Navigacija

19. i 20. sednica Komiteta za komunikacije i publikacije (EA CPC)

Međunarodne aktivnosti

Dvadeseta sednica Komiteta za komunikacije i publikacije (CPC) Evropske organizacije za akreditaciju (EA) održana je u periodu od 7. do 8. septembra 2011. godine u Milanu, Italija, dok je devetnaesta sednica održana od 6. do 7. aprila u Štokholmu, Švedska.

Dvadeseta sednica Komiteta za komunikacije i publikacije (CPC) Evropske kooperative za akreditaciju (EA) održana je u periodu od 7. do 8. septembra 2011. godine u Milanu, Italija, u organizaciji Italijanskog akreditacionog tela (ACCREDIA).

Tokom sednice su predstavljene najvažnije rezolucije koje je usvojila Generalna skupština na svojoj 27. sednici: Rezolucije 04 i 05 (kojima je potvrđeno usvajanje nove Strategije EA i strateških ciljeva), Rezolucije 06 i 07 (koje se bave pitanjem nepristrasnosti iz standarda ISO/IEC 17011, a dokument, koji je Generalna skupština EA prihvatila kao deo materijala koji će se ubuduće koristiti za obuku ocenjivača EA, je poslat ILAC-u i IAF-u kako bi se utvrdilo da li je i zemljama, koje su van Evrope, potrebno uputstvo vezano za pitanje nepristrasnosti, kao i Rezolucija 25 (Generalna skupština EA je odobrila početak rada na reviziji dokumenta EA-1/06 nakon čega će CPC komitet izvršiti reviziju dokumenta EA-1/08 kako bi ga uskladio sa odredbama EA-1/06) i Rezolucija 27 kojom se potvrđuje da će EA MLA da uključi novu aktivnost, tj. verifikaciju u skladu sa standardom ISO 14065). Takođe je predstavljen Vodič najbolje prakse (Best Practice Guide), koji je postavljen na vebsajtu EA, kao veoma korisno sredstvo akreditacionim telima kada stupaju u kontakt sa ustanovama koje se prvi put sreću sa konceptom akreditacije. U tom smislu je potrebno da ILAC i IAF  utvrde da li se pomenuti dokument može koristiti na međunarodnom nivou pri čemu će EA sa njima sarađivati kako bi se izbeglo dupliranje aktivnosti.

Razmatrana je radna verzija dokumenta EA-3/01: Conditions for Use of Accreditation Symbols and Reference to MLA Signatory Status (Uslovi za upotrebu simbola akreditacije i pozivanje na akreditaciju i status država u kontekstu potpisivanja MLA sporazuma) i tom prilikom se došlo do zaključka da kontrola upotrebe simbola na izveštajima treba da postoji, ali kada je u pitanju promocija akreditacije, zaključak je da treba zauzeti liberalniji stav. U tom smislu pomenuti dokument EA-3/01 bi trebalo da ima 2 dela – jedan koji se odnosi na izveštavanje, a drugi koji se odnosi na promociju akreditacije. Međutim, potrebno je ipak proveravati da li tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) zloupotrebljavaju mogućnost promocije i upotrebe simbola akreditacije. Takođe je iznet predlog da obimi TOU sa većim brojem akreditacija mogu da budu predstavljeni na vebsajtu nacionalnih akreditacionih tela.

Kada je reč o upotrebi simbola akreditacije i pozivanja na status potpisnica MLA sporazuma (dokument EA-3/01), došlo se do zaključka da nije moguće uvesti zahtev da upotreba simbola akreditacije bude obaveza akreditovanih organizacija. U tom slučaju akreditovana TOU su u obavezi da jasno navedu koje su njihove aktivnosti akreditovane, a koje nisu i na taj način ne dovode korisnike svojih usluga u zabludu. U slučaju da nacionalna akreditaciona tela ne dozvoljavaju fleksibilan pristup kod pozivanja TOU na akreditaciju i upotrebu simbola, nacionalna akreditaciona tela (AT) mogu da utvrde zahteve koje u ovom slučaju treba da ispunjavaju akreditovana tela. Još jednom je potvrđeno da će se EA oslanjati na već dogovorene kriterijume za pozivanje na akreditaciju i upotrebu simbola koji su dati u dokumentima ILAC P 8 i IAF ML 2, a potrebno je da radna grupa CPC komiteta uporedi i usaglasi kriterijume date u pomenutim ILAC-ovim i IAF-ovim dokumentima kako bi se utvrdilo da li je potrebno uvesti nove zahteve na nivou EA, posebno dodatne zahteve za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti koja izdaju izveštaje i sertifikate u odnosu na usaglašenost sa EU legislativom (notifikovana tela za koje je upotreba simbola, odnosno pozivanje na akreditaciju obavezujuće). Usvojen je zaključak da se na sledećem sastanku komiteta raspravlja o finalnoj verziji dokumenta.

Rad na dizajniranju EA MLA brošure biće nastavljen kako bi konačna verzija iste bila završena. Potrebno je da Eurachem, Euramet, Eurolab i CEOC International, odnosno Permanent Liaison Group daju svoj doprinos pre nego što ista bude objavljena. S druge strane, EA brošuru „Poverenje u kompetentnost“ (Confidence in Competence) je potrebno dopuniti i koristiti na nivou EU kako bi zakonodavci, Komisija i druge zainteresovane strane bili upoznati sa radom EA kao organizacijom koja se ispred EK bavi pitanjima akreditacije i ulogom koju ista ima. Cilj je da ovo postane opšta brošura koju bi koristila nacionalna akreditaciona tela u svrhu promocije akreditacije, ali na nivou EA. Na taj način bi se i korisnici usluga akreditacionih tela upoznali sa radom EA.

Model sertifikata o akreditaciji bi trebalo da se nađe u dokumentu EA-1/16: Statement of equivalence - Enhancing visibility of accredited results (Izjava o ekvivalentnosti – poboljšanje vizuelnog predstavljanja rezultata akreditovanih organizacija), kao i da sadrži definiciju obima akreditacije. Stoga bi trebalo izvršiti reviziju dokumenta EA-1/16, a predlog za izmenu pomenutog dokumenta bi trebalo da bude pripremljen za sednicu Generalne skupštine koja će se održati u novembru. Predlog bi tako imao tri aneksa:
1. izjava o statusu nacionalnih akreditacionih tela
2. izjava o izveštajima/sertifikatima koje izdaju akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti
3. model sertifikata.
Na osnovu analize izgleda sertifikata  nacionalnih akreditacionih tela izrađen je nacrt sertifikata koji mora da sadrži znak nacionalnog akreditacionog tela, a u podnožju sertifikata bi trebalo da se nađe izmenjeni tekst o periodu važenja sertifikata – “The state of validity of this Accreditation Certificate can be confirmed by …”.  Status akreditacije će se proveravati na vebsajtu akreditacionih tela, a potrebno je da sertifikat sadrži dodatno objašnjenje vezano za status akreditacije budući da u periodu važenja akreditacije može doći do važnih promena u obimu i statusu akreditacije.

CPC komitet je osnovao RG za izradu izveštaja za 2011. godinu (EA Annual MLA report), koji mora da odobri MAC komitet, a o pomenutom izveštaju će se diskutovati na sledećem sastanku CPC komiteta.

Postoji potreba da se unapredi mogućnost pretraživanja baze akreditovanih TOU na EA vebsajtu (Data Base Search Facility) i stoga će ključne reči biti povezane sa aktivnostima akreditovanih TOU i ažurirane u okviru rada radne grupe. Nacionalna akreditaciona tela, koja su potpisnice MLA sporazuma, su u obavezi da dostave podatke iz obima svojih akreditovanih organizacija EA (to je do sad učinilo samo 12 AT za svoja TOU iz oblasti ispitivanja i etaloniranja), kako bi pretraživanje TOU na vebsajtu EA moglo efikasno da funkcioniše.

Sama struktura vebsajta EA i sekcije, koju koriste samo članovi EA (members only - MO), dugo nije menjana. Akreditaciona tela, koja su članice EA, bi trebalo da se izjasne o temama za koje bi želeli da se nađu na vebsajtu i da dostave ažurirane podatke (adresa, kontakt telefon, itd.). CPC komitet je osnovao radnu grupu koja će raditi na novom dizajnu samog sajta, kao i MO sekcije, jer je neophodno da se podaci što lakše preuzimaju. Potrebno je i sastaviti listu novih oblasti akreditacije, koje su uvela akreditaciona tela, budući da nema sistematičnih podataka na nivou EA. Ti podaci bi trebalo da se nađu u sekciji, koja je predviđena samo za članove EA, ili bi tehnički komiteti, u domenu oblasti kojom se bave, sakupljali podatke i dostavljali ih CPC komitetu radi objavljivanja. Na ovaj način će EA moći da sarađuje sa zakonodavcima na nivou EU i da pomogne harmonizaciju aktivnosti vezanih za akreditaciju.

Tokom sastanka je predstavljena radna verzija procedure koja se osnosi na EA komunikacije o kojoj će biti reči i na EA Izvršnom komitetu i u Sekretarijatu EA. Potrebno je da svi članovi CPC komiteta daju svoj doprinos kod izrade npr. elektronskog biltena EA i predloženo je da se isti objavljuje krajem aprila i oktobra kada će se objavljivati podaci vezani za rezultate rada tehničkih komiteta, odnosno sredinom juna i sredinom decembra u slučaju novosti o odlukama sa Generalne skupštine EA korišćenjem naprednog elektronskog alata za „on-line“ objavljivanje.

Dogovoreno je da tema Međunarodnog dana akreditacije za narednu godinu bude hrana i voda za piće.

Poslednje istraživanje stepena zadovoljstva korisnika usluga akreditacionih tela u okviru EA sprovedeno je 2003. godine, te bi bilo potrebno sprovesti novo istraživanje. Da bi se rad akreditacionih tela mogao porediti, potrebno je da anketa ima ista pitanja pri čemu se moraju uzeti u obzir i kulturološke razlike, odnosno da anketa sadrži dva dela, jedan koji se odnosi na istraživanje koje sprovodi svako AT i drugi koji se odnosi na istraživanje na nivou EA koje je usmereno ka akreditovanim TOU. Formirana je radna grupa koja ima zadatak da do sledećeg sastanka pripremi radnu verziju ankete.

Na sednici je dogovoreno da se organizuje radionica iz oblasti marketinga (Best Practice Marketing Workshop) za EA članice sledeće godine u Londonu u trajanju od 2 dana.

Plan komunikacije (Communication Plan) je ključan za rad CPC komiteta budući da treba da se bazira na ciljevima definisanim u Strategiji za komunikaciju (Communication Strategy). Stoga će ciljevi, navedeni u ovom Planu, kao i sama Strategija, biti razmatrani u martu 2012. godine kada će i biti održan sledeći sastanak CPC komiteta u organizaciji Britanskog akreditacionog tela (UKAS).

U radu komiteta su ispred ATS-a učestvovale Jasna Stojanović i Katarina Bogojević.

19. sednica CPC komiteta

Devetnaesta sednica CPC komiteta je održana 6. i 7. aprila 2011. godine u Štokholmu u Švedskoj u organizaciji Švedskog akreditacionog tela (SWEDAC). Uglavnom je diskusija bila usmerena na promociju EA i EA MLA sporazuma.

Nakon što su se članovi CPC komiteta složili da povuku postojeću brošuru “Poverenje u kompetentnost”, koju je EA davno objavio, osnovana je radna grupa (RG) kako bi pripremila novu brošuru o EA i sistemu akreditacije u Evropi.

EA je kupio softver i izradio nacrt modela koji će se koristiti u elektronskoj komunikaciji, npr. za elektronski bilten. Ovaj novi softver će EA ubuduće koristiti za komunikaciju.

RG takođe radi na vizuelnom identitetu EA. Članovi CPC komiteta su se složili da prioritet bude revizija vebsajta EA u 2012. godini i u tu svrhu će preporučiti Izvršnom komitetu da dodeli sredstva iz budžeta za 2012. godinu.

Poslednji tekst brošure o EA MLA sporazumu, koji je pripremila RG, bi trebalo uskoro da se pojavi. Ova brošura je namenjena vladama i zakonodavcima.

Članovi CPC komiteta su razgovarali o tome da li bi trebalo izraditi kraću verziju Izjave o ekvivalentnosti (EA-1/16) koju bi koristila nacionalna AT i kojom se prihvataju sertifikati i izveštaji izdani od strane akreditovanih TOU jedne od zemalja potpisnica EA MLA sporazuma u drugoj zemlji. Nacionalno AT tom izjavom potvrđuje da su sistemi akreditacije ekvivalentni, da su akreditovane aktivnosti koje sprovodi TOU u okviru EA MLA sporazuma, da su sertifikati i izveštaji koji izdaju akreditovana TOU podjednako pouzdani kao sertifikati i izveštaji koje izdaje TOU akreditovano od strane nacinalnog AT i da smatra da je TOU akreditovano od strane AT druge zemlje tehnički kompetentno da sprovodi ocenjivanje usaglašenosti u okviru akreditovanovog obima akrivnosti.

U cilju promocije jednake pouzdanosti akreditacije na sastanku CPC komiteta se diskutovalo i o tome da li je potrebno izraditi zajednički sertifikat kako bi on služio kao model koji sadrži ključne podatke potrebne da se pokaže tržištu da je TOU akreditovan. RG će razmotriti ovo pitanje i izvestiti na sledećem sastanku CPC komiteta u septembru 2011. godine.

Nakon što je Generalna skupština u novembru 2010. odobrila dokument EA-3/01: Uslovi za korišćenje simbola akreditacije i pozivanje na status potpisnika MLA sporazuma (Conditions for Use of Accreditation Symbols and Reference to MLA Signatory Status), RG je počela da priprema novu reviziju tog dokumenta. Prvo se diskutovalo o pitanjima koja mogu da utiču na reviziju i o kojima se diskutovalo na poslednjem sastanku.

Revizija dokumenta EA-3/01 ima dva cilja: 

a)da uskladi kriterijume za upotrebu simbola akreditacije za akreditovane laboratorije sa zahtevom datim u dokumentu ILAC P8 i, ukoliko je moguće, da u potpunosti koristi zahteve ILAC-a i da povuče iz upotrebe određene zahteve EA koji su dati u EA-3/01 za akreditovane laboratorije;
b)da se započne sa primenom preporuka EA Savetodavnog odbora i RG koje se tiču upotrebe simbola akreditacije na sertifikatima akreditovanih TOU i setifikatima i izveštajima koje izdaju TOU za aktivnosti obuhvaćene EA MLA sporazumom.

Preporuke CPC komiteta su predstavljene na sastanku Generalne skupštine EA u maju 2011. i biće uvrštene u reviziju dokumenta EA-3/01 sa ciljem da se podrži promocija EA MLA sporazuma i doprinese prihvatanju MLA na tržištu.

RG je završila rad na reviziji dokumenta EA-1/08: EA Multilateralni i bilateralni sporazumi i liste potpisnika (Multilateral and Bilateral Agreements and Signatory Lists) u kojem je data kratka prezentacija EA MLA sporazuma i nova lista potpisnika istog. Potpisnici EA MLA sporazuma će biti prikazani u tabeli sa naznačenim aktivnostima za koje je AT potpisalo MLA sporazum. Kada CPC komitet bude odobrio finalnu verziju dokumenta i kada je Izvršni komitet EA bude usvojio, Sekretarijat EA će objaviti dokument i datume potpisivanja EA MLA sporazuma na vebsajtu EA (jun 2011. godine).

Glavni rezultati „Istraživanje komunikacije sa zakonodavcima” je sprovedeno u 2010. i glase:
- saradnja sa  nacionalnim organima je poboljšana;
- nacionalna AT saopštavaju rezultate kolegijalnog ocenjivanja svojim zakonodavcima;
- poboljšana je saradnja kada je reč o propisima o imenovanim telima i o ocenjivanju; mreža EA direktiva (EA Directive Networks) nije još uvek dovoljno razvijena kako bi mogla da „bude centar za pružanje informacija i tako olakša razmenu informacija”.

Ovi rezultati su uzeti u razmatranje kada je vršena revizija Vodiča najbolje prakse, a CPC komitet se složio da, osim manjih tehničkih izmena, preporuke za izmenu Vodiča budu prihvaćene kako su i formulisane. CPC komitet je odobrio novu verziju Vodiča i ona će biti predstvljena Izvršnom komitetu EA radi odobravanja pre nego što Sekretarijat EA objavi novu verziju Vodiča.

U aprilu je CPC komitet takođe ažurirao svoj Program rada za 2011/2012. godinu koji je usvojen na Generalnoj skupštini u maju 2011. godine. Između ostalog, članovi CPC komiteta su se složili da uvedu novu temu vezanu za dostupnost simbola akreditacije u Program za 2012. godinu kako bi tržište imalo lak pristup simbolima akreditacije nacionalnih AT koja su potpisnice EA MLA sporazuma.

Sastanku je ispred ATS-a prisustvovala Jasna Stojanović.