Навигација

Усвојена нова процедура за избор оцењивача и техничких експерата

Промена документације

Акредитационо тело Србије (АТС) је 11. фебруара усвојило две нове процедуре: Избор оцењивача и техничких екасперата и праћење перформанси и Обука за оцењиваче, информативни семинар за техничке експертеАТС-а и обука запослених у АТС-у.

У процесу акредитације АТС користи оцењиваче који имају одговарајуће образовање, стручност и потребно искуство у областима које оцењују, односно на пословима оцењивања усаглашености за које се тражи акредитација, као и одговарајуће курсеве обуке за оцењиваче у систему акредитације.

Уколико, при акредитацији за поједине специфичне послове оцењивања усаглашености, ATС не располаже са оцењивачима и техничким експертима који имају одговарајућу стручност и искуство на тим пословима, ангажоваће стручњаке који поседују адекватно знање и искуство и који ће у тиму оцењивача ATС-а обављати послове оцењивања и техничке експертизе, а у циљу обезбеђења одговарајућих ресурса потребних за оцењивање тела за оцењивање усаглашености.

Ангажовани оцењивачи и технички експерти могу бити из редова стално запослених у АТС-у или се могу уговором ангажовати као екстерни оцењивачи и технички експерти.

Документ Избор оцењивача и техничких екасперата и праћење перформанси може се пронаћи на сајту у одељку Документи и прописи/Процедуре.

Овим документом се прописују функције чланова тима за оцењивање, критеријуми за избор, начин кандидовања и обучавањa оцењивача и техничких експерата; оцењивање задовољења критеријума за њихов избор, именовање и упис у Регистар оцењивача и техничких експерата; праћење њихових перформанси приликом извођења оцењивања у поступку акредитације; усавршавање и напредовање; записи који се воде о оцењивачима и техничким експертима; начин брисања из Регистра, међусобни односи АТС-а и оцењивача и техничких експерата, као и захтеви у вези сукоба интереса.