Navigacija

Usvojen zakon o akreditaciji

Zakoni i propisi

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 12. oktobra 2010. godine Zakon o akreditaciji.

Usvajanjem Zakona o akreditaciji kao poslednjeg zakona iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji ispunjava se jedan od neophodnih preduslova za priključenje Evropskoj uniji.

Zakonom o akreditaciji se uređuje akreditacija, položaj i rad nacionalnog tela za akreditaciju u Republici Srbiji, kao i druga pitanja od značaja za akreditaciju.

Usvajanje ovog zakona doprineće ostvarenju punopravnog članstva Akreditacionog tela Srbije (ATS) u relevantnim evropskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju i učestvovanje u njihovom radu (Evropska kooperativa za akreditaciju - EA i Međunarodna kooperacija za akreditaciju laboratorija - ILAC), što je preduslov za efikasno i optimalno vršenje poslova akreditacije i dostizanje međunarodno priznatih standarda u ovoj oblasti.

Zakon će doprineti:
- usklađivanju ove oblasti sa pravnim sistemom Republike Srbije;
- usaglašavanju sa pravilima STO i Sporazumom o tehničkim preprekama u trgovini (TBT);
- uspostavljanju nepristrasnog i transparentnog načina obavljanja poslova akreditacije u Republici Srbiji;
- usaglašavanju sa zakonodavstvom Evropske unije (Regulation
on Requirements for Accreditation and Market Surveillance - No 765/2008/EZ – Uredba);
- usaglašavanju sa evropskim pravilima i praksom (EA Guidance on the horizontal requirements for the accreditation of conformity assessment bodies for notification purposes);
- stvaranju uslova za potpisivanje multilateralnog sporazuma sa EA o uzajamnom prihvatanju i ekvivalentnosti postupaka akreditacije i
- usaglašavanju sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17011.

Iako se rešenja novog Zakona o akreditaciji u pojedinim segmentima bitno ne razlikuju od rešenja iz prethodno važećeg zakona, ovaj zakon preciznije uređuje:
pravni status, organizaciju i način rada ATS-a; postupak za dodeljivanje, obnavljanje, promenu obima, suspenziju ili ukidanje akreditacije; prekograničnu akreditaciju i postupak kolegijalnog ocenjivanja od strane akreditacionih tela drugih država; nadzor nad radom tela za ocenjivanje usaglašenosti u toku važenja sertifikata o akreditaciji, koji vrši ATS, kao i nadzor nad radom ATS-a koji vrši ministarstvo nadležno za poslove akreditacije.