Navigacija

Obuka za primenu standarda ISO/IEC 17024:2012

Obaveštenja

U organizaciji Evropske organizacije za akreditaciju (EA), odnosno njenog Komiteta za sertifikaciju, održana je obuka za primenu standarda ISO/IEC 17024:2012 (EA CC Training on ISO/IEC 17024:2012).

Obuka je realizovana u dve grupe u terminima septembar, odnosno oktobar 2012. godine u prostorijama Akreditacionog tela Italije (ACCREDIA) u Milanu, Italija, i istu su vodile kolege iz SWEDAC-a i DAkkS-a.


Obuka je bila organizovana kao radionica tokom koje su detaljno objašnjene razlike između prethodnog i važećeg izdanja standarda ISO/IEC 17024. Osnovne razlike se odnose na sledeće:


- važeće izdanje standarda je uključilo deo koji se odnosi na Razvoj i održavanje šema za sertifikaciju;
- svi elementi Smernice IAF GD24:2009 su  uključeni  u važeće izdanje standarda;
- standard je dobio strukturu drugih standarda iz serije standarda  ISO/IEC 17000;
- uzeti su u obzir principi ISO/PAS 17001 koji se osnose na nezavisnost, poverljivost, prigovore i žalbe, objavljivanje informacija, kao i korišćenje sistema menadžmenta u odnosu na standarde za ocenjivanje usaglašenosti.

Radionica je obuhvatila i grupni rad na dve teme: Ocenjivanje sadržaja i pogodnosti šeme sertifikacije da ispuni zahteve referentnog standarda i Upravljanje nezavisnošću u okviru sertifikacionog tela - aspekt načina ocenjivanja od strane akreditacionog tela.

U skladu sa Odlukom koja je doneta ove godine na sednici Generalne skupštine IAF-a prelazni period za primenu važećeg izdanja ISO/IEC 17024 je tri godine od dana objavljivanja (1. juli 2012. godine). U skladu sa tim, smernica za primenu ovog standarda se očekuje sredinom 2013. godine nakon usaglašavanja na radnoj grupi IAF-a.


Obuci su prisustvovale Ljubica Živanić i Natalija Jovičić Zarić, vodeći ocenjivači ATS-a u oblasti ocenjivanja sertifikacionih tela za sertifikaciju osoba.


Napomena: Srpska verzija standarda ISO/IEC 17024:2012 (SRPS ISO/IEC 17024:2012, Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba) je objavljena 24.09.2012. godine.