedurama za pcenjivanje usaglašenosti u Sloveniji. Ovi procesi se dešavaju na nivou Vlade, nivou Ministarstva i nivou ekperata. Za to je potreban dobar akcioni plan koji bi trebao da prati prioritete zemlje. Istaknuti su jasni elementi nacionalne infrastrukture kvaliteta: tehnička regulativa, standardizacija, akreditacija, ocenjivanje usaglašenosti, metrologija i nadzor nad tržištem. Veliko iskustvo Slovenije treba uzeti u obzir prilikom usklađivanja tehničkog zakonodavstva u Srbiji.

Učesnici su bili podstaknuti da aktivno učestvuju u diskusiji i da na taj način  bolje procene adekvatan pristup koji očekuje Srbiju. Ispred Akreditacionog tela Srbije seminaru su prisustvovali dr Dejan Krnjaić, mr Vida Živković, mr Natalija Jovičić Zarić, Radmila Guntrum i Radivoje Nikoličić.

Tehničko zakonodavstvo u Republici Srbiji - Postojeće stanje i tekuće aktivnosti MERR-a, prezentacija Jelene Popović, pomoćnika ministra Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja-MERR

Development of a national accreditation, Experiences from Germany, Revision of the national accreditation system - prezentacija Joachima Thielea, BAM Federal Institute for Materials Research and Testing Accreditation and Conformity Assessment, Berlin, Nemačka

Free Movement of Goods - Implementation and Functioning of the Quality Infrastructure I, prezentacija dr Petera Vrtačnika, Ministarstvo ekonomije, Slovenija

Free Movement of Goods - Implementation and Functioning of the Quality Infrastructure II, prezentacija dr Petera Vrtačnika, Ministarstvo ekonomije, Slovenija

Free Movement of Goods - Implementation and Functioning of the Quality Infrastructure III, prezentacija dr Petera Vrtačnika, Ministarstvo ekonomije, Slovenija
 


Mila Ćipović-Gligorić, Kancelarija za evropske integracije, Jan Rekman, Institut za evropsku politiku Berlin, Jelena Popović, pomoćnik ministra MERR, dr Joakim Tiele, Sekretarijat Akreditacionog saveta Nemačke

dr peter Vtračnik, Ministarstvo ekonomije Republike Slovenije

dr Dejan Krnjaić i mr Vida Živković

dr Dejan Krnjaić, mr Natalija Jovičić Zarić  i Radmila Guntrum