Navigacija

Prikazivanja opsega merenja u oblasti ispitivanja građevinskih materijala

Obaveštenja

Radna grupa Akreditacionog tela Srbije formirana u cilju donošenja stava u vezi iskazivanja opsega merenja u oblasti ispitivanja građevinskih materijala donela je sledeći zaključak:

- u slučaju kada je standardnom metodom ispitivanja definisan opseg merenja, a laboratorija je u stanju da ga ispuni, opseg merenja se ne iskazuje u obimu akreditacije;

- u slučaju kada je standardnom metodom ispitivanja definisan opseg merenja, a laboratorija nije u stanju da ga u potpunosti ispuni, opseg merenja se obavezno iskazuje u skladu sa mogućnošću laboratorije;
- za fizičke veličine koje predstavljaju rezultat direktnog merenja opseg merenja se obevezno iskazuje (na primer: masa, sila (opseg prese adekvatan za to ispitivanje), dužina, temperatura (npr. kod asfalta), pritisak).