Navigacija

Održana 13. sednica UO i 4. zajednička sednica UO i SA

Aktuelnosti

U prostorijama Akreditacionog tela Srbije održane su, 20. februara 2013. godine, četvrta zajednička sednica Upravnog odbora i Saveta za akreditaciju i 13. sednica Upravnog odbora.


Na zajedničkoj sednici Upravnog odbora i Saveta za akreditaciju razmatrana je i usvojena nova Analiza odnosa Akreditacionog tela Srbije sa povezanim telima. Naime, Akreditaciono telo Srbije, shodno tački 4.3.7 standarda SRPS ISO/IEC 17011:2007, mora obezbediti da aktivnosti tela, koja su u vezi sa njim (povezana tela), ne dovode u pitanje poverljivost, objektivnost i nepristrasnost dodeljenih akreditacija. Zadatak ATS-a je da, uz učešće zainteresovanih strana, analizira i dokumentuje odnose sa povezanim telima kako bi utvrdio mogućnosti za sukob interesa bilo da oni proizilaze iz aktivnosti ATS-a ili iz aktivnosti povezanih tela.


Shodno Statutu, Akreditaciono telo Srbije je podnelo predlog Savetu za akreditaciju i Upravnom odboru za proširenje oblasti delovanja ATS-a ustanovljenjem novih šema akreditacije za forenziku prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006, a na osnovu iskazane zainteresovanosti laboratorija za ovu vrstu akreditacije; kao i za proširenje oblasti delovanja za akreditaciju u oblasti lične zaštitne opreme za laboratorije za ispitivanje/kontrolna tela/sertifikaciona tela, a shodno donetom Pravilniku o ličnoj zaštitnoj opremi koji počinje sa primenom od 1. jula 2013. godine kada se očekuju i prve prijave u ovoj oblasti.


Upravni odbor i Savet za akreditaciju su dali podršku i saglasnost za donošenje novog dokumenta ATS-a – Pravila prekogranične akreditacije. Ovaj dokument definiše politiku koju ATS primenjuje u postupku akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti sa sedištem izvan teritorije Republike Srbije i TOU iz Republike Srbije koja imaju lokacije i/ili ključne aktivnosti na kojima obavljaju poslove ocenjivanja usaglašenosti u inostranstvu, kao i politiku saradnje sa drugim akreditacionim telima u slučajevima prekogranične akreditacije.


Upravni odbor je na svojoj 13. sednici usvojio veći broj finansijskih dokumenata i to: Izveštaj o popisu osnovnih sredstava i sitnog inventara, Izveštaj o popisu potraživanja, obaveza i novčanih sredstava ATS-a, Izveštaj komisije za otpis potraživanja i rashodovanje osnovnih sredstava i sitnog inventara i Finansijski izveštaj Akreditacionog tela Srbije za 2012. godinu. Upravni odbor je, na predlog Saveta za akreditaciju, doneo odluke o proširenju oblasti delovanja Akreditacionog tela Srbije kako je to predloženo na zajedničkoj sednici.


Zajednička sednica Saveta za akreditaciju i Upravnog odbora