Навигација

Усвојен закон о акредитацији

Закони и прописи

Народна скупштина Републике Србије усвојила је 12. октобра 2010. године Закон о акредитацији.

Усвајањем Закона о акредитацији као последњег закона из области инфраструктуре квалитета у Републици Србији испуњава се један од неопходних предуслова за прикључење Европској унији.

Законом о акредитацији се уређује акредитација, положај и рад националног тела за акредитацију у Републици Србији, као и друга питања од значаја за акредитацију.

Усвајање овог закона допринеће остварењу пуноправног чланства Акредитационог тела Србије (АТС) у релевантним европским и међународним организацијама за акредитацију и учествовање у њиховом раду (Европска кооператива за акредитацију - ЕА и Међународна кооперација за акредитацију лабораторија - ILAC), што је предуслов за ефикасно и оптимално вршење послова акредитације и достизање међународно признатих стандарда у овој области.

Закон ће допринети:
- усклађивању ове области са правним системом Републике Србије;
- усаглашавању са правилима СТО и Споразумом о техничким препрекама у трговини (TBT);
- успостављању непристрасног и транспарентног начина обављања послова акредитације у Републици Србији;
- усаглашавању са законодавством Европске уније (Regulation
on Requirements for Accreditation and Market Surveillance - No 765/2008/EZ – Уредба);
- усаглашавању са европским правилима и праксом (EA Guidance on the horizontal requirements for the accreditation of conformity assessment bodies for notification purposes);
- стварању услова за потписивање мултилатералног споразума са ЕА о узајамном прихватању и еквивалентности поступака акредитације и
- усаглашавању са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17011.

Иако се решења новог Закона о акредитацији у појединим сегментима битно не разликују од решења из претходно важећег закона, овај закон прецизније уређује:
правни статус, организацију и начин рада АТС-а; поступак за додељивање, обнављање, промену обима, суспензију или укидање акредитације; прекограничну акредитацију и поступак колегијалног оцењивања од стране акредитационих тела других држава; надзор над радом тела за оцењивање усаглашености у току важења сертификата о акредитацији, који врши АТС, као и надзор над радом АТС-а који врши министарство надлежно за послове акредитације.