Navigacija

Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o akreditaciji

Zakoni i propisi

Danas je u prostorijama Privredne komore Srbije održana javna rasprava o Nacrtu zakona o akreditaciji. U uvodnom delu učesnicima javne rasprave obratile su se Vidosava Džagić, potpredsednica Privredne komore Srbije i Jelena Popović, pomoćnica ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, koja je detaljno obrazložila osnovne razloge za donošenje novog zakona o akreditaciji.

Osnovni razlozi za donošenje novog zakona o akreditaciji odnose na:
- usklađivanje sa pravnim sistemom Republike Srbije (Zakon o ministarstvima i Zakon o državnoj upravi);
- usaglašavanje sa pravilima Svetske trgovinske organizacije (WTO) i Sporazumom o tehničkim preprekama u trgovini (TBT);
- uspostavljanje nepristrasnog i transparentnog načina obavljanja poslova akreditacije u Republici Srbiji;
- usaglašavanje sa zakonodavstvom Evropske unije (Regulation on Requirements for Accreditation and Market Surveillance - No 765/2008/EZ – Uredba);
- usaglašavanje sa evropskim pravilima i praksom (EA Guidance on the horizontal requirements for the accreditation of conformity assessment bodies for notification purposes);
- stvaranje uslova za potpisivanje multilateralnog sporazuma sa Evropskom kooperacijom za akreditaciju (EA) o uzajamnom prihvatanju i ekvivalentnosti  postupaka akreditacije i;
- usaglašavanje sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17011.

Rešenja predložena u ovom Nacrtu zakona u skladu su sa osnovnim načelima evropske akreditacije u odnosu na Uredbu o zahtevima za akreditaciju i tržišni nadzor i zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17011 :

- načela akreditacije su identična za regulisano i neregulisano područje (član 2. tačke 1. i 6. Nacrta zakona – član 3. Uredbe);
- ukoliko sami državni organi ne vrše akreditaciju direktno, država poverava vršenje akreditacije svom nacionalnom telu za akreditaciju kao imaocu javnih ovlašćenja (član 6. Nacrta zakona – član 4. Uredbe);
- država imenuje jedno akreditaciono telo (član 6. Nacrta zakona - član 4. Uredbe);
- nacionalno akreditaciono telo radi na neprofitnoj osnovi (član 9. Nacrta zakona - član 4. Uredbe);
- država obezbeđuje da nacionalno akreditaciono telo ima odgovarajuće resurse (član 17. Nacrta zakona - član 4. Uredbe);
- država nadgleda rad nacionalnog akreditacionog tela (član 28. Nacrta zakona – član 9. Uredbe);
- nacionalno akreditaciono telo  nadgleda rad akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti (član 22. Nacrta zakona – član 5. Uredbe);
- ako nacionalno akreditaciono telo utvrdi da akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti više nije kompetentno  da obavlja određene aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti ili ozbiljno prekrši svoje obaveze, preduzima odgovarajuće mere da u razumnom roku ograniči, privremeno ili trajno oduzme sertifikat o akreditaciji (član 22.  Nacrta zakona - član 5. Uredbe);
- nacionalna akreditaciona tela se podvrgavaju kolegijalnom ocenjivanju, gde se utvrđuje da li ona ispunjavaju zahteve koji su propisani Uredbom o zahtevima za akreditaciju i tržišni nadzor (No 765/2008/EZ), uzimajući u obzir i relevantne harmonizovane standarde (član 27. Nacrta zakona - član 10. Uredbe);
- definisani uslovi prekogranične saradnje u skladu sa evropskim propisima (članovi. 25-26. Nacrta zakona - član 7. Uredbe);
- uredba sadrži i zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17011, prema kojima nacionalno akreditaciono telo: ne sme biti  konkurencija telima za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) i mora biti organizovano na takav način da je nezavisno od TOU koje ocenjuje, kao i od komercijalnih pritisaka (član 11. Nacrta zakona – član 8. Uredbe);
- mora da uspostavi i održava odgovarajuće organizacione strukture kojima  obezbeđuje efektivno i uravnoteženo uključivljnje svih zainteresovanih strana (član 13. Nacrta zakona – član 4. Uredbe);
- mora da bude organizovano i vođeno tako da se štiti objektivnost i nepristrasnost njegovih aktivnosti (član 24. Nacrta zakona i članovi koji se odnose na organe upravljanja – član 8. Uredbe) i;
- nacionalno akreditaciono telo mora da ima uspostavljene postupke koji su nužni za postupanje po prigovorima tela za ocenjivanje usaglašenosti (član 24. Nacrta zakona – član 5. Uredbe).

U okviru usaglašavanja sa nacionalnim propisima izvršene su sledeće izmene u odnosu na važeći zakon:
- status akreditacionog  - ustanova ili javna služba,  prema  Zakonu o javnim službama;
- smanjen broj organa upravljanja – ukida se savet za akreditaciju, koji je prema važećem zakonu, kolegijalni organ sa savetodavnom ulogom i;
- savetodavna uloga data tehničkim komitetima, kao stalnim ili privremenim stručnim savetodavnim telima.

Obrazlažući Nacrt zakona o akreditacija direktor Akreditacionog tela Srbije dr Dejan Krnjaić izrazio je svoje zadovoljstvo predloženim rešenjima i naglasio da je unapređenje starog zakona bilo neophodno da bi se u njega ugradile odredbe Uredbe o zahtevima za akreditaciju i tržišni nadzor (765/2008/EZ), upotpunio sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17011 i uvela nova oblast koja definiše pravila prekogranične akreditacije.

Nacrt zakona je osim u postupku javne rasprave bio i predmet analize kolega iz EA, koji su okviru nedavne posete ATS-u obavili pred kolegijalno ocenjivanje i koji su tom prilikom dali određene sugestije kako bi nacrt zakona trebalo unaprediti da bi se postiglo uključivanje svih zainteresovanih strana u proces akreditacije i kako ne bi postojale neusaglašenosti sa paketom EU regulative koja definiše mere za unapređenje trgovine proizvodima.

Prema njegovim rečima, novina koja se prva uočava je promena pravnog statusa organizovanja nacionalnog tela za akreditaciju, a u skladu vršenja javnog interesa, sa ciljem da se očuva njegova nezavisnost i nepristrasnost, u oblik javne službe ili ustanove. Direktor ATS-a je prisutnima preneo zajednički stav sa sednice Saveta za akreditaciju i Upravnog odbora, da se zadrži postojeće ime ATS-a radi obezbeđivanja prepoznatljivosti i smanjenja troškova.

Objašnjavajući razlog za predlog o spajanju Saveta za akreditaciju i Upravnog odbora u jedan organ, dr Krnjaić je istakao da na taj način upravni organ dobija veću kompetentnost i predstavlja širi broj zainteresovanih strana, počev od predstavnika osnivača, korisnika – akreditovanih organizacija, privredne komore, obrazovnih institucija, strukovnih udruženja i asocijacija potrošača, a da se savetodavna uloga vezana za razne oblasti akreditacije prenosi na stručne tehničke komitete.

„Svi današnji predlozi biće razmotreni i ugrađeni u nacrt zakona, a nadam se da će predloženi zakon o akreditaciji upućen od strane Vlade, Skupština Srbije vrlo brzo i usvojiti uvažavajući njegovu važnost u zaštiti javnog interesa“, rekao je dr Krnjaić i dodao da je najvažnije od svega izaći u susret zahtevima srpske privrede i olakšati njeno poslovanje, tako što će ATS potpisati multilateralne sporazume sa međunarodnim organizacijama iz oblasti akreditacije, a time unaprediti konkurentnost i ukloniti trgovinske barijere, smanjujući na taj način dodatne troškove privredi i utrošeno vreme.

U nastavku diskusije dr Lazar Turubatović je preneo zajedničke stavove Saveta za akreditaciju i Upravnog odbora ATS-a koje su ovi organi uputili predlagaču zakona.


Biljana Tomić, ATS, Jelena Popović, MERR, Vidosava Džagić, PKS, dr Dejan Krnjaić, ATS i Kosa Rašković, MERR

Jelena Popović, MERR i Vidosava Džagić, PKS

dr Dejan Krnjaić, ATS

Kosa Rašković, MERR


dr Lazar Turubatović