Navigacija

Izveštaj sa 22. EA LC sastanka

Međunarodne aktivnosti

U Budimpešti, Mađarska, u periodu od 7. do 8. septembra 2011. godine održan je 22. sastanak komiteta za laboratorije (EA LS) Evropske organizacije za akreditaciju, u organizaciji akreditacionog tela Mađarske (NAT).

Tokom sastanka EA LS komiteta prezentovane su informacije odnosno odluke koje su usvojene na EA Generalnoj skupštini (GA), koja je održana u maju 2011. u Berlinu, kao i relevantne informacije sa drugih EA komiteta (MAC, HHC, EH). EA GA se složila da novi radni zadaci EA LS budu revizije sledećih smernica: EA-4/15, Accreditation for Non-Destructive Testing i EA-4/09, Accreditation of Sensory Testing Laboratories, kao i da se pristupi izradi jednog dokumenta koji će obuhvatiti EA-3/05, EA-3/06 i EA-3/07 i odnosiće se na obuku ocenjivača za potrebe ocenjivanja laboratorija. 
EA GA je, na predlog EA LS usvojila povlačenje EA-2/10, EA Policy  for the Participation in National and International Proficiency Testing Activities i usvojila ILAC P9: 2010, ILAC Policy for Participation in National and International Proficiency Testing Activities  kao obavezujući dokument za sve EA članice.

Diskutovalo se i u vezi sadržaja izmenjenog dokumenta - ILAC P10, ILAC Policy on Traceability of Measurement Results, koji prema mišljenju mnogih članica EA, može dovesti u pitanje sadašnje shvatanje prihvatljive sledljivosti merenja od strane EA.

EA LC je odlučio da predloži da se dokument ILAC P14,  ILAC Policy for Uncertainty in Calibration usvoji kao obavezujući dokument, a da EA-4/02, Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration ostane takođe, obavezujući. Na osnovu rezultata rada radne grupe EA LC će predložiti povlačenje EA-2/05, The Scope of Accreditation and Consideration of Methods and Criteria for the Assessment of the Scope in Testing. Umesto njega za iskazivanje obima akreditacije koristiće se ILAC G18, Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories.

Izveštaj o svom radu podnele su i radne grupe za međulaboratorijska poređenja u oblasti ispitivanja i etaloniranja. Diskutovano je o nizu problema u ovoj oblasti kao što su: svrsishodnost i prihvatljivost bilateralnog poređenja u pojedinim oblastima, problem sa odabirom adekvatnog ILC u oblasti etaloniranja koji bi podržali EA MLA, neujednačen način iskazivanja obima akreditacije PT provajdera  i sl. Obe radne grupe će u narednom periodu morati da reše niz problema i pokušaju da pronađu jedinstveno rešenje po pojedinim pitanjima.

Predstavnica organizacije ENFSI, European Network of Forensic Science Institutes prezentovala je najnovije odluke u okviru ove organizacije kao što je obaveznost da sve članice moraju biti akreditovane do kraja 2012. godine, a nove moraju proces završiti u roku od pet godina. Identifikovan je problem sa raspoloživim PT šemama u pojedinim forenzičkim oblastima, pokrenut je program obuke kao pomoć pri pripremi za akreditaciju.

Tokom sastanka realizovana je i radionica na temu predložene politike o međulaboratorijskim poređenjima. Izneti su mnogi stavovi, poteškoće u načinu informisanja o adekvatnim poređenjima, mogućnostima laboratorija, ulozi EPTIS baze koja je izuzeno važna. Svi stavovi će biti uneti u izmenjenu politiku koja će biti prezentovana tokom sledećeg EA LC sastanka.