Navigacija

Kolegijalno ocenjivanje ATS-a

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je tokom prošle sedmice bilo predmet kolegijalnog ocenjivanja tima EA ocenjivača u skladu sa podnetim zahtevom ATS-a od 12. februara 2009. godine za potpisivanje bilateralnih sporazuma sa EA (Evropska organizacija za akreditaciju) u oblasti laboratorija za ispitivanje i etaloniranje, kao i  kontrolnih organizacija, odnosno proširenim zahtevom od 27. avgusta 2010. godine u oblasti medicinskih laboratorija i sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda i sertifikaciju sistema menadžmenta.

Kolegijalno ocenjivanje sprovedeno je u periodu od 27. juna do 1. jula 2011. godine, sa ciljem provere usklađenosti uspostavljenog sistema akreditacije sa zahtevima standarda ISO/IEC serije 17000, pre svega 17011, odgovarajućim zahtevima evropske regulative (uredba (EC) No 765/2008), kao i smernicama i uputstvima međunarodnih organizacija za akreditaciju.

Pored ocenjivanja u sedištu ATS-a izvršeno je osvedočenje u rad timova za ocenjivanje ATS-a tokom 10 ocenjivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti (2 laboratorije za etaloniranje, 1 laboratorija za ispitivanje, 3 sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta, 2 sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda, 1 kontrolno telo i 1 medicinska laboratorija).

U skladu sa procedurom E-2/02 EA policy and Procedures for the Multilateral Agreement, a nakon dobijanja nacrta izveštaja EA tima, ATS će predložiti sprovođenje adekvatnih mera kako bi otklonio podignute neusaglašenosti i zabrinutosti. Nakon usvajanja predloga korektivnih mera od strane EA tima biće završen izveštaj i poslat sekretarijatu EA saveta za multilateralne sporazume (EA MAC). Radna grupa (Task Force Group) EA MAC saveta biće formirana i dostaviće svoje mišljenje svim članovima EA. Na sastanku EA MAC saveta biće izvršena analiza kako izveštaja tima kolegijalnih ocenjivača, tako i radne grupe EA i verujemo da će većinom glasova biti doneta odluka o potpisivanju bilateralnog sporazuma između ATS-a i EA.
 


Peter Kunc, Lars Waldner, Andrea Valbuena, Kaire Tougu, Gokhan Birbil, dr Bratislav Milošević, dr Dejan Krnjaić, mr Natalija Jovičić Zarić, Biljana Tomić i Katarina Bogojević

Peter Kunc i Gokhan Birbil (stoje), Lars Waldner, Andrea Valbuena i Kaire Tougu