Navigacija

Seminar/radionica radne grupe za izradu propisa u oblasti opreme pod pritiskom

Seminari

U okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ finansiranog od strane Evropske unije u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja (MERR), održan je u Beogradu, seminar/radionica namenjen Radnoj grupi za izradu tehničkih propisa u oblasti opreme pod pritiskom, od 20. do 23. septembra, u prostorijama Privredne komore Srbije (prva dva dana) i Ministarstva za rudarstvo i energetiku (druga dva dana).

Zadatak ove radne grupe je da izradi tekst  nacrta tri pravilnika u oblasti posuda pod pritiskom i to: Pravilnika o opremi pod pritiskom, Pravilnika o jednostavnim posudama pod pritiskom i Pravilnika o pregledima i ispitivanjima opreme pod pritskom i jednostavnih posuda pod pritiskom transponovanjem direktiva 97/23/ES i 87/404/EES.

Prvog dana seminara predstavljene su teme koje su se odnosile na:
- pravni okvir infrastrukture kvaliteta u Evropskoj uniji (predavač Vitomir Fister, pravni ekspert Evropske komisije zadužen za oblast akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti u okviru nacionalnog programa CARDS 2006)
- horizontalno i tehničko zakonodavstvo (predavač Zoran Bakić, MERR)
- značaj i uloga akreditacije u tehničkom zakonodavstvu (predavač Ljubica Živanić, ATS)
- ključne direktive za opremu pod pritiskom i zahtevi direktiva (predavač mr Mihael Gruden, ekspert iz Slovenije).

Preostali dani koncipirani su kao radionice – rad na prvilnicima za opremu pod pritiskom. Predstavnik Ministarstva za rudarstvo i energetiku Uroš Đurđević i predstavnik radne grupe Bogdan Gnjatović drugog dana seminara predstavili su prisutnima izveštaj o dosadašnjem radu radne grupe i dokle se stiglo sa pripremom nacrta pravilnika, sa posebnim osvrtom na dileme i  moguća problematična rešenja određenih delova pravilnika. Nakon aktivne diskusije članova radne grupe i eksperta iz Slovenije date su preporuke za rešavanje dilema, kao i smernice za nastavak rada na izradi pravilnika. Najviše nedoumica oko predloženih rešenja bilo je u  nacrtu Pravilnika koji se odnosi na preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom i jednostavnih posuda pod pritiskom tj. na opremu pod pritiskom koja je već u eksploataciji, kao i na prelazne odredbe pravilnika. Takođe, eksperti sa projekta su ukazali na određene nelogičnosti uočene u nacrtima pravilnika, koje su i prodiskutovane i predložena su nova rešenja, sa ciljem što brže harmonizacije našeg zakonodavstva sa pravnim okvirom Evropske unije.