Navigacija

Usvojena nova procedura za izbor ocenjivača i tehničkih eksperata

Promena dokumentacije

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je 11. februara usvojilo dve nove procedure: Izbor ocenjivača i tehničkih ekasperata i praćenje performansi i Obuka za ocenjivače, informativni seminar za tehničke eksperteATS-a i obuka zaposlenih u ATS-u.

U procesu akreditacije ATS koristi ocenjivače koji imaju odgovarajuće obrazovanje, stručnost i potrebno iskustvo u oblastima koje ocenjuju, odnosno na poslovima ocenjivanja usaglašenosti za koje se traži akreditacija, kao i odgovarajuće kurseve obuke za ocenjivače u sistemu akreditacije.

Ukoliko, pri akreditaciji za pojedine specifične poslove ocenjivanja usaglašenosti, ATS ne raspolaže sa ocenjivačima i tehničkim ekspertima koji imaju odgovarajuću stručnost i iskustvo na tim poslovima, angažovaće stručnjake koji poseduju adekvatno znanje i iskustvo i koji će u timu ocenjivača ATS-a obavljati poslove ocenjivanja i tehničke ekspertize, a u cilju obezbeđenja odgovarajućih resursa potrebnih za ocenjivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Angažovani ocenjivači i tehnički eksperti mogu biti iz redova stalno zaposlenih u ATS-u ili se mogu ugovorom angažovati kao eksterni ocenjivači i tehnički eksperti.

Dokument Izbor ocenjivača i tehničkih ekasperata i praćenje performansi može se pronaći na sajtu u odeljku Dokumenti i propisi/Procedure.

Ovim dokumentom se propisuju funkcije članova tima za ocenjivanje, kriterijumi za izbor, način kandidovanja i obučavanja ocenjivača i tehničkih eksperata; ocenjivanje zadovoljenja kriterijuma za njihov izbor, imenovanje i upis u Registar ocenjivača i tehničkih eksperata; praćenje njihovih performansi prilikom izvođenja ocenjivanja u postupku akreditacije; usavršavanje i napredovanje; zapisi koji se vode o ocenjivačima i tehničkim ekspertima; način brisanja iz Registra, međusobni odnosi ATS-a i ocenjivača i tehničkih eksperata, kao i zahtevi u vezi sukoba interesa.