Navigacija

Intervju dr Dejana Krnjaića magazinu "ZIP - zakoni i praksa"

Aktuelnosti

Tema broja: Akreditaciono telo Srbije postaje punopravni član Evropske organizacije za akreditaciju

Zlatija Vuković

 

Overen pasoš za međunarodnu trgovinu

Dejan Krnjaić: Srpskoj ekonomiji postaje dostupno ne samo milionsko evropsko tržište nego i svetsko, za proizvode i usluge ispitane i sertifikovane od naših akreditovanih tela, čime se osigurava poverenje u kvalitet i bezbednost srpskih proizvoda i usluga i pruža se izuzetno važna tehnička podrška srpskoj ekonomiji u ostvarivanju konkurentnosti na evropskom tržištu

Akreditaciono telo Srbije (ATS) 24.maja postaće punopravni član Evropske organizacije za akreditaciju (EA), na sednici Generalne skupštine ove organizacije u Madridu. Do ovog čina se došlo na osnovu odluke Saveta za multilateralne sporazume EA (donete na sednici održanoj 18. i 19. aprila 2012. u Kopenhagenu) o potpisivanju takozvanog BLA sporazuma (bilateralnog sporazuma) o priznavanju akreditacije između ATS-a i EA na osnovu analize izveštaja sa „kolegijalnog ocenjivanja“ ATS-a, i to za sledeće oblasti akreditacije: laboratorija za ispitivanje, medicinskih laboratorija, laboratorija za etaloniranje, kontrolnih tela i sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda.


Odmah po sticanju punopravnog članstva, ATS će biti uključeno u sistem takozvanih MLA sporazuma EA (multilateralnih sporazuma).


Kakve će koristi od toga imati srpska privreda i građani, objasnio je u razgovoru za ZIP Dejan Krnjaić, direktor ATS-a, koji će u Madridu potpisati sporazum sa EA.


- Ovo je priznanje da je sistem akreditacije koji je ustanovljen u Srbiji ekvivalentan onom u drugim zemljama potpisnicima bilateralnih (BLA), odnosno multilateralnih  (MLA) sporazuma EA o priznavanju akreditacije. Akreditaciono telo Srbije do sada je bilo pridruženi član Evropske organizacije za akreditaciju. Osnovala ga je Vlada, kao nacionalnu instituciju za akreditaciju, koja je registrovana kao javna ustanova čiji je zadatak da u Srbiji potvrđuje i prati kompetentnost tela za ocenjivanje usaglašenosti za obavljanje poslova ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja, sertifikacije proizvoda, sertifikacije sistema menadžmenta i sertifikacije osoblja.


Tokom veoma zahtevnog trogodišnjeg postupka evaluacije, EA je ocenila da je ATS kompetentan i pouzdan partner, te je stoga u Kopenhagenu doneta odluka o potpisivanju BLA sporazuma o priznavanju akreditacije između ATS-a i EA. To znači da ATS izvodi  svoje aktivnosti u skladu s procedurama i zahevima EA i drugih međunarodnih organizacija iz oblasti akreditacije, čime je posledično oezbeđeno poverenje u kompetentnost i samih akreditovanih tela za ocenjivnje usaglašenosti u našoj zemlji i prihvatanje njihovih izveštaja i sertifikata i izvan granica Srbije – ocenio je naš sagovornik.


Prema njegovim rečima, Akreditaciono telo Srbije je uz veliku podršku Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u protekle tri godine sprovelo niz zajedničkih aktivnosti koje su dovele do potpisivanja ovog sporazuma, od donošenja novog Zakona o akreditaciji do unapređenja procesa akreditacije donošenjem novih izdanja i izmenama dokumenata sistema menadžmenta kako bi se uspostavio uređen sistem, efikasne i brze procedure, koje olakšavaju rad ATS-a i akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.


Krnjaić je ukazao na to da se do ovako velikog uspeha došlo pošto je ATS 12.februara 2009.uputio zahtev Evropskoj organizaciji za akreditaciju za kolegijalno ocenjivanje (peer evaluation). Samo kolegijalno ocenjivanje sprovedeno je sa ciljem da se proveri usklađenost uspostavljenog sistema akreditacije u Republici Srbiji sa zahtevima standarda ISO/IEC serije 17000, pre svega 17011, odgovarajućim zahtevima evropske regulative (Uredba EC, No 765/2008), kao i sa smernicama i uputstvima međunarodnih organizacija za akreditaciju.


Osim pomenutih ocenjivanja,  dodao je naš sagovornik, u sedištu ATS-a izvršeno je osvedočenje u rad timova za ocenjivanje ATS-a, tokom 12 vrednovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti (tri laboratorije za etaloniranje, dve laboratorije za ispitivanje, tri sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta, dva sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda, jedno kontrolno telo i jedna medicinska laboratorija). To je između ostalog, doprinelo da Savet za multilateralne sporazume Evropske organizacije za akreditaciju 18.aprila ove godine donese odluku o potpisivanju sporazuma sa ATS-om i priznavanju celokupnog sistema akreditacije u Republici Srbiji.


- Potpisivanjem sporazuma između ATS-a i EA srpskoj ekonomiji postaje dostupno ne samo milionsko evropsko tržište nego i svetsko, za proizvode i usluge ispitane i sertifikovane od naših akreditovanih tela, čime se osigurava poverenje u kvalitet i bezbednost srpskih proizvoda i usluga i pruža se izuzetno važna tehnička podrška srpskoj ekonomiji u ostvarivanju konkurentnosti na evropskom tržištu. Povezivanjem sistema akreditacije u Srbiji s evropskim i svetskim sistemima akreditacije obezbeđuje se prihvatanje rezultata ocenjivanja usaglašenosti sprovedenog u Srbiji – istakao Krnjaić.


On je ukazao na to da BLA/MLA sporazumi o priznavanju akreditacije (razlikuju se po statusu članstva u EA) utiču na uklanjanje trgovinskih barijera i omogućavaju da ljudi, proizvodi i usluge nesmetano prelaze evropske i svetske granice.


- Akreditacija donosi poverenje u usluge akreditovanih laboratorija, sertifikacionih i kontrolnih tela, koje proizvodima, ljudima i uslugama daju „međunarodni pasoš za trgovinu“, upravo zašto što su BLA/MLA sporazumi priznati na međunardnom nivou, od međunarodnih organizacija za akreditaciju – Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija (ILAC) i Međunarodnog foruma za akreditaciju (IAF). Potpisivanje sporazuma će značiti i posledično niže cene i veću konkurentnost sprskih proizvoda i usluga, i to ne samo u Evropskoj uniji nego i širom sveta – istakao je direktor ATS-a.


Prema njegovim rečima, razlika između MLA (multilateralnog) i BLA (bilateralnog) sporazuma suštinski ne postoji, izuzev što MLA potpisuje zemlja punopravna članica Evropske organizacije za akreditaciju, a BLA pridružena članica.


Punopravne članice EA su zemlje članice EU ili EFTA, kao i zemlje kandidati za članstvo u EU. Posle donete odluke u Kopenhagenu, ATSje već potpisnik BLA, a nakon dobijanja statusa punopraavnog člana na Generalnoj skupštini EA u Madridu, ATS će, po automatizmu, biti potpisnik MLA.


- Pouzdanost MLA sporazuma održava se strogim procesom kolegijalnog ocenjivanja. Svrha ovih rigoroznih evaluacija na licu mesta jeste da se potvrdi da li akreditaciona tela koja su potpisala sporazum i dalje obavljaju poslove u skladu sa međunarodno priznatim kriterijumima akreditacije.


U kolegijalnom ocenjivanju učestvuje tim iskusnih i obučenih ocenjivača. Evaluacija uključuje vreme koje se provede u sedištu akreditacionog tela, kako bi se utvrdila usklađenost sa zehtevima standarda ISO/IEC 17011:2004 (Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za akreditaciona tela koja akredituju tela za ocenjivanje usaglašenosti), kao i s drugim važnim kriterijumima koji se odnose na evropsko ili nacionalno zakonodavstvo i industrijske šeme. Takođe, ocenjivači se osvedočavaju u rad ocenjivača akreditacionog tela tokom samog ocenjivanja, kako bi se ustanovilo da li se na adekvatan način utvđuje kompetentnost tela za ocenjivanje usaglašenosti.


Zahvaljujući MLA, sporazumu, proizvodi ili usluge dobavljača više ne moraju da budu ispitivani, sertifikovani ili kontrolisani u svakoj zemlji u kojoj se vrši njihova prodaja. Tako ovaj sporazum omogućava proizvodima i uslugama da prelaze granicu unutar Evrope i širom sveta, odnosno uklanja tehničke barijere za proizvode i usluge iz Republike Srbije, smanjuje troškove dodatnog ocenjivanja usaglašenosti i povećava konkurentnost privrede naše zemlje. Van Evrope ovaj sporazum priznaje Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC) i Međunarodni forum za akreditaciju (IAF). Ovo priznanje omogućava da izveštaji sa ispitivanja ili sertifikati koje izdaju tela koja je akreditovalo akreditaciono telo potpisnik MLA sporazuma, budu priznati od potpisnika multilateralnih sporazuma ILAC i IAF kao ekvivalentni – istakao je Krnjaić.


Prema njegovim rečima, proces potpisivanja MLA sporazuma, kojim se potvrđuje kompetentnost i nepristrasnost akreditacionih tela, nadgleda Evropska komisija, nacionalni državni organi i Savetodavni odbor EA.


Akreditacija koju dodeljuje akreditaciono telo koje je potpisnik MLA sporazuma Evropske organizacije za akreditaciju priznaje se širom sveta na osnovu ekvivalentnih sistema akreditacije, čime se smanjuju troškovi, a povećava korist koju imaju industrija i potrošači.


- Prvi efekti potpisivanja ovog sporazuma mogu se odmah očekivati, a armija od 450 akreditovanih laboratorija za ispitivanje, laboratorija za etaloniranje, medicinskih laboratorija, kontrolnih tela i sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda već mogu da ponude svoje usluge u regionu, Evropi i svetu, jer su njihovi izveštaji i sertifikati međunarodno priznati. Osim toga, potpisivanje  MLA sporazuma jeste i dodatna garancija građanima Republike Srbije da su ispitivanja, kontrolisanja i sertifikacije koje sprovode akreditovana tela na najvišem svetskom nivou, tako da time ATS ispunjava svoj ključni cilj – bezbednost i sigurnost građana Republike Srbije – istakao je Krnjaić.


Prema njegovim rečima, akreditacija kao harmonizovani postupak koji se sprovodi u skladu sa standardom ISO/IEC 17011, predstavlja efikasan način potvrđivanja i praćenja kompetentnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti od strane nezavisne i nepristrasne institucije, koju predstavlja nacionalno akreditaciono telo. Ovakav način ocenjivanja, potvrđivanja i praćenja kompetentnosti od nepristrasne i nezavisne treće strane, koja i sama podleže ocenjivanju i praćenju od strane međunarodnih i regionalnih organizacija (kolegijalno ocenjivanje), doprinosi izgradnji jedinstvene  svetske mreže akreditacionih tela i postizanju visokog nivoa poverenja svih učesnika na globalnom tržištu.


- U zavisnosti od visine procenjenog rizika od pojave neusaglašenosti proizvoda, narušavanja bezbednosti i zdravlja, a i s ciljem da se rizik snizi na prihvatljiv nivo, država može propisati zakonsku regulativu s obaveznom primenom ocenjivanja usaglašenosti. U Srbiji je tehničkim propisima regulisano ocenjivanje usaglašenosti merila, bezbednosti mašina, elektromagnetne kompatibilnosti, zaštite životne sredine, poljoprivrede i bezbednosti hrane, tako da su osim tela za ocenjivanje usaglašenosti i nacionalnog akreditacionog tela koje potvrđuje njihovu kompetentnost, uvedeni i državni organi, kao treći i najviši hijerarhijski nivo u celokupnom sistemu.


Uspostavljanjem jedinstvenog globalnog sistema akreditacije, izgrađenog u skladu s harmonizovanim kriterijumima međunarodnih standarda i uputstvima međunardnih i regionalnih organizacija za akreditaciju, obezbeđuje se ekvivalentnost rezultata tela za ocenjivanje usaglašenosti.


Potpisivanjem bilateralnih ili multilateralnih sporazuma dolazi se do međusobnog prihvatanja izveštaja i sertifikata akreditoavnih tela za ocenjivanje usaglašenosti, čime se omogućava nesmetano kretanje roba i usluga, bez nepotrebnih prepreka, odnosno tehničkih barijera u trgovini – ukazao je Krnjaić.


On je napomenuo da na današnjem, globalnom tržištu sami potrošači ili državne institucije traže ili propisuju ispunjenje velikog broja zahteva, to jest standarda (tehničkih propisa) koji moraju da budu zadovoljeni pre samog stavljanja proizvoda u promet.
- Primena standarda u prvom trenutku možda izgleda nevažno za naše svakodnevne  živote, ali i te kako ima uticaja na bezbednost objekata u kojima živimo i radimo, zdravstvenu zaštitu koju primamo, proizvodnju hrane, tekstila, električnih uređaja, praktično na sve proizvode, procese i usluge koje dobijamo.


Obaveza je proizvođača, odnosno snabdevača, da preduzme sve neophodne mere s ciljem visokog stepena zaštite javnih interesa, kao štu su: bezbednost, zdravlje ljudi, životinja i biljaka, kao i zaštita životne sredin, a to se ostvaruje postupkom ocenjivanja usaglašenosti – rekao je Dejan Krnjaić.

NA SAJTU AKREDITACIONOG tela Srbije (www.ats.rs) mogu se naći svi potrebni podaci o akreditovanim telima, kojih do sada ima 476, kao i informacije o pravilima akreditacije i neophodnoj dokumentaciji u slučaju otpočinjanja postupka.


Sertifikat o akreditaciji izdaje se na četiri godine, ali ATS kontinuirano sprovodi nadzor nad svim akreditovanim telima, kako bi se poštovali propisani zahtevi.
- Do sada je u Srbiji sertifikovan veliki broj preduzeća prema zahtevima standarda sistema menadžmenta, kao što su ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 22000. Ta preduzeća su uložila vreme, rad i resurse kako bi obavila proces sertifikacije, s ciljem da unaprede svoj sistem i poslovne aktivnosti. Međutim, u svom nastojanju da se sertifikuju, preduzeća neretko padaju u iskušenje da koriste „prečice“ i tako smanje troškove, jer smatraju da je, na kraju, ipak „važan sertifikat, a ne ko ga je izdao“. Ali, vrlo brzo ta ista preduzeća shvate da korist od takve sertifikacije ne ispunjava njihova očekivanja – upozorio je direktor ATS-a.


Zlatija Vuković, ZIP - zakoni i praksa, pravno-ekonomski magazin