Navigacija

Sastanak EA r. gr. za međulab. poređ. u obl. etalon., EA-LC/WG ILC’s calibration

Međunarodne aktivnosti

16. sastanak EA-LC/WG ILC’s calibration održan je u periodu od 21. do 23.09.2011. godine u Berlinu. Organizator sastanka bio je DakkS , Nemačko akreditaciono telo. Sastankom je predsedavao Andre Barel, koordinator radne grupe EA-LC/WG ILC’s calibration.

Na sastanku su predstavljeni statusi tekućih PT aktivnosti i regionalnih međulaboratorijskih poređenja prema planu koji je u ranijem periodu definisan (etaloniranje akcelerometra i merača nivoa zvučnog pritiska, oblasti etaloniranja: hrapavost, torzija, snaga). Međutim, u ovom trenutku raspoloživ je samo predlog od strane PT provajdera za etaloniranje u oblasti hrapavosti.

Učesnici su informisani o nameri laboratorije Nacionalnog metrološkog instituta Slovenije da organizuje ključno poređenje u oblasti temperature (platinski otporni termometri) 2012. godine.

Izvršena je revizija petogodišnjeg plana regionalnih međulaboratorijskih poređenja i usvojen predlog međulaboratorijskih poređenja i PT aktivnosti. Postignut je dogovor da radna grupa šalje petogodišnje planove akreditacionim telima i potencijalnim PT provajderima, kao i da se pridržava termina i rokova iz planova, kako laboratorije koje su prijavljene za učešće ne bi ostajale bez PT/ILC planiranih u jednom ciklusu akreditacije.

Članovi radne grupe su se dogovorili da pripreme informaciju o broju akreditovanih laboratorija za etaloniranje koja će uključiti i informacije o oblasti i podoblasti za koji su isti akreditovani. Predstavnici akreditacionih tela imaju obavezu da dostave i informaciju o potencijalnim učesnicima predloženih PT aktivnosti od strane EA.

Predloženo je da akreditaciona tela istraže zainteresovanost nacionalnih metroloških instituta da budu predloženi za organizatore PT aktivnosti u okviru EA.

Sastanku EA-LC/WG ILC’s calibration prisustvovala je Aleksandra Nikolić.