Navigacija

Održan sastanak radne grupe EA-LC/WG ILC’s calibration

Međunarodne aktivnosti

20. sastanak Radne grupe EA za međulaboratorijska poređenja u oblasti etaloniranja (EA-LC/WG ILC’s calibration) održan je u periodu od 28.10.2013. do 29.10.2013. godine u Oslu, Norveška. Organizator sastanka bilo je Akreditaciono telo Norveške (Norwegian Accreditation, NA). Sastankom je predsedavao Martin Czaske, koordinator ove Radne grupe.


Na sastanku su predstavljeni statusi tekućih PT aktivnosti i regionalnih međulaboratorijskih poređenja prema planu koji je u ranijem periodu definisan. Sastanku je prisustvovala Simona Klenovska, predstavnik Češkog metrološkog instituta akreditovanog prema standardu ISO/IEC 17043, a u cilju predstavljanja rezultata PT šeme iz oblasti akcelerometrije (Laboratorija za etaloniranje Tehničkog opitnog centra učestvovala je u ovoj PT šemi).


Izvršena je revizija petogodišnjeg plana regionalnih međulaboratorijskih poređenja i usvojen predlog međulaboratorijskih poređenja i PT aktivnosti. Detaljno su analizirani protokoli dostavljeni od PT provajdera koji se odnose na planirane PT aktivnosti.


Izabrani su PT provajderi za pojedine oblasti etaloniranja, a početak PT aktivnosti planiran je za 2014. godinu i to za: platinske otporne termometre, naizmeničnu struju, protok, kapacitivnost i induktivnost, uređaj sa klipom i tegovima (pressure balance), termopar, DC – električna otpornost.


Predloženi su protokoli za torziju i S parametre.


Akreditaciona tela će biti u mogućnosti da predlože učešće određenog broja laboratorija za etaloniranje.


Lista potencijalnih PT provajdera je ažurirana i biće dostupna laboratorijama za etaloniranje.


Predložena je saradnja sa predstavnicima nacionalnih metroloških instituta.


Prisutni su dobili zadatak da istraže broj laboratorija u oblasti etaloniranja merila zapremine – pipete, jer je potrebno da se predloži protokol za ovu PT aktivnost.


29.10.2013. godine održan je zajednički sastanak sa predstavnicima laboratorija za ispitivanje. Tokom ovog sastanka trebalo je da se razmotre mogućnosti vezane za dobijanje informacija od PT provajdera (u organizaciji EA) o laboratorijama, koje imaju negativne rezultate učešća u PT aktivnostima, kako bi akreditaciona tela mogla da ocene adekvatnost korektivnih mera.


U radu radne grupe je ispred ATS-a učestvovala Aleksandra Nikolić.