Navigacija

9. jun - Međunarodni dan akreditacije

Dan akreditacije

9. juna 2013. godine obeležava se Međunarodni dan akreditacije na globalnom nivou, kao datum koji su zajednički ustanovili Međunarodni akreditacioni forum (International Accreditation Forum - IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC), kako bi javnost bila bolje informisana o značaju akreditacije.

Takođe, ove godine obeležava se 15 godina rada Akreditacionog tela Srbije (osnovanog 1998. godine kao Jugoslovensko akreditaciono telo - JUAT), dok je Statutom Akreditacionog tela Srbije ustanovljen Dan akreditacije u Republici Srbiji koji se proslavlja 28. juna.

Ovogodišnja tema Međunarodnog dana akreditacije glasi „Akreditacija olakšava uključivanje u međunarodne trgovinske tokove“. Odabir teme potvrđuje strateške ciljeve ILAC-a i IAF-a koji tako postaju strateški ciljevi svih akreditacionih tela i velikog broja laboratorija, kontrolnih i sertifikacionih tela.

Kao i prethodnih godina, ovaj dan će se slaviti širom sveta kako bi se ukazalo na značaj akreditacije.

Zajednička izjava predsedavajućih ILAC-a i IAF-a

Akreditacija olakšava uključivanje u međunarodne trgovinske tokove


Proslava Međunarodnog dana akreditacije će se održati 9. juna 2013. godine, a ove godine naglasak je na značaju uloge akreditacije kada je reč o međunarodnoj trgovini kako na nacionalnom tako i na svetskom nivou.


Danas globalizacija podrazumeva da većina nas koristi i oslanja se na veliki broj raznovrsnih proizvoda u usluga koji dolaze iz inostranstva. Međunarodna trgovina čini značajan udeo bruto domaćeg proizvoda u većini zemalja — najnoviji podaci Svetske trgovinske organizacije (za 2011. godinu) pokazuju da vrednost svetske trgovine iznosi 18,2 biliona dolara, dok je u oblasti usluga ostvaren profit od 4,1 biliona dolara.


U isto vreme, u svim zemljama i tržišnim sektorima je došlo do povećanja broja dobrovoljnih i obaveznih tehničkih propisa, standarda, procedura ispitivanja, kontrolisanja i sertifikacije. Zapravo, oni se primenjuju kako bi bilo moguće zadovoljiti zakonske uslove, vezane za kvalitet i bezbednost roba i usluga, budući da potrošači, preduzeća, zakonodavci i druge organizacije zahtevaju zadovoljenje ovih uslova bez obzira iz koje zemlje proizvodi i usluge dolazili.


Od suštinskog je značaja, ne samo za pojedince i organizacije, nego i za ekonomsku stabilnost kako pojedinačnih država tako i svih država sveta, da proizvodi i usluge mogu da se plasiraju i van državnih granica čime bi se zadovoljile potrebe na globalnom nivou, a ne bi se stvarao nepotreban rizik po zdravlje i bezbednost ljudi i životne sredine.


Međutim, u vreme ekonomske krize veoma je važno da isti propisi i standardi, koji se mogu razlikovati od zemlje do zemlje, ne dovode do povećanja troškova, odnosno da ne opterećuju dodatno preduzeća i ne dovode do stvaranja tehničkih barijera koje sprečavaju ulaz na tržišta drugih zemalja ili izvoz u druge zemlje.


Akreditacija pomaže preduzećima ne samo da usklade svoj rad sa propisima i standardima na efikasan način, već i da povećaju stepen konkurentnosti i prošire se na nova tržišta, uključujući i ona na drugim kontinentima.


Budući da akreditacija štiti javni interes u svim tržišnim sektorima, njome se utvrđuje i tehnička kompetentnost, pouzdanost i ispravnost rada tela za ocenjivanje usaglašenosti i proverava usaglašenost sa zahtevima standarda i propisima putem ispitivanja, verifikacije, kontrolisanja i etaloniranja. Stoga se, na transparentan i nepristrasan način, sprovodi ocenjivanje u skladu sa međunarodno priznatim standardima i drugim zahtevima.


Akreditovane organizacije, koje sprovode ocenjivanje usaglašenosti, ili organizacije,  koje koriste usluge akreditovanih organizacija, mogu da dokažu da svoje poslove obavljaju u skladu sa međunarodnim standardima na osnovu čega se razlikuju od konkurencije. Zapravo, povećanje broja organizacija kako u državnom tako i u privatnom sektoru ukazuje na činjenicu da ova dva sektora zahtevaju da akreditovano ispitivanje, kontrolisanje i sertifikacija bude preduslov za učešće na tenderima i potpisivanje ugovora.


Takođe, akreditaciju priznaju sve ekonomije sveta, ona stvara mogućnosti poslovanja kako na svetskom tako i na domaćem tržištu.


Glavni cilj IAF-a i ILAC-a je potpisivanje multilateralnih sporazuma sa akreditacionim telima na osnovu međusobnog ocenjivanja i priznavanja sistema akreditacije. Na osnovu ovih sporazuma lakše se prihvataju proizvodi i usluge van državnih granica budući da nema potrebe za sprovođenjem dodatnih ispitivanja, kontrolisanja ili sertifikacije u zemljama na čije tržište se oni plasiraju. Na ovaj način se smanjuju zahtevi državne administracije i troškovi preduzeća, a povećava se stepen efikasnosti rada preduzeća.


Akreditacija zapravo dvojako pomaže nacionalnim ekonomijama – preduzeća mogu da se prošire na strana tržišta, a stiče se i poverenje u proizvode uvezene iz drugih zemalja.


Multilateralni sporazumi su takođe potvrda vladama i zakonodavcima međunarodnog priznanja čime se dokazuje usaglašenost sa standardima i drugim zahtevima. Sticanjem poverenja u postupak ocenjivanja usaglašenosti, čemu doprinosi akreditacija, i primenom standarda preduzeća su u obavezi da ispune samo zahteve manjeg broja propisa što zapravo znači da troše manje vremena na administrativne zahteve.


Glavni događaji, medijske kampanje, kao i radionice i seminari će se dešavati uporedo sa proslavom Međunarodnog dana akreditacije u preko 90 zemalja kako bi javnost bila upoznata sa značajem akreditacije kada je reč o globalnoj trgovini. Ukoliko želite da saznate nešto više, molimo vas da kontaktirate svoje akreditaciono telo.

Pete Unger i Randy Dougherty, predsedavajući ILAC-a i IAF-a

Sve detaljnije informacije potražite na http://www.iaf.nu/articles/World_Accreditation_Day_2013/272, a brošuru, izrađenu u čast proslave Međunarodnog dana akreditacije 2013, možete preuzeti na http://www.compad.com.au/cms/iafnu/workstation/upFiles/WAD_Brochure_Med_Res.pdf


Takođe, možete preuzeti promotivni film na temu „Međunarodni dan akreditacije“ (sa prevodom na srpski jezik) http://www.youtube.com/watch?v=rN9M7aJ85LU.