Navigacija

Poziv za prijavljivanje za vodeće i tehničke ocenjivače

Konkursi

Zbog ubrzanog razvoja sistema akreditacije i povećanja obima posla Akreditaciono telo Srbije (ATS) obaveštava zainteresovane stručnjake da će vršiti proširenje liste ocenjivača i tehničkih eksperata za potrebe ocenjivanja laboratorija za etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025.

Pozivaju se kandidati koji zadovoljavaju dole navedene kriterijume da podnesu ATS-u biografiju i popunjenu Prijavu za ocenjivače i tehničke eksperte na adresu: Akreditaciono telo Srbije, Bulevar Mihaila Pupina 2, Novi Beograd ili elektronskim putem na office@ats.rs.

Kriterijumi za ocenjivače i tehničke eksperte za ocenjivanje laboratorija za etaloniranje:

- obrazovanje: visoka stručna sprema u oblasti tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih nauka;
- profesionalno iskustvo: najmanje četiri godine radnog iskustva u određenoj oblasti koja je predmet akreditacije, od toga ne manje od dve godine za određenu oblast etaloniranja koje je stečeno u periodu ne dužem od pet godina u odnosu na datum prijavljivanja;
- poznavanje metoda i tehnika etaloniranja za oblast/i za koje se prijavljuje;
- poznavanje proračuna merne nesigurnosti za prijavljenu oblast/i etaloniranja;
- poznavanje domaćih i međunarodnih standarda i propisa vezanih za prijavljene oblasti etaloniranja.

Oblasti etaloniranja za koje se traže tehnički ocenjivači/tehnički eksperti su:

Ubrzanje, brzina i pomeraj; Akustika i ultrazvuk; Hemija (rN metri, analizatori gasova...); Gustina i viskoznost; Dimenzije; Elektrotehnika, DC i LF; Elektrotehnika, HF; Protok (uključujući i brzinu tečnosti); Sila i snaga; Tvrdoća; Vlažnost; Jonizujuće zračenje i radioaktivnost; Magnetizam; Masa; Optika; Pritisak i vakuum; Referentni materijali; Temperatura; Vreme i frekvencija; Zapremina.

Na osnovu prispelih prijava, Komisija ATS-a za izbor i praćenje performansi ocenjivača i tehničkih eksperata će izvršiti izbor kandidata prema važećoj proceduri ATS - PR02, Izbor ocenjivača i tehničkih eksperata i praćenje performansi i o tome će obavestiti kandidate. Nakon izbora kandidata za ocenjivače odnosno tehničke eksperte ATS će obaviti planiranu obuku.

Za dodatne informacije možete se obratiti Ljiljani Jarić, e-mail ljiljana.jaric@ats.rs ili putem telefona 011- 3130376.