Navigacija

Obuka za tehničke ocenjivače

Seminari

U prostorijama ATS-a od 09. do 13. novembra održava se obuka za tehničke ocenjivače za laboratorije za ispitivanje i kontrolne organizacije, a u skladu sa procedurom ATS-a "Obuka za ocenjivače, informativni seminar za tehničke eksperte ATS-a i obuka zaposlenih u ATS-u".

Uvodno izlaganje na temu "Standardi i zakonska regulativa u oblasti akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti, sporazumi i aranžmani AT" održao je dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a, kojim je kandidate upoznao sa propisima iz oblasti akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti, Evropskim zajedničkim tržištem i ocenjivanjem usaglašenosti.

Prvog dana obuke polaznicima je standard SRPS ISO/IEC 17011:2007 Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za akreditaciona tela koja akredituju tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i pravila i kriterijume akreditacije predstavila mr Natalija Jovičić Zarić, zamenik direktora ATS-a i rukovodilac seminara.
 
Tokom pet dana trajanja obuke za tehničke ocenjivače za laboratorije za ispitivanje i kontrolne organizacije kandidati će se upoznati sa sadržajem i praktičnom primenom standarda SRPS ISO/IEC 17025, odnosno SRPS ISO/IEC 17020, planiranjem, organizovanjem i izvođenjem ocenjivanja u skladu za zahtevima odgovarajućih standarda, identifikovanjem, klasifikovanjem i izveštavanjem o neusaglašenostima, aspektima ocenjivanja i poznavanjem pravila i procedura u postupku ocenjivanja.

Obuka se sprovodi kroz predavanja, vežbe i interaktivan rad u grupama (rešavanje zamišljenih situacija ocenjivanja, diskusiju, utvrđivanje i izveštavanje o neusaglašenosti i sl.) kroz praćenje rada kandidata i završni test. Obukom su polaznicima predstavljeni dokumenti ATS-a koja se odnose na akreditaciju, kao i sam postupak i kriterijumi, kao i metode i tehnike ocenjivanja.

Predavači na obuci su: dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a, mr Vida Živković, direktor Direkcija za mere i dragocene metale, mr Natalija Jovičić Zarić, zamenik direktora ATS-a, Ljubica Živanić, šef odsek za sertifikaciju i Ljiljana Markićević, šef odseka za laboratorije, a obuci su prisustvovale i polaznice iz akreditacionih tela Makedonije (IARM) i Crne Gore (ATCG). Tokom obuke, polaznici će biti u prilici da od predavača,  dobiju obilje informacija, tumačenja zahteva standarda, saveta i instrukcija koje se odnose na organizacione aspekte, kao i na samo sprovođenje ocenjivanja.


dr Dejan Krnjaić

mr Natalija Jovičić Zarić

Atmosfera sa predavanja