Навигација

Одржана јавна расправа о Нацрту закона о акредитацији

Закони и прописи

Данас је у просторијама Привредне коморе Србије одржана јавна расправа о Нацрту закона о акредитацији. У уводном делу учесницима јавне расправе обратиле су се Видосава Џагић, потпредседница Привредне коморе Србије и Јелена Поповић, помоћница министра у Министарству економије и регионалног развоја, која је детаљно образложила основне разлоге за доношење новог закона о акредитацији.

Основни разлози за доношење новог закона о акредитацији односе на:
- усклађивање са правним системом Републике Србије (Закон о министарствима и Закон о државној управи);
- усаглашавање са правилима Светске трговинске организације (WTO) и Споразумом о техничким препрекама у трговини (TBT);
- успостављање непристрасног и транспарентног начина обављања послова акредитације у Републици Србији;
- усаглашавање са законодавством Европске уније (Regulation on Requirements for Accreditation and Market Surveillance - No 765/2008/EZ – Уредба);
- усаглашавање са европским правилима и праксом (EA Guidance on the horizontal requirements for the accreditation of conformity assessment bodies for notification purposes);
- стварање услова за потписивање мултилатералног споразума са Европском кооперацијом за акредитацију (ЕА) о узајамном прихватању и еквивалентности  поступака акредитације и;
- усаглашавање са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17011.

Решења предложена у овом Нацрту закона у складу су са основним начелима европске акредитације у односу на Уредбу о захтевима за акредитацију и тржишни надзор и захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17011 :

- начела акредитације су идентична за регулисано и нерегулисано подручје (члан 2. тачке 1. и 6. Нацрта закона – члан 3. Уредбе);
- уколико сами државни органи не врше акредитацију директно, држава поверава вршење акредитације свом националном телу за акредитацију као имаоцу јавних овлашћења (члан 6. Нацрта закона – члан 4. Уредбе);
- држава именује једно акредитационо тело (члан 6. Нацрта закона - члан 4. Уредбе);
- национално акредитационо тело ради на непрофитној основи (члан 9. Нацрта закона - члан 4. Уредбе);
- држава обезбеђује да национално акредитационо тело има одговарајуће ресурсе (члан 17. Нацрта закона - члан 4. Уредбе);
- држава надгледа рад националног акредитационог тела (члан 28. Нацрта закона – члан 9. Уредбе);
- национално акредитационо тело  надгледа рад акредитованих тела за оцењивање усаглашености (члан 22. Нацрта закона – члан 5. Уредбе);
- ако национално акредитационо тело утврди да акредитовано тело за оцењивање усаглашености више није компетентно  да обавља одређене активности оцењивања усаглашености или озбиљно прекрши своје обавезе, предузима одговарајуће мере да у разумном року ограничи, привремено или трајно одузме сертификат о акредитацији (члан 22.  Нацрта закона - члан 5. Уредбе);
- национална акредитациона тела се подвргавају колегијалном оцењивању, где се утврђује да ли она испуњавају захтеве који су прописани Уредбом о захтевима за акредитацију и тржишни надзор (No 765/2008/EZ), узимајући у обзир и релевантне хармонизоване стандарде (члан 27. Нацрта закона - члан 10. Уредбе);
- дефинисани услови прекограничне сарадње у складу са европским прописима (чланови. 25-26. Нацрта закона - члан 7. Уредбе);
- уредба садржи и захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17011, према којима национално акредитационо тело: не сме бити  конкуренција телима за оцењивање усаглашености (ТОУ) и мора бити организовано на такав начин да је независно од ТОУ које оцењује, као и од комерцијалних притисака (члан 11. Нацрта закона – члан 8. Уредбе);
- мора да успостави и одржава одговарајуће организационе структуре којима  обезбеђује ефективно и уравнотежено укључивљње свих заинтересованих страна (члан 13. Нацрта закона – члан 4. Уредбе);
- мора да буде организовано и вођено тако да се штити објективност и непристрасност његових активности (члан 24. Нацрта закона и чланови који се односе на органе управљања – члан 8. Уредбе) и;
- национално акредитационо тело мора да има успостављене поступке који су нужни за поступање по приговорима тела за оцењивање усаглашености (члан 24. Нацрта закона – члан 5. Уредбе).

У оквиру усаглашавања са националним прописима извршене су следеће измене у односу на важећи закон:
- статус акредитационог  - установа или јавна служба,  према  Закону о јавним службама;
- смањен број органа управљања – укида се савет за акредитацију, који је према важећем закону, колегијални орган са саветодавном улогом и;
- саветодавна улога дата техничким комитетима, као сталним или привременим стручним саветодавним телима.

Образлажући Нацрт закона о акредитација директор Акредитационог тела Србије др Дејан Крњаић изразио је своје задовољство предложеним решењима и нагласио да је унапређење старог закона било неопходно да би се у њега уградиле одредбе Уредбе о захтевима за акредитацију и тржишни надзор (765/2008/EZ), употпунио са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17011 и увела нова област која дефинише правила прекограничне акредитације.

Нацрт закона је осим у поступку јавне расправе био и предмет анализе колега из ЕА, који су оквиру недавне посете АТС-у обавили пред колегијално оцењивање и који су том приликом дали одређене сугестије како би нацрт закона требало унапредити да би се постигло укључивање свих заинтересованих страна у процес акредитације и како не би постојале неусаглашености са пакетом ЕУ регулативе која дефинише мере за унапређење трговине производима.

Према његовим речима, новина која се прва уочава је промена правног статуса организовања националног тела за акредитацију, а у складу вршења јавног интереса, са циљем да се очува његова независност и непристрасност, у облик јавне службе или установе. Директор АТС-а је присутнима пренео заједнички став са седнице Савета за акредитацију и Управног одбора, да се задржи постојеће име АТС-а ради обезбеђивања препознатљивости и смањења трошкова.

Објашњавајући разлог за предлог о спајању Савета за акредитацију и Управног одбора у један орган, др Крњаић је истакао да на тај начин управни орган добија већу компетентност и представља шири број заинтересованих страна, почев од представника оснивача, корисника – акредитованих организација, привредне коморе, образовних институција, струковних удружења и асоцијација потрошача, а да се саветодавна улога везана за разне области акредитацијe преноси на стручне техничке комитете.

„Сви данашњи предлози биће размотрени и уграђени у нацрт закона, а надам се да ће предложени закон о акредитацији упућен од стране Владе, Скупштина Србије врло брзо и усвојити уважавајући његову важност у заштити јавног интереса“, рекао је др Крњаић и додао да је најважније од свега изаћи у сусрет захтевима српске привреде и олакшати њено пословање, тако што ће АТС потписати мултилатералне споразуме са међународним организацијама из области акредитације, а тиме унапредити конкурентност и уклонити трговинске баријере, смањујући на тај начин додатне трошкове привреди и утрошено време.

У наставку дискусије др Лазар Турубатовић је пренео заједничке ставове Савета за акредитацију и Управног одбора АТС-а које су ови органи упутили предлагачу закона.


Биљана Томић, АТС, Јелена Поповић, МЕРР, Видосава Џагић, ПКС, др Дејан Крњаић, АТС и Коса Рашковић, МЕРР

Јелена Поповић, МЕРР и Видосава Џагић, ПКС

др Дејан Крњаић, АТС

Коса Рашковић, МЕРР


др Лазар Турубатовић