Navigacija

Međunarodni dan akreditacije 2014

Dan akreditacije

9. juna 2014. godine obeležava se Međunarodni dan akreditacije na globalnom nivou, kao datum koji su zajednički ustanovili Međunarodni forum za akreditaciju (International Accreditation Forum - IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC), kako bi javnost bila bolje informisana o značaju akreditacije.

Ovogodišnjom temom Međunarodnog dana akreditacije „Akreditacija nam omogućava bezbedno snabdevanje energijom“ se naglašava značaj uloge akreditacije, kao i potreba za smanjenjem emisije gasova i potreba za uvođenjem mera u oblasti energetske efikasnosti. Ove godine se ističe potreba da vlade i privatni sektor iznađu načina da obezbede veće količine energije za veći broj ljudi, a da u isto vreme dođe do smanjenja emisije gasova staklene bašte i zagađenja.

Kao i prethodnih godina, ovaj dan će se slaviti širom sveta kako bi se ukazalo na značaj akreditacije.

Zajednička izjava predsedavajućih ILAC-a i IAF-a

Akreditacija nam omogućava bezbedno snabdevanje energijom

Proslava Međunarodnog dana akreditacije će se održati 9. juna 2014. godine, a ove godine naglasak je na značaju uloge akreditacije kada je reč o bezbednom snabdevanju energijom. Snabdevanje energijom podrazumeva zadovoljenje potreba celog sveta, a da to nema negativan uticaj na buduće generacije.

Pre svega, potrebno je videti koliki je značaj snabdevanja energijom. Potreba za energijom za obavljanje svakodnevnih zadataka i aktivnosti se često zanemaruje. Naše društvo je postalo veoma zavisno od pogodnosti i luksuza koje imamo zahvaljujući eksploataciji energije. Takođe, broj domaćinstava i preduzeća, koji koriste energiju, i dalje raste zbog sve veće industrijalizacije.

Budući da postoji sve veća potreba za korišćenjem energije, potrebno je unaprediti metode eksploatacije, skladištenja i razmene energije. Na odgovornim licima je iz tog razloga veliki pritisak budući da moraju odmah da primene ove metode. To znači da je u interesu većine nas da se potvrdi bezbednost ovih metoda. Zakonodavci imaju zadatak da omoguće snabdevanje energije na efikasan način, kao i bezbednost krajnjih korisnika. Ovo se, u određenoj meri, postiže uvođenjem obavezne akreditacije laboratorija, kontrolnih i sertifikacionih tela.

Tačnije, posao laboratorija je da utvrde performanse uređaja koji se koriste za eksploataciju, kao i onih uređaja koji se koriste periodično u slučaju rasipanja energije i monitoringa tradicionalnih izvora energije i obnovljivih izvora energije.

Ispitivanjem, koje se sprovodi u laboratorijama, se proverava čistoća i kvalitet goriva. Ovo je od suštinskog značaja kod novih tehnologija u oblasti energije vode (talasi) i vetra ili solarne energije.


Kontrola bezbednosti se sprovodi na velikom broju postrojenja počev od elektrana na ugalj do nuklearnih postrojenja i turbina na vetar. Sertifikacijom preduzeća, koja se bave snabdevanjem energije, se potvrđuje da su njihovi procesi i procedure odgovarajući, kao i da poseduju odgovarajuću kompetentnost kada je reč o zaštiti životne sredine. Tako sertifikacija u skladu sa standardom ISO 50001 može da pomogne preduzećima da unaprede svoje performanse kada je reč o energiji i da uvide kako bi mogla da smanje potrošnju energije.

Akreditacija laboratorija, kontrolnih i sertifikacionih tela je ta koja uliva poverenje potrošačima, preduzećima, vladama i zakonodavcima. Potrošači i preduzeća mogu, zahvaljujući standardizaciji i akreditaciji, da budu sigurni da kupuju kvalitetne i bezbedne proizvode koji zadovoljavaju ciljeve definisane za energetsku efikasnost.

Kako da se ove aktivnosti sprovode na efikasan način? Kako da znamo šta je ispravno, a šta nije? Ispitivanjem, kontrolisanjem i sertifikacijom se obezbeđuje postojanje jasne granice između metodologija i aktivnosti koji su ispravni i onih koji to nisu sa aspekta snabdevanja energijom. Akreditacijom organizacija, koje obavljaju ove poslove, se obezbeđuje doslednost i pouzdanost, a samim tim se postiže da i industrija uvažava potrebe potrošača i štiti životnu sredinu.

Laboratorije, kontrolna i sertifikaciona tela, koje akredituju članovi ILAC-a i/ili IAF-a, imaju korist od  akreditacije budući da se tokom postupka akreditacije sve detaljno proverava. Nakon potpisivanja multilateralnih sporazuma ILAC-a i IAF-a o međusobnom priznavanju akreditacije priznaje se ekvivalentnost sistema akreditacije akreditacionih tela potpisnika pomenutih sporazuma. Barijere u trgovini se smanjuju kroz napore i aktivnosti koje proizilaze iz pomenutih sporazuma budući da se stvara poverenje u finalni proizvod. Rezultati ispitivanja, kontrolisanja i sertifikacije ulivaju poverenje potrošačima i zakonodavcima da su proizvodi, koji se plasiraju na različita tržišta, bezbedni. Upravo zbog potvrđene ekvivalentnosti sistema akreditacije proizvođači ispituju proizvod samo jednom kada izvoze proizvod u druge države.

Glavni događaji, medijske kampanje, kao i radionice i seminari će se dešavati uporedo sa proslavom Međunarodnog dana akreditacije u preko 90 zemalja kako bi javnost bila upoznata sa značajem akreditacije kada je reč o snabdevanju energijom. Ukoliko želite da saznate nešto više, molimo vas da kontaktirate svoje akreditaciono telo.

Pete Unger i Randy Dougherty, predsedavajući ILAC-a i IAF-a

Sve detaljnije informacije potražite na https://ilac.org, a brošuru, izrađenu u čast proslave Međunarodnog dana akreditacije 2014, možete preuzeti na https://www.ilac.org/documents/WAD-2014/WAD-Brochure2014-Screen.pdf.

Takođe, možete da pogledate i prateći promotivni film (sa prevodom na srpski jezik "Captions/Serbian") na sledećoj adresi http://www.youtube.com/user/IAFandILAC.